Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Amnestia za lokalną niepodległość! Secesja prawem człowieka!

Uważam, że Rosji nie da się militarnie pokonać. Nawet jeśli Ukraina wygra wojnę i odzyska swoje ziemie, nawet jeśli Rosja zostanie zabiedzona sankcjami na wiele lat i nie odzyska swojego konwencjonalnego potencjału militarnego, to stanowiąc jedno wielkie mocarstwo będzie ciągłym zagrożeniem dla świata, w tym takim, które może swym potencjałem jądrowym łatwo i szybko zlikwidować wszystkich ludzi na Ziemi.

Amnestia za lokalną niepodległość! Secesja prawem człowieka!
źródło: Internet

  Dla­te­go nie na­le­ży się ogra­ni­czać do po­mo­cy Ukra­inie i do mi­li­tar­ne­go bi­cia ru­ski­ch. To trze­ba oczy­wi­ście ro­bić, ale to za ma­ło. Na­le­ży dą­żyć do roz­pa­du ru­skiej pań­stwo­wo­ści. Co­kol­wiek by­śmy pró­bo­wa­li ode­brać Ro­sji mi­li­tar­nie, to wy­wo­ła ona ato­mo­wą trze­cią woj­nę świa­to­wą. Więc nic im od­bie­rać nie na­le­ży - na­le­ży na­ło­żyć sank­cje i cze­kać aż się sa­mi roz­pad­ną. Ale to nie po­win­no być bier­ne cze­ka­nie.

  Dla Pol­ski wie­lo­kroć ko­rzyst­niej bę­dzie, gdy okręg kró­le­wiec­ki ogło­si nie­pod­le­gło­ść i ją utrzy­ma, niż by miał być włą­czo­ny do Pol­ski. Dla ni­ko­go nie bę­dzie ko­rzyst­ne prze­ję­cie ja­kie­go­kol­wiek ka­wał­ka Ro­sji. Na­wet jak Chi­ny przej­mą Sy­be­rię, to bę­dzie to nie­ko­rzyst­nie dla świa­ta.

  Dla­te­go na­le­ży dą­żyć do te­go, by na te­re­na­ch Ro­sji po­wsta­ło wie­le nie­pod­le­gły­ch pań­stw, któ­re roz­pro­szą po­mię­dzy sie­bie broń nu­kle­ar­ną. Dla­te­go na­le­ży ogło­sić no­we pra­wo czło­wie­ka: pra­wo do se­ce­sji. Ta­kie pra­wo na przy­kład ma­ją oby­wa­te­le Liech­ten­ste­inu.

  Nie­zby­wal­nym pra­wem na­tu­ral­nym każ­de­go czło­wie­ka je­st to, by móc two­rzyć nie­pod­le­gły, su­we­ren­ny sa­mo­rząd po­li­tycz­ny z peł­ną au­to­no­mią praw­ną w do­wol­ny­ch kon­fi­gu­ra­cja­ch i na do­wol­ny­ch te­re­na­ch – ale na za­sa­dzie do­bro­wol­no­ści. Nikt nie mo­że ni­ko­go zmu­szać do udzia­łu w ta­kiej or­ga­ni­za­cji i nikt nie ma pra­wa by in­nym za­bra­niać za­kła­da­nia ta­ki­ch or­ga­ni­za­cji. Każ­da ludz­ka or­ga­ni­za­cja ma na­tu­ral­ne pra­wo ogło­sze­nia nie­pod­le­gło­ści po­li­tycz­nej. Każ­dy czło­wiek ma na­tu­ral­ne pra­wo wy­stą­pić z ta­kiej su­we­ren­nej or­ga­ni­za­cji i wstą­pić do in­nej, bez zmie­nia­nia miej­sca za­miesz­ka­nia.

  Dzi­siej­sza lud­no­ść Ro­sji, bę­dą­ca oby­wa­te­la­mi Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej, je­st oczy­wi­ście win­na wszyst­ki­ch zbrod­ni do­ko­ny­wa­ny­ch przez to pań­stwo. Ale w mo­men­cie, gdy ogło­szą nie­pod­le­gło­ść ja­kieś swo­jej ma­łej oj­czy­zny, na­le­ży w za­mian da­ro­wać im wszyst­kie wi­ny - w imię po­ko­ju i prze­trwa­nia ca­łej ludz­ko­ści.

  Rzu­cam więc ha­sła: Amne­stia za lo­kal­ną nie­pod­le­gło­ść! Se­ce­sja w za­mian za po­kój! Znie­sie­nie sank­cji w za­mian za su­we­ren­no­ść!

  Im lu­dzie wy­wal­czą mniej­szy nie­pod­le­gły re­gion, tym po­win­no się im obie­cać da­lej po­su­nię­ta amne­stię i mię­dzy­na­ro­do­wą ochro­nę. Jak ja­kaś ma­ła gmi­na ogło­si nie­pod­le­gło­ść, to jej miesz­kań­com na­le­ży da­ro­wać wszel­kie zbrod­nie wo­jen­ne i znie­ść im wszel­kie sank­cje. Ogło­sze­nie ta­kie­go pra­wa wal­nie przy­czy­ni się do osią­gnię­cia świa­to­we­go po­ko­ju. Tyl­ko to mu­si być ogło­szo­ne glo­bal­nie, dla wszyst­ki­ch, a nie tyl­ko dla Ro­sjan. Dla po­ka­za­nia do­brej wo­li, ONZ po­win­na uznać nie­pod­le­gło­ść Ba­wa­rii, Flan­drii, Nad­dnie­strza, Fry­zji, Ka­ta­lo­nii, Sy­cy­lii, Bre­ta­nii, Szko­cji, Kry­mu, We­ne­cji, Ślą­ska, Al­za­cji, Tek­sa­su, Kał­mu­cji, An­da­lu­zji, Kur­dy­sta­nu, Sar­dy­nii i Man­dżu­rii. Po ta­kim ru­chu roz­pad­ną się wszel­kie im­pe­ria i mo­car­stwa, i wi­zja trze­ciej woj­ny świa­to­wej zo­sta­nie na za­wsze po­grze­ba­na.

  Je­śli na­praw­dę nie chce­cie wiel­ko­ska­lo­wy­ch wo­jen, je­śli na­praw­dę za­le­ży Wam na po­ko­ju na świe­cie, to tyl­ko po­pie­ra­jąc idee se­ce­sji ja­ko pra­wa czło­wie­ka, mo­że­cie się do te­go przy­czy­nić. Wspie­ra­jąc wszel­kie ten­den­cje cen­tra­li­stycz­ne, po­wo­du­je­cie zwięk­sza­nie się ry­zy­ka wy­bu­chu trze­ciej woj­ny świa­to­wej.

  Skut­kiem pierw­szej woj­ny świa­to­wej by­ło utwo­rze­nie i od­zy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści wie­lu kra­jów. Skut­kiem prze­gra­nej zim­nej woj­ny był roz­pad ZSRR. Skut­kiem upad­ku ko­lo­nia­li­zmu hisz­pań­skie­go czy bry­tyj­skie­go by­ło po­wsta­nie wie­lu su­we­ren­ny­ch by­tów. Po dru­giej woj­nie świa­to­wej po­wsta­ło bar­dzo wie­le no­wy­ch pań­stw.

  Nie cze­kaj­my na woj­ny, na śmierć i znisz­cze­nie – zrób­my to, co je­st i tak ich nie­uchron­nym skut­kiem, ale po­ko­jo­wo. Moż­na to zro­bić tyl­ko i wy­łącz­nie przy po­mo­cy pra­wa, czy­li wy­dru­ko­wa­nej kart­ki pa­pie­ru – po pro­stu tak, by więk­szo­ść pań­stw uzna­ła wszyst­kie no­wo po­wsta­ją­ce pań­stwa. Pra­wo na­ro­dów do sa­mo­sta­no­wie­nia je­st już pra­wem czło­wie­ka. Naj­wyż­szy czas ode­brać to pra­wo na­ro­dom i dać je lu­dziom - każ­de­mu czło­wie­ko­wi z osob­na - i nie­ch się sam jed­no­czy, z kim chce. Wszel­kie wiel­kie woj­ny są skut­kiem te­go, że nie je­st sza­no­wa­ne na­tu­ral­ne pra­wo czło­wie­ka do su­we­ren­no­ści po­li­tycz­nej.

  Je­śli choć dzie­sięć pro­cent miesz­kań­ców Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej zro­zu­mie to pra­wo, przyj­mie je i zre­ali­zu­je, to woj­na na Ukra­inie na­tych­mia­st się skoń­czy. Bo po co Ja­ku­cji pod­bi­jać Ukra­inę? Po co Czuk­cze mie­li­by kra­ść ukra­iń­skie lo­dów­ki? Po co Kał­mu­ko­wi uży­wa­ny se­des? Nie le­piej po­zwo­lić im na nie­pod­le­gło­ść? A na to nie po­zwa­la im nie tyl­ko Ro­sja, ale i resz­ta świa­ta. Nie po­zwa­la­cie na se­ce­sje, to ma­cie woj­ny. Nie je­ste­ście nie­win­ny­mi anioł­ka­mi - zbrod­nie, gwał­ty, gra­bie­że i lu­do­bój­stwo od­by­wa się dla­te­go, że uzna­je­cie "se­pa­ra­ty­zm" za sło­wo pe­jo­ra­tyw­ne.

Grzegorz GPS Świderski

PS: Notki powiązane:

Grzegorz Świderski

Pupilla Libertatis - https://www.mpolska24.pl/blog/gps111

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.