Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Czy to już czas na wprowadzanie społecznego neoliberalizmu?

W dniu 25 czerwca 2015 r. w Sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej. Konstytucyjne zasady społecznej gospodarki rynkowej i solidarności, a także dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia stoją u podstaw promowania obywatelskich działań ekonomicznych, mających na celu przezwyciężenie problemów społeczno-gospodarczych, dla rozwiązania których nie są wystarczające warunki oparte wyłącznie na mechanizmach rynkowych. Działania te to aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnianie obywatelom dostępności tanich i wysokiej jakości usług użyteczności publicznej. Ich prowadzenie przez niepubliczne podmioty gospodarcze tworzy obszar ekonomii społecznej – który, przy wsparciu władz publicznych i przy zachowaniu niezbędnych reguł konkurencji skutecznie integruje wspólnoty terytorialne, wpływając na ich zrównoważony rozwój.

Projekt ustawy ma regulować: 1) zasady i tryb uzyskiwania i utraty przez przedsiębiorców statusu przedsiębiorstwa społecznego; 2) zasady działania przedsiębiorstw społecznych; 3) zasady funkcjonowania Izby Przedsiębiorstw Społecznych; 4) nadzór nad przedsiębiorstwami społecznymi; 5) zasady wspierania podmiotów ekonomii społecznej; 6) funkcjonowanie Rady Ekonomii Społecznej.

Celem nowej regulacji prawnej jest zdefiniowanie niejednoznacznie interpretowanego dotychczas pojęcia przedsiębiorstwa społecznego. Ustawa nie tworzy nowej formy prawnej, a jedynie reguluje warunki uzyskania (a także utraty) statusu przedsiębiorstwa społecznego. Wprowadzenie do obiegu prawnego pojęcia przedsiębiorstwa społecznego wynika z następujących przesłanek: - w praktyce od 2005 roku wraz z realizacją w Polsce Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL pojęcie przedsiębiorstwa społecznego zaczęło być stosowane w praktyce życia publicznego; obecnie jest ono używane powszechnie przez instytucje publiczne oraz podmioty niepubliczne związane ze sferą aktywizacji i integracji społecznej, Jednak brak precyzyjnej, powszechnie obowiązującej definicji przedsiębiorstwa społecznego grozi nieefektywnym wykorzystaniem środków publicznych (w tym znacznych środków pochodzących ze źródeł unijnych) w nowym okresie programowania 2014-2020;   -       pojęcie przedsiębiorstwa społecznego oraz przedsiębiorczości społecznej zostało już uwzględnione w większość strategii rozwoju kraju: Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030, Strategii Rozwoju Kraju 2020, Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020, Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego do roku 2020 wprost zakłada wprowadzenie w życie ustawy o przedsiębiorczości społecznej.  W Strategii Sprawne Państwo 2020 wskazano, że warunkiem rozwoju sektora usług, dostarczanych przez podmioty ekonomii społecznej, jest m.in. stworzenie odpowiednich regulacji prawnych i przyjaznego otoczenia instytucjonalnego dla ich funkcjonowania; - obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej finalizuje prace nad Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, którego istotnym założeniem jest przyjęcie regulacji prawnych dotyczących przedsiębiorstwa społecznego, będącego jednym z podstawowych beneficjentów tego Programu; - pojęcie przedsiębiorstwa społecznego jest także używane w projekcie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który ma być podstawą wykorzystania w Polsce środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych; przedsiębiorstwa społeczne mają być jednym z istotnych beneficjentów wsparcia przewidzianego w ramach tych programów.

Pojęcie przedsiębiorstwa społecznego jest także stosowane przez Komisję Europejską w dokumentach dotyczących rozwoju Unii Europejskiej i w zaleceniach dla krajów członkowskich, m.in. w komunikacie Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Komisja Europejska odsyła jednak w szczegółach do ustawodawstwa krajowego. Obecnie stosowanie definicji przedsiębiorstwa społecznego ogranicza się w zasadzie tylko do danego dokumentu programowego, co często prowadzi do rozbieżności i trudności w jednoznacznym identyfikowaniu przedsiębiorstw społecznych. Wprowadzenie ustawowej definicji statusu przedsiębiorstwa społecznego umożliwi strukturalne uporządkowanie sektora ekonomii społecznej, dzięki stosowaniu jednolitej terminologii we wszystkich kontekstach polityk publicznych.

Ustawa przewiduje następujące uprawnienia dla przedsiębiorstw społecznych:

1. W odniesieniu do zamówień poniżej progów wskazanych w Prawie zamówień publicznych, jednostka sektora finansów publicznych, podejmując decyzję o zakupie towarów lub usług niepodlegających przepisom o zamówieniach publicznych, będzie mogła ograniczyć zakres potencjalnych dostawców tych towarów lub usług do przedsiębiorstw społecznych (zgodnie projektami dyrektyw unijnych w tym zakresie).

2. Przedsiębiorstwo społeczne będzie mogło korzystać ze świadczeń wolontariuszy, nawet jeżeli nie należy do katalogu podmiotów, które obecnie mogą zawierać porozumienia z wolontariuszami.

3. Przedsiębiorstwo społeczne będzie uprawnione m.in. do zwolnienia z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zasadach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również do zwolnienia od obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

4. W stosunku do zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa społecznego, a tym przedsiębiorstwem, będzie podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

Rola administracji publicznej we wspieraniu przedsiębiorstw społecznych i ekonomii społecznej.

Założenia do projektu przewidują, że władze publiczne będą dysponować instrumentami wsparcia całego środowiska podmiotów ekonomii społecznej (nie tylko zatem przedsiębiorstw społecznych) w szczególności zaś w postaci:

1) polityki publicznej realizowanej na podstawie programu rozwoju, oraz programów wojewódzkich, o których mowa w przepisach o zasadach wspierania polityki rozwoju;

2) dostarczania bezpłatnych, dostępnych i dobrej jakości usług wspierających rozwój lokalny,

3) tworzenia nowych inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej oraz usług wspierających rozwój przedsiębiorstw społecznych;

4) umożliwienia dostępu do środków finansowych na tworzenie nowych miejsc pracy na zasadach określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5) umożliwienia dostępu do pożyczek, kredytów i poręczeń na prowadzenie działalności gospodarczej lub  odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Spośród organów administracji publicznej ustawa szczególną rolę przyznaje samorządowi województwa. Będzie na nim ciążyć obowiązek zapewnienia realizacji zadań publicznych, polegających na dostarczaniu na rzecz podmiotów ekonomii społecznej łącznie pakietu następujących bezpłatnych usług: 1) inicjowania  i rozwoju partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; 2) indywidualnych i grupowych usług doradczych, szkoleniowych dla osób fizycznych i prawnych mających na celu ułatwienie podejmowania przez te osoby działalności w sferze ekonomii społecznej, w szczególności tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz przekształcania istniejących jednostek organizacyjnych w podmioty ekonomii społecznej; 3) wspierania rozwoju działalności gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej w szczególności przez dostarczanie usług doradztwa prawnego, biznesowego i finansowego. Samorząd województwa określać będzie sposób dostarczania usług w programie wojewódzkim, o którym mowa w przepisach o samorządzie województwa, mając na uwadze potrzebę zapewnienia równego na terenie całego województwa dostępu do tych usług. Świadczenie pakietów usług finansowane będzie co do zasady ze środków budżetu samorządu województwa, lecz będzie mogło być również współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Fakultatywnie ww. usługi będą mogły być także finansowane lub dofinansowane ze środków budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Podmioty ekonomii społecznej uprawnione będą do preferencyjnie oprocentowanych pożyczek i poręczeń z Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków publicznych. Działania w zakresie pożyczek i poręczeń realizowane są na podstawie programu rozwoju, o którym mowa w przepisach o zasadach wspierania polityki rozwoju.

Uzasadnienie z projektu ustawy wniesionego dnia 10 czerwca 2015 roku przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej.


 Data:
Tagi: #

Marek.Woch

Centrum Społecznej Demokracji - https://www.mpolska24.pl/blog/centrum-spolecznej-demokracji1111

Marek Woch - doktor nauk prawnych - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Katedra Zarządzania w Gospodarce) oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji). Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji w Warszawie. Współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Elżbiety Pałki i Kancelarią Adwokat Katarzyny Wolskiej. Redaktor i współredaktor oraz autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, prawie z zakresu ochrony zdrowia oraz filozofii prawa. Biegły Sądowy z zakresu: zarządzania oraz organizacji opieki zdrowotnej przy Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie. Kandydat do Senatu RP w wyborach 25 października 2015 r. okręg nr 17 powiaty: bialski, parczewski i radzyński woj. lubelskie.

Komentarze 2 skomentuj »

Cieszę się bardzo że ktoś zajmuje się tematem ekonomii społecznej. Pięknie opisał Pan stan prawny i zamierzenia sejmu. Niestety, obawiam się że samo stanowienie prawa w tej kwestii nie wystarczy. Ekonomią społeczną a dokładnie tworzeniem spółdzielni socjalnej zajmuję się od 2008 i teoretycznie i praktycznie. Przypuszczam że współczesny potencjał intelektualny ludzkości nie jest w stanie ogarnąć korzyści z tytułu zastosowania społecznych rozwiązań. Trochę światła rzucają prace Luhmanna. Jako praktyk powiem jednak tylko że nie można tworzyć programów nie posiadając danych. Te zaś, które dostarcza współczesna nauka są zbyt prymitywne. Narzędzia badawcze są zupełnie nieadekwatne do problemów, czasami zupełnie się rozmijają.
Z moich obserwacji wynika ze kluczowym problemem w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej a szczególnie spółdzielni socjalnej jest złodziejstwo. Problem polega na tym, że ta powszechna ludzka aktywność jest zupełnie nie dostrzegana przez socjologię. Nikt nie prowadzi badań tego zjawiska. Raporty są tworzone w taki sposób, aby ich wyniki umożliwiły uzyskanie kolejnej transzy dotacji.
Pisanie ustaw pod jakieś mgliste wyobrażenie, nie poparte rzetelnymi badaniami jest tyle samo warte co napisana przez Breżniewa konstytucja ZSRR.
Pozwolę sobie zaprezentować moje doświadczenia:

http://naszeblogi.pl/50331-jak-mozna-okrasc-spoldzielnie-socjalna-studium-przypadku

Promocja ekonomii społecznej jest jednak bardzo ważna, warto uświadamiać ludziom że nie są skazani wyłącznie na te wizje świata, jakie są obecnie przedstawiane. Oczywiście wymaga to olbrzymiego wysiłku.
Pozdrawiam.

Panie Leszku dziękuję za ważny głos. Proszę o kontakt: m.woch4@wp.pl

Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.