Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Polska powinna stać się azylem dla imigrantów!

Gdy Niem­cy, Fran­cja czy Szwe­cja sta­ną się wkrótce ka­li­fa­ta­mi z rzą­dzą­cym pra­wem sza­ria­tu, co je­st nie­uchron­ne w cią­gu de­ka­dy czy dwó­ch, to wszy­scy mło­dzi rdzen­ni Eu­ro­pej­czy­cy uciek­ną do Pol­ski, za­sy­mi­lu­ją się i bę­dzie nas 100 mi­lio­nów. Więc, mi­mo że te­raz się de­mo­gra­ficz­nie zwi­ja­my, to ma­my szan­sę się od­ro­dzić.

Polska powinna stać się azylem dla imigrantów!
źródło: ChatGPT

  Do­dat­ko­wo mło­dzież, któ­ra bę­dzie mu­sia­ła ucie­kać z do­mu ro­dzin­ne­go na Za­cho­dzie, zy­ska sil­ną mo­ty­wa­cję, by bu­do­wać u nas po­tęż­ną cy­wi­li­za­cję, któ­ra bę­dzie wal­czyć z tą, któ­ra ich z do­mów wy­gna. Bę­dą ma­rzyć o od­bi­ciu swo­ich ziem. Znaj­dą sens ży­cia, któ­ry te­raz tra­cą na sku­tek le­wi­co­we­go mar­szu przez in­sty­tu­cje, któ­re­go efek­tem je­st ma­ra­zm i fa­la sa­mo­bój­stw.

  Wal­ka z is­la­mem uczy­ni eu­ro­pej­ski­ch męż­czy­zn mę­ski­mi i prze­sta­ną chcieć być nie­bi­nar­ny­mi pe­de­ra­sta­mi płci żeń­skiej, tak jak się to dziś dzie­je. Tyl­ko re­al­ne za­gro­że­nie mo­że uczy­nić z ciam­cia­ramć wo­jow­ni­ków. A ma­jąc męż­czy­zn w do­mu, ko­bie­ty zre­zy­gnu­ją z obec­ny­ch swo­ich fa­na­be­rii i bę­dą wo­la­ły ro­dzić i wy­cho­wy­wać dzie­ci.

  Tyl­ko na­le­ży zro­zu­mieć, że żad­ne ape­le do ni­ch i od­wo­ły­wa­nie się do ar­gu­men­tów nic nie po­mo­gą. Oni za­czną my­śleć o ucie­cz­ce, do­pie­ro jak dżi­ha­dy­ści de­mo­kra­ty­cz­nie przej­mą wła­dzę i uchwa­lą pra­wo sza­ria­tu. My prze­cież też tak sa­mo za­czę­li­by­śmy ucie­kać do­pie­ro w ostat­nim mo­men­cie, gdy cał­ko­wi­cie stra­ci­my na­dzie­ję na od­ro­dze­nie się Pol­ski. Sta­rzy Eu­ro­pej­czy­cy dla dżi­ha­dy­stów nie bę­dą groź­ni, spo­koj­nie wy­mrą u sie­bie w wię­zie­nia­ch swo­ich do­mów star­ców. Ucie­kać bę­dą mu­sie­li głów­nie mło­dzi, bo bę­dą mieć tyl­ko dwa wyj­ścia: al­bo przej­ść na is­lam, al­bo umrzeć.

  Nas dżi­ha­dy­ści nie opa­nu­ją, bo są je­sz­cze w tym za­póź­nie­ni, a Fran­cję, Niem­cy czy Szwe­cję ma­ją już de­mo­gra­fi­cz­nie pod­bi­te. Więc Pol­ska bę­dzie nie­uchron­nym azy­lem dla ucie­ka­ją­cej mło­dzie­ży z za­chod­ni­ch ka­li­fa­tów. Dla­te­go klu­czo­we je­st ob­ro­nić Pol­skę przed na­cho­dź­ca­mi.

  Mło­dzi bia­li chrze­ści­ja­nie i tak nie bę­dą mieć in­ne­go wyj­ścia i uciek­ną do nas, gdy u ni­ch po­wsta­ną ka­li­fa­ty. Waż­niej­sze niż ape­lo­wa­nie do ni­ch, niż uświa­da­mia­nie ich, je­st to, by utrzy­mać Pol­skę ja­ko miej­sce bez­pie­cz­ne­go azy­lu dla rdzen­ny­ch Eu­ro­pej­czy­ków. Klu­czo­we je­st to, by­śmy od­par­li na­jaz­dy ob­cy­ch cy­wi­li­za­cyj­nie na­cho­dź­ców. Chrze­ści­jań­stwo je­st tu klu­czo­wym kry­te­rium.

  To je­st ro­la dla każ­de­go z nas, a nie dla wła­dz po­li­ty­cz­ny­ch. Po­win­ni­śmy być mi­li i przy­jaź­ni dla bia­ły­ch chrze­ści­jan, a pa­trzeć spode łba na Ara­bów i is­la­mi­stów. Jak ktoś no­si bur­kę czy tur­ban ma się u nas źle czuć, ma nie być do­brze go­sz­czo­ny, chy­ba że to tu­ry­sta. Trze­ba ich czę­sto­wać pi­wem i wie­przo­wi­ną, a jak nie sko­sz­tu­ją, to ich wy­pra­szać. Trze­ba ich wi­tać chrze­ści­jań­ski­mi po­zdro­wie­nia­mi i sym­bo­la­mi i ka­zać po­wta­rzać: „Nie­ch bę­dzie po­chwa­lo­ny Je­zus Chry­stus”. Ab­so­lut­nie nie wol­no po­zwo­lić na to, by two­rzy­li spój­ne en­kla­wy mie­sz­ka­nio­we, stre­fy no go — by ja­kiś blok, czy uli­ca, by­ła przez ni­ch opa­no­wa­na.

  To je­st szcze­gól­ne za­da­nie dla nas, War­sza­wia­ków, bo War­sza­wa je­st w pierw­szej ko­lej­no­ści ata­ko­wa­na i tu je­st szcze­gól­nie du­żo imi­gran­tów ob­cy­ch nam cy­wi­li­za­cyj­nie. Z te­go po­wo­du trze­ba też mi­ło za­cho­wy­wać się w sto­sun­ku do Ukra­iń­ców — by nie być oskar­ża­ny­mi o an­ty­imi­granc­ko­ść. Bo my ma­my być azy­lem dla imi­gran­tów — ale po­dob­ny­ch nam cy­wi­li­za­cyj­nie. Bę­dąc azy­lem dla Ukra­iń­ców i Bia­ło­ru­si­nów, czy­li na­szy­ch bra­ci na­ro­du Rze­cz­po­spo­li­tej niż­sze­go pię­tra sta­nie­my się też azy­lem dla chrze­ści­jań­ski­ch bia­ły­ch Niem­ców, Fran­cu­zów, Szwe­dów, Duń­czy­ków, Wło­chów, Por­tu­gal­czy­ków, a na­wet Mek­sy­ka­nów. Wszy­scy oni sta­ną się Po­la­ka­mi wyż­sze­go pię­tra. A Mu­rzy­ni i Ara­bo­wie nie­ch wra­ca­ją do Afry­ki i Azji.

Grzegorz GPS Świderski

https://t.me/KanalBlogeraGPS
https://Twitter.com/gps65

PS. Notki powiązane:

Data:

Grzegorz Świderski

Pupilla Libertatis - https://www.mpolska24.pl/blog/gps111

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.