Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

List otwarty do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Czy w obowiązującym stanie prawnym, zachodzi niekorzystna zmiana stosunku prawnego ubezpieczonych dobrowolnie, którzy nabyli prawo do wypłaty zasiłku w trybie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a następnie w wyniku przyszłych zdarzeń utracili prawa nabyte na skutek naruszenia art. 14 ust.2 pkt.2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, poprzez opłacenie składki po terminie lub w niepełnej wysokości?

List otwarty do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

                                                                           

 List otwarty do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

w sprawie utraty praw słusznie nabytych w wyniku wstecznego ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w razie nieopłacenia w terminie należnej składki.

Pomimo prawomocnego wyroku Sądu  Okręgowego w Gliwicach ośrodek zamiejscowy w Rybniku, w sprawie wypłaty należnych mi odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłku chorobowego, organ rentowy w Rybniku nie wykonał swojego zobowiązania a ponadto nadal stosuje zakwestionowane przez Sąd praktyki, uzależniając wypłatę zasiłku chorobowego dobrowolnie ubezpieczonym, od zapłaty przez nich w przyszłości składki za miesiąc w którym powstała niezdolność do pracy. W odpowiedzi na moje zapytanie o powody uchylania się od stosowania prawomocnego wyroku Sądu, Dyrektor ZUS oddział w Rybniku w dniu 28.11.2013 r., poinformowała mnie, iż kwestia terminowości wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność gospodarczą,  jest przedmiotem konsultacji z Departamentem Zasiłków ZUS i Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej.

Organ rentowy stoi na stanowisku, iż w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowe stwierdzenie uprawnień do wypłaty zasiłku chorobowego, uzależnione od daty opłacenia składki w przyszłości za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Decydujący wpływ na uprawnienia ww. osób ma zatem  art. 14 ust.2 pkt.2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że organ rentowy uzależnia wypłatę należnego zasiłku chorobowego, do którego ubezpieczeni nabyli prawo w trybie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, od zdarzeń przyszłych, oczekując, iż w wyniku uchybienia terminu zapłaty składki, zmieni się na niekorzyść sytuacja prawna ubezpieczonych dobrowolnie, w wyniku czego utracą słusznie nabyte prawa. Skoro organ nie może w sposób jednoznaczny w czasie teraźniejszym określić stosunku prawnego podmiotu do którego stosowana jest norma prawna, to podmiot którego ta norma dotyczy również nie może go określić, a co za tym idzie nie może świadomie rozporządzać swoimi interesami. Przepis art. 14 ust 2 pkt. 2 ewidentnie narusza art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poprzez ustawowe złamanie podstawowej zasady związanej z pewnością prawa.

W związku z faktem, iż na odpowiedź w mojej sprawię oczekuję już 11 miesięcy, a problem dotyczy wszystkich przystępujących do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, w trosce o poszanowanie zasad obowiązujących w demokratycznym państwie prawa, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1) Czy w obowiązującym stanie prawnym, zachodzi niekorzystna zmiana stosunku prawnego ubezpieczonych dobrowolnie, którzy nabyli prawo do wypłaty zasiłku w trybie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a następnie w wyniku przyszłych zdarzeń utracili prawa nabyte na skutek naruszenia art. 14 ust.2 pkt.2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, poprzez opłacenie składki po terminie lub w niepełnej wysokości?

2) Czy to prawda, że ubezpieczeni dobrowolnie nie znają swojego obecnego stosunku prawnego w czasie teraźniejszym a po terminowym opłaceniu składki upewniają się jedynie, że byli ubezpieczeni w ubiegłym miesiącu, nadal nie znając swego obecnego stosunku prawnego?

3) Czy prawdą jest, że organ rentowy bez podstawy prawnej za ostatnią okoliczność niezbędną do stwierdzenia uprawnień do zasiłku, uznaje opłacenie składki za miesiąc, w którym powstała niezdolność w sytuacji, gdy na dzień złożenia zaświadczenia lekarskiego termin do opłacenia składki jeszcze nie upłynął? Czy niniejsze działanie w swym zamyśle nie jest świadomym, ukrytym oczekiwaniem na zmianę stosunku prawnego ubezpieczonych?

3) Czy prawdą jest, że wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie stosowane jest do zdarzeń z przeszłości, które w konsekwencji jest przywróceniem nieprzywracalnego terminu prawa materialnego? (przywrócenie stosunku prawnego)

4) Czy to prawda, że u ubezpieczonego dobrowolnie w chwili opłacenia składki jeden dzień po terminie, powstaje minimum 41 dniowy okres przerwy w ubezpieczeniu?

5) Czy organ rentowy zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1d informuje ubezpieczonych o nadpłatach wynikających z opłacenia składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe powstałych na skutek opłacenia ich po terminie? Czy niniejsze składki są ubezpieczonym zwracane? Czy ubezpieczony jest powiadamiany na bieżąco o powstaniu nadpłaty lub o konieczności złożenia deklaracji korygującej?

6) Jaką kwotą od początku wejścia w życie ustawy dysponował organ rentowy z tytułu nierozliczonych z płatnikami składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe opłaconych po terminie?

7) Czy zapisy art. 14 ust. 2 pkt.2 nie naruszają zasad zawartych art. 2 Konstytucji związanych z pewnością prawa, zaufaniem obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, z nie działaniem prawa wstecz, oraz utratą praw słusznie nabytych?

8) Czy w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami przewiduje Pan wystąpienie z inicjatywą zmian art. 14.ust 2 pkt 2 uwzględniających stanowienie nienagannych norm z punktu widzenia techniki legislacyjnej z poszanowaniem zasad demokratycznego państwa prawnego, zwłaszcza zasadą pewności prawa?

Jestem przekonana, że udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania przyspieszy zakończenie trwających prawie rok konsultacji organu rentowego z Departamentem Zasiłków ZUS i Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ustalenia terminowości wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność gospodarczą

do wiadomości:

opublikowano w środkach masowego przekazu

Data:
Kategoria: Polska

Edyta Sala

Polska "Demokratyczne Państwo Prawa" - https://www.mpolska24.pl/blog/polska-demokratyczne-panstwo-prawa1

Wpływ obowiązywania aktów prawnych stanowionych z naruszeniem zasad poprawnej legislacji na życie zwykłego obywatela.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.