Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Anarchokapitalizm a abolicjonizm

Wie­le osób twier­dzi, że anar­cho­ka­pi­ta­li­zm to dys­to­pia, bo ja­ko­by ni­gdy ni­ko­mu nie uda­ło się na tej ba­zie zbu­do­wać trwa­łej spo­łecz­no­ści. To niepraw­da, przy­kła­dy ta­ki­ch spo­łecz­no­ści zna­my, nie­mniej rze­czy­wi­ście spo­łecz­no­ści za­mor­dy­stycz­ne od za­wsze do­mi­nu­ją.

Anarchokapitalizm a abolicjonizm
źródło: ChatGPT

  Kry­ty­cy abo­li­cjo­ni­stów 200 lat te­mu też do­kład­nie to sa­mo o ni­ch mó­wi­li — do wte­dy abo­li­cjo­ni­stom nie uda­ło się zbu­do­wać żad­nej trwa­łej spo­łecz­no­ści, któ­ra bez nie­wol­nic­twa osią­gnę­ła­by suk­ces. Nie­wol­nic­two pry­wat­ne by­ło wte­dy wszę­dzie. A te­raz w na­szej cy­wi­li­za­cji już praw­nie ni­gdzie.

  Do­kład­nie to sa­mo sta­nie się z nie­wol­nic­twem pań­stwo­wym, któ­re do­mi­nu­je świat. Nie­wol­nic­two pry­wat­ne upa­dło, bo się prze­sta­ło opła­cać i to sa­mo dzie­je się z obec­nie po­wszech­nym ter­ro­ry­zmem pań­stwo­wym. Przy­mu­so­wy ha­ra­cz się po pro­stu nie opła­ca. Sys­te­my na nim opar­te trwa­ją tyl­ko dzię­ki in­er­cji spo­łecz­nej, bo sku­tecz­nie in­dok­try­nu­ją lu­dzi, ma­jąc du­żo zgro­ma­dzo­ny­ch za­so­bów na sku­tek se­tek lat gra­bie­ży.

  Obec­ny ter­ro­ry­zm pań­stwo­wy zban­kru­tu­je w cią­gu po­ko­le­nia i żad­ne ide­olo­gicz­ne wy­sił­ki w obro­nie za­mor­dy­zmu nic nie po­mo­gą. Wy­ni­ka to z po­stę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go, któ­ry ro­śnie wy­kład­ni­czo i sta­le zwięk­sza wy­daj­no­ść pra­cy. Nie trze­ba te­mu po­li­tycz­nie po­ma­gać, by to się sta­ło. Prze­ciw­ni­cy anar­cho­ka­pi­ta­li­zmu to di­no­zau­ry na wy­mar­ciu, tak jak ni­mi 200 lat te­mu by­li prze­ciw­ni­cy abo­li­cjo­ni­zmu.

Grzegorz GPS Świderski

https://Twitter.com/gps65
https://t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

Grzegorz Świderski

Pupilla Libertatis - https://www.mpolska24.pl/blog/gps111

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.