Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Łapanki na imigrantów

Ukra­ina ma pro­ble­my z po­bo­rem do woj­ska. Trwa u ni­ch woj­na i żoł­nie­rze gi­ną tam ma­so­wo. Więc są roz­wa­ża­ne róż­ne wa­rian­ty, by na proś­bę ukra­iń­ski­ch wła­dz, ukra­iń­skie mię­so ar­mat­nie u nas wy­ła­py­wać i od­sy­łać na front. To je­st mo­im zda­niem na ra­zie bez sen­su.

Łapanki na imigrantów
Łapanka na imigrantów
źródło: ChatGPT

  Z nie­wol­ni­ka nie ma pra­cow­ni­ka. W osta­tecz­no­ści mo­że tak trze­ba bę­dzie zro­bić, ale za­nim to na­stą­pi, le­piej słać tam ochot­ni­ków i na­jem­ni­ków.

  Ma­my na świe­cie mi­liar­dy lu­dzi. Mu­rzy­ni w Afry­ce ucie­ka­ją ma­so­wo do Eu­ro­py — są za­pal­czy­wi, nie­wy­ży­ci, agre­syw­ni, skłon­ni do bi­ja­ty­ki. Na pew­no wie­lu z ni­ch z du­żą chę­cią za­cią­gnie się do­bro­wol­nie do woj­ska w za­mian za wy­ży­wie­nie i świe­że onu­ce.

  Ma­my w Eu­ro­pie ty­sią­ce dżi­ha­dy­stów zdol­ny­ch do po­świę­ca­nia ży­cia za wia­rę. Co za pro­blem prze­ko­nać ich, że słusz­ne je­st wy­bi­cie pra­wo­sław­ny­ch Ro­sjan, by sa­mi ocho­czo po­szli na rzeź?

  Ro­sja­nie gwał­cą, mor­du­ją i krad­ną. Ma­my w Eu­ro­pie wie­lu Mu­rzy­nów i Ara­bów, któ­rzy też chcą gwał­cić, mor­do­wać i kra­ść. Dla­cze­go nie moż­na ty­ch wszyst­ki­ch pry­mi­ty­wów, głup­ków i zwy­rod­nial­ców na­pu­ścić na sie­bie i nie­ch się na­wza­jem ze­żrą?

  To je­st oczy­wi­ste, że fa­cho­wiec bę­dzie za­wsze lep­szy od ama­to­ra. Nie­mniej rów­nież ochot­nik za­wsze je­st lep­szy od nie­wol­ni­ka. Jak się koń­czą fa­chow­cy, to w dru­giej ko­lej­no­ści po­win­ni­śmy brać mniej fa­cho­wy­ch ochot­ni­ków — z ca­łe­go świa­ta, a nie we­dług kry­te­riów et­nicz­ny­ch, oby­wa­tel­ski­ch czy zwią­za­ny­ch z miej­scem uro­dze­nia.

  Więc za­nim za­cznie­my u nas ła­pan­ki na Ukra­iń­ców, któ­rzy nie chcą iść na front, zrób­my ła­pan­ki na imi­gran­tów z ca­łe­go świa­ta, któ­rzy na to się zgo­dzą.

  Ja­kem że­gla­rz, nie mógł­bym do­brać lep­szej ilu­stra­cji mu­zycz­nej do te­go wpi­su niż to:

Grzegorz GPS Świderski

https://Twitter.com/gps65
https://www.Salon24.pl/u/gps65/
https://www.Facebook.com/gie.pe.es.65
https://t.me/KanalBlogeraGPS
https://www.YouTube.com/@GrzegorzSwiderski
https://Niepoprawni.pl/ludzie/gps65
Data:

Grzegorz Świderski

Pupilla Libertatis - https://www.mpolska24.pl/blog/gps111

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.