Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

PE: brak absolutorium dla instytucji Tuska

Poniżej przedstawiam moje wystąpienie podczas ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Było to moje drugie wystąpienie w sprawie absolutorium dla Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej. Zakończyło ono specjalną debatę, która miała miejsce podczas drugiego dnia sesji i było jej podsumowaniem. Uzasadniałem w nim dlaczego jako Parlament Europejski nie możemy udzielić absolutorium instytucji kierowanej przez Donalda Tuska oraz Radzie UE.

Następnego dnia Parlament Europejski przegłosował moją propozycję (raport) o nieudzieleniu absolutorium RE i RUE bardzo rzadko spotykaną tu większością głosów – bo jednogłośnie (645 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).

Oto polski tekst mojego przemówienia, które wygłosiłem w języku angielskim. Pod polską wersją zamieszczam również angielski oryginał.

Mieliśmy bardzo szeroką dyskusję. Widzimy, że problem z Radą Unii Europejskiej i Radą Europejską jest jak najbardziej pilny. Rada powinna być przejrzysta i w pełni odpowiedzialna przed obywatelami Unii za fundusze jej powierzone i powinna w dobrej wierze uczestniczyć w dorocznej procedurze udzielania absolutorium, tak jak inne unijne instytucje. Artykuł 15(3) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowi, że każda instytucja, czy agencja ma zapewnić, że ich działania są przejrzyste. W tym względzie skuteczny nadzór nad wykonaniem budżetu Unii wymaga współpracy między Parlamentem a Radą.

Musimy tutaj jasno powiedzieć, że tylko trzy spośród dwudziestu siedmiu pytań przedłożonych Radzie przez członków Komisji Kontroli Budżetowej w odniesieniu do roku budżetowego 2014 otrzymało jasną odpowiedź w dokumentach przekazanych przez Radę w ramach procedury udzielania absolutorium, co oznacza, że nadal nie ma odpowiedniej współpracy, nie ma dialogu.

Wydatki Rady muszą być dokładnie zbadane, w taki sam sposób, jak w przypadku innych instytucji. My, członkowie Parlamentu Europejskiego korzystamy tutaj z naszych kompetencji ustanowionych w traktatach. Prerogatywy Parlamentu odnośnie udzielenia absolutorium są zawarte w artykułach 316, 317 i 319 TFUE, zgodnie z bieżącymi interpretacjami i praktykami udzielenia absolutorium każdego działu budżetu indywidualnie w celu zachowania przejrzystości i demokratycznej odpowiedzialności wobec podatników UE.

Również zgodnie z art. 94 Regulaminu Parlamentu Europejskiego „postanowienia dotyczące procedury stosowanej przy podejmowaniu decyzji w sprawie udzielenia Komisji Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu stosuje się również do procedury udzielania absolutorium „[...] osobom odpowiedzialnym za wykonanie budżetów innych instytucji i organów Unii Europejskiej, takich jak Rada (w zakresie funkcji wykonawczych)”. Nie jest to niczym nowym.

Musimy stanowczo powiedzieć, że brak współpracy ze strony Rady Europejskiej i Rady z organem udzielającym absolutorium stanowi poważne niewywiązanie się z zobowiązań ustanowionych w traktatach europejskich. Odpowiednie zainteresowane strony muszą podjąć niezbędne kroki w celu rozwiązania tego problemu bez dalszej zwłoki. To również zły sygnał dla obywateli Unii.

Jedynym możliwym sposobem wdrożenia skutecznej kontroli budżetowej jest wprowadzenie współpracy między Parlamentem a Radą, której głównym elementem powinny być regularne posiedzenia przedstawicieli Rady i parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej, udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji w oparciu o kwestionariusz i przesyłanie dokumentów mających stanowić podstawę przy kontrolach budżetowych.

Trzeba to jeszcze raz podkreślić: wszystkie instytucje Unii powinny być przejrzyste. Powinny ponosić odpowiedzialność wobec obywateli Unii za fundusze powierzone im jako instytucjom Unii. Oznacza to, że Rada Europejska i Rada, jako instytucje Unii, powinny ponosić odpowiedzialność względem obywateli Unii, o ile są one beneficjentami środków budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Dear President, Dear Colleagues,

We had a very comprehensive debate. We see that the issue with the Council of the European Union and the European Council is the most urgent to be dealt with.

The Council ought to be transparent and fully accountable to Union citizens for the funds entrusted to it by taking part fully and in good faith in the annual discharge procedure just as other Union institutions do. The Article 15(3) TFEU, stipulates that each institution, body, office or agency is to ensure that its proceedings are transparent. In this regard, that effective supervision of the Union's budget implementation requires cooperation between Parliament and the Council through a working arrangement.

Here we have to clearly say that only three out of twenty-seven questions submitted to the Council by the Members of the Committee on Budgetary Control in relation to the financial year 2014 received a clear reply in the documents provided by the Council within the discharge exercise, which means that still there is no proper cooperation, no correct dialog.

The expenditure of the Council must be scrutinised in the same way as that of other institutions and that the fundamental elements of such scrutiny have been laid down in its discharge resolutions of the past years. We, the Members of the European Parliament are using here our competences laid down by the Treaties. The Parliament's prerogative to grant discharge is introduced by the Articles 316, 317 and 319 TFEU, in line with current interpretation and practice, namely to grant discharge of each heading of the budget individually in order to maintain transparency and democratic accountability towards Union taxpayers.

Also under Rule 94 of Parliament's Rules of Procedure, "the provisions governing the procedure for granting discharge to the Commission in respect of the implementation of the budget shall likewise apply to the procedure for granting discharge to the persons responsible for the implementation of the budgets of other institutions and bodies of the European Union such as the Council (as regards its activity as executive). This nothing new.

We have to strongly say that the lack of the cooperation of the European Council and the Council with the discharge authority constitutes a serious failure to comply with the obligations laid down by the Treaties and believes that the relevant stakeholders need to take the necessary steps to address this issue without further delay. It is also is a negative sign to the citizens of the Union.

The only possible way to implement effective budgetary control is to introduce the cooperation between Parliament and the Council, the main elements of which must comprise formal meetings between representatives of the Council and Parliament's Committee on Budgetary Control, answering questions asked by the committee’s members on the basis of a written questionnaire and submitting documents to serve as background material for budgetary controls.

To remark it once again: all Union institutions ought to be transparent and fully accountable to the citizens of the Union for the funds entrusted to them as Union institutions, which means that also the European Council and the Council, as Union institutions, should be democratically accountable towards the citizens of the Union as far as they are beneficiaries of the general budget of the European Union.

Data:
Kategoria: Świat

Ryszard Czarnecki

Ryszard Czarnecki - https://www.mpolska24.pl/blog/ryszard-czarnecki

polski polityk, historyk, dziennikarz, działacz sportowy, poseł na Sejm I i III kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji, były wiceminister kultury, były przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej i minister – członek Rady Ministrów, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.