Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Czy śląskość jest lewicowa?

Gwa­ra ślą­ska je­st czę­ścią pol­skiej kul­tu­ry, a nie ją wzbo­ga­ca. Prze­kształ­ce­nie się jej w osob­ny ję­zyk ozna­cza­ło­by opusz­cze­nie pol­skiej kul­tu­ry na­ro­do­wej i po­wsta­nie od­ręb­nej.

Czy śląskość jest lewicowa?
źródło: ChatGPT

  Nie­mniej kul­tu­ra Rzecz­po­spo­li­tej je­st kil­ku­pię­tro­wa — skła­da się z kil­ku­na­stu kul­tur et­nicz­ny­ch, a każ­da ma wie­le gwar. Et­nicz­nie Ślą­za­cy to Po­la­cy mó­wią­cy ślą­ską gwa­rą. In­ne gwa­ry Po­la­ków to na przy­kład: wiel­ko­pol­ska, ma­ło­pol­ska, ma­zo­wiec­ka, ka­szub­ska, gó­ral­ska, pod­la­ska. A od­ręb­ne gru­py et­nicz­ne za­miesz­ku­ją­ce Rzecz­po­spo­li­tą, mó­wią­ce in­ny­mi ję­zy­ka­mi niż pol­ski i je­go gwa­ry to na przy­kład: Niem­cy, Cze­si, Sło­wa­cy, Ukra­iń­cy, Bia­ło­ru­si­ni, Li­twi­ni, Ro­sja­nie, Or­mia­nie, Ży­dzi, Ka­ra­imi, Łem­ko­wie, Ta­ta­rzy czy Ro­mo­wie. Wszy­scy oni two­rzą bo­gac­two kul­tu­ry na­szej ja­giel­loń­skiej Oj­czy­zny.

  Ślą­za­cy ni­gdy nie wy­od­ręb­ni­li się ja­ko osob­ny na­ród. Ich gwa­ra je­st do­sko­na­le zro­zu­mia­ła dla każ­de­go Po­la­ka. Obec­ne pró­by te­go wy­od­ręb­nie­nia nie są na­tu­ral­ne, to pro­jekt po­li­tycz­ny. To głów­nie bruż­dże­nie le­wi­cy, któ­ra nie ma się czym zaj­mo­wać w Pol­sce, któ­ra je­st od daw­na cał­ko­wi­cie le­wi­co­wa, na­sz ustrój to kla­sycz­na so­cjal­de­mo­kra­cja, więc le­wi­ca dla aten­cji mu­si zaj­mo­wać się róż­ny­mi ma­ło waż­ny­mi kwe­stia­mi ta­ki­mi jak „na­ród ślą­ski”, czy abor­cja, by po­la­ry­zo­wać spo­łe­czeń­stwo, by ge­ne­ro­wać sztucz­ne kłót­nie, by dzie­lić i rzą­dzić.

  Czy tra­dy­cyj­ne war­to­ści ślą­skie są le­wi­co­we? To moż­li­we. Naj­bar­dziej zna­ny Ślą­zak, pi­sa­rz pro­mo­wa­ny przez Ga­ze­tę Wy­bor­czą, Szcze­pan Twar­do­ch, tak moc­no za­ko­rze­nio­ny na Ślą­sku, że nie uwa­ża się za Po­la­ka, je­st jaw­nym so­cjal­de­mo­kra­tą, wpro­st glo­ry­fi­ku­je ten par­szy­wy le­wac­ki ustrój. Skądś to wy­trza­snął. Ja­ko ślą­ski kon­ser­wa­ty­sta mu­siał wy­ssać so­cja­li­zm z mle­kiem mat­ki. Nie bę­dzie ła­two od­że­gnać się Ślą­za­kom od le­wi­co­wo­ści, je­śli ma­ją ta­ki­ch re­pre­zen­tan­tów.

Grzegorz GPS Świderski

https://t.me/KanalBlogeraGPS
https://Twitter.com/gps65

PS. Polecam genialną mowę posła Fritza o śląskiej godce:

Data:
Kategoria: Polska

Grzegorz Świderski

Pupilla Libertatis - https://www.mpolska24.pl/blog/gps111

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.