Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Wybierzmy Ursynów

Zbliżają się wybory samorządowe. Poniżej przesyłam propozycję dla mieszkańców warszawskiego Ursynowa. Mam dla was dwie dobre kandydatury w wyborach do Rady Miasta i Dzielnicy.

Wybierzmy Ursynów
Ursynów
źródło: ChatGPT

  W wy­bo­ra­ch do Ra­dy Ur­sy­no­wa po­le­cam Ada­ma Ło­ziń­skie­go, li­sta 17, okręg 5 (Ka­ba­ty, Na­to­lin Płn.), miej­sce 3. Po­ni­żej prze­sy­łam je­go ar­ty­kuł do­ty­czą­cy Ur­sy­no­wa.
  A do Ra­dy War­sza­wy po­le­cam Gra­ży­nę Ja­dwi­gę Świ­der­ską, li­sta nu­mer 2, okręg 8 (Ur­sy­nów, Wi­la­nów, Wło­chy), miej­sce 9. Tu są jej po­stu­la­ty wy­bor­cze: https://www.salon24.pl/u/gps65/1369623,rada-warszawy

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Czas na zmia­ny: Wy­bierz­my Ur­sy­nów

  Gdy­by­ście pań­stwo za­py­ta­li mnie, dla­cze­go zde­cy­do­wa­łem się, po la­ta­ch prze­rwy, star­to­wać w wy­bo­ra­ch do Ra­dy Dziel­ni­cy Ur­sy­nów, to od­po­wie­dź mo­że być tyl­ko jed­na.

  Spra­wy sa­mo­rzą­do­we, nie tyl­ko na Ur­sy­no­wie, nie idą w do­brym kie­run­ku. Na­zbie­ra­ło się już ty­le nie­pra­wi­dło­wo­ści i nie­pro­fe­sjo­nal­ny­ch dzia­łań, że nad­sze­dł naj­wyż­szy czas, aby dzia­łać.

  Ini­cja­ty­wa Miesz­kań­ców Ur­sy­no­wa, do któ­rej na­le­żę oraz Pro­jekt Ur­sy­nów, to dwa naj­star­sze nie­par­tyj­ne sto­wa­rzy­sze­nia w Ra­dzie Dziel­ni­cy Ur­sy­no­wa zrze­sza­ją­ce oso­by ak­tyw­nie dzia­ła­ją­ce na rze­cz miesz­kań­ców na­szej dziel­ni­cy. Nie­raz udo­wod­ni­li­śmy, że war­to brać spra­wy w swo­je rę­ce. Za­wsze sto­imy po stro­nie miesz­kań­ców.

  Star­tu­ję w wy­bo­ra­ch do Ra­dy Dziel­ni­cy, gdyż uwa­żam, że to zwy­kli miesz­kań­cy, a nie par­tie po­li­tycz­ne po­win­ni de­cy­do­wać o tym, jak ma wy­glą­dać Ur­sy­nów!

  A cze­go ocze­ku­ją miesz­kań­cy? Być mo­że każ­dy zna ja­kąś od­po­wie­dź na to py­ta­nie, ale ja spró­bu­ję to jesz­cze raz opo­wie­dzieć.

  Miesz­kań­cy na­szej ma­łej lo­kal­nej oj­czy­zny wca­le nie ocze­ku­ją od sa­mo­rzą­du, że za­pew­ni im ja­kieś eks­tra fa­jer­wer­ki czy grusz­ki na wierz­bie, oni nie ocze­ku­ją Di­sney­lan­du, ani udziw­nień w ro­dza­ju be­to­no­wy­ch jaj. Oni chcą mieć wy­bór usług by­to­wy­ch i kul­tu­ral­ny­ch nie­da­le­ko miej­sca za­miesz­ka­nia oraz wy­bór środ­ka lo­ko­mo­cji, któ­rym po­ja­dą do pra­cy lub re­ali­zo­wa­nia in­ny­ch ży­cio­wy­ch po­trzeb.image

  Ur­sy­no­wia­nie nie chcą mar­z­nąć i mok­nąć na przy­stan­ka­ch. Chcą mieć spraw­ną ko­mu­ni­ka­cję zbio­ro­wą, ale też chcą mieć pew­no­ść, że je­śli wy­bio­rą sa­mo­chód, to bę­dą mo­gli do­je­chać do szkół, przed­szko­li, do pra­cy, czy pla­có­wek ochro­ny zdro­wia, a po dro­dze nie urwą za­wie­sze­nia i nie utkną w kor­ku na zwę­żo­ny­ch uli­ca­ch. A jak już do­ja­dą na miej­sce, nie za­mie­nią się w wiecz­ny­ch „krą­żow­ni­ków szos”, po­szu­ki­wa­czy miej­sc par­kin­go­wy­ch, któ­re, a jak­że są w SPP sło­no płat­ne. Go­rzej, że już w tym ro­ku czę­ść z ni­ch nie do­je­dzie na­wet do szpi­ta­la, któ­ry znaj­du­je się w SCT i do­świad­czy „do­bro­dziej­stw” wy­klu­cze­nia trans­por­to­we­go. Jak już im się uda za­par­ko­wać ja­kimś spo­so­bem i wej­dą do urzę­du, nie chcą spę­dzać tam go­dzin w po­czu­ciu mar­no­tra­wio­ne­go cza­su i z du­szą na ra­mie­niu, czy aby na pew­no na­sza spra­wa bę­dzie za­ła­twio­na i czy aby na pew­no, w tym sa­mym cza­sie ja­kiś straż­nik miej­ski nie mon­tu­je nam wła­śnie na ko­le blo­ka­dy sa­mo­cho­do­wej. Tak, miesz­kań­cy chcą się czuć bez­piecz­nie. Nie bać się rów­nież wyj­ść po zmro­ku na uli­cę czy przej­ście do przy­stan­ku au­to­bu­so­we­go.

  A my na­sza Ko­ali­cja Miesz­kań­ców Pro­jekt Ur­sy­nów + IMU, jak w tym wszyst­kim się od­naj­du­je­my? Otóż przede wszyst­kim wsłu­chu­je­my się w te lo­kal­ne au­ten­tycz­ne po­trze­by miesz­kań­ców na­szej dziel­ni­cy.

  Nie przy­łą­cza­my się do ty­ch, któ­rzy wma­wia­ją lu­dziom, że ob­cy in­te­res, to na­sz wspól­ny in­te­res, jak to ro­bią par­tie u wła­dzy.

  Słu­ży­my ur­sy­no­wia­nom, słu­cha­my ich i re­agu­je­my na ich po­trze­by. Pra­cu­je­my nad tym, aby uła­twiać lu­dziom ży­cie, nie utrud­niać go. Re­ali­zu­je­my rze­czy­wi­ste po­trze­by ur­sy­no­wian, nie te uro­jo­ne, bez wzglę­du na ich źró­dła, go­dzą­ce w na­szą wła­sno­ść, w na­szą wol­no­ść, w moż­li­wo­ść de­cy­do­wa­nie o so­bie i re­ali­za­cji na­szy­ch ży­cio­wy­ch po­trzeb. To Wam ur­sy­no­wia­nie chce­my słu­żyć i ro­bi­my to w sa­mo­rzą­dzie.

  Dla­te­go też w na­szym pro­gra­mie znaj­du­ją się ta­kie spra­wy jak:

  Po­stu­lat, aby bu­spa­sy na Pu­ław­skiej, ale do­ty­czy to ca­łe­go mia­sta, dzia­ła­ły tyl­ko w go­dzi­na­ch szczy­tu, aby uspraw­nić ko­mu­ni­ka­cję w na­szym mie­ście po­za szczy­ta­mi.

  Ko­niecz­no­ść znacz­nie szyb­sze­go niż do tej po­ry ure­gu­lo­wa­nia sta­nu praw­ne­go miesz­kań spół­dziel­czy­ch. To je­st wstyd, dla rzą­dzą­cy­ch, że w War­sza­wie po­nad 100 tys. miesz­kań spół­dziel­czy­ch nie ma ure­gu­lo­wa­ne­go sta­nu praw­ne­go. Ur­sy­nów nie je­st tu­taj wy­jąt­kiem i wie­le spół­dziel­ni na­dal wal­czy o pra­wo usta­no­wie­nia użyt­ko­wa­nia wie­czy­ste­go oraz nie­od­płat­ne usta­no­wie­nie pra­wa wła­sno­ści bu­dyn­ków. Dzia­ła­nia w tym za­kre­sie od­by­wa­ją się w tak śli­ma­czym tem­pie, że moż­na mieć po­waż­ne wąt­pli­wo­ści, czy to tyl­ko nie­kom­pe­ten­cja.

  Bę­dzie­my za­bie­gać, aby ten stan po­pra­wić, rów­nież w for­mie, przy­go­to­wa­nia usta­wy ma­ją­cej umoż­li­wić spół­dziel­niom uprosz­czo­ną ścież­kę w ce­lu ure­gu­lo­wa­nia ty­tu­łu praw­ne­go do nie­ru­cho­mo­ści.

  In­nym istot­nym te­ma­tem je­st wci­ska­nie no­wy­ch bu­dyn­ków miesz­kal­ny­ch, w każ­dy ma­ły frag­ment wol­nej prze­strze­ni. Efek­tem te­go je­st zja­wi­sko pa­to­de­we­lo­per­ki, któ­rej w ostat­ni­ch la­ta­ch je­st co­raz wię­cej na Ur­sy­no­wie. Ochro­ną przed nią po­win­ny być miej­sco­we pla­ny za­go­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go (MPZP), ale np. Na­to­lin wciąż nie je­st ta­kim pla­nem ob­ję­ty.

  Po­wo­du­je to nad­mier­ne za­gęsz­cze­nie, uby­tek miej­sc par­kin­go­wy­ch, a tak­że ogra­ni­cze­nie do­stęp­no­ści miesz­kań­ców do han­dlu i usług, nie mó­wiąc już o pla­ców­ka­ch kul­tu­ral­ny­ch.

  Na­stęp­nym pro­ble­mem są ur­sy­now­skie par­ki. Oto pa­rę przy­kła­dów.

  Park przy Ba­żan­tar­ni cier­pi na brak no­wy­ch na­sa­dzeń, znisz­czo­ną ma­łą ar­chi­tek­tu­rę par­ko­wą i brak re­gu­lar­nej pie­lę­gna­cji, co po­wo­du­je, że nie tyl­ko tra­ci swo­ją atrak­cyj­no­ść, ale też bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­wa­nia.

  Z ko­lei Sa­dek Na­to­liń­ski rów­nież wy­ma­ga za­opie­ko­wa­nia. Mię­dzy in­ny­mi, miesz­kań­cy SM Wy­ży­ny pod­no­szą ko­niecz­no­ść ure­gu­lo­wa­nia sta­nu praw­ne­go te­re­nu i uwzględ­nie­niu go ja­ko te­ren zie­le­ni w miej­sco­wym pla­nie za­go­spo­da­ro­wa­nia. W ob­li­czu ten­den­cji do do­gęsz­cza­nia na­szej dziel­ni­cy blo­ka­mi apel ten je­st tym bar­dziej istot­ny i po­wi­nien jak naj­szyb­ciej zo­stać uwzględ­nio­ny przez wła­dze Ur­sy­no­wa.

  Park im. Ci­cho­ciem­ny­ch żoł­nie­rzy AK wy­glą­da, jak­by był nie do­koń­czo­ny, bo jed­nak per­ma­nent­ne ka­łu­że, bło­to i gruz oraz in­ne od­pad­ki za­le­ga­ją­ce mie­sią­ca­mi, nie są za­pew­ne zgod­ne z pro­jek­tem, na do­da­tek po zmro­ku je­st po­grą­żo­ny w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści, co wo­bec nie­rów­no­ści te­re­nu je­st do­dat­ko­wo nie­bez­piecz­ne. Po­nie­waż par­ki to nie tyl­ko miej­sca re­kre­acji, ale rów­nież waż­ne ele­men­ty kra­jo­bra­zu mia­sta, bę­dzie­my trosz­czyć się za­rów­no o ich ilo­ść, jak i ja­ko­ść w na­szej dziel­ni­cy.

  Po­nie­waż kan­dy­du­ję do Ra­dy Dziel­ni­cy z okrę­gu 5 (Ka­ba­ty, Na­to­lin Płn.), przy­po­mnę o an­kie­cie prze­pro­wa­dzo­nej w In­for­ma­to­rze Ka­bac­kim, w któ­rej wzię­ło już udział pra­wie 600 miesz­kań­ców. Jej wy­ni­ki ja­sno po­ka­zu­ją, że miesz­kań­cy ocze­ku­ją się po­wstrzy­ma­nie pa­to­de­we­lo­per­ki przy STP Ka­ba­ty, w po­łą­cze­niu z bu­do­wą w tym miej­scu par­ku. To po­twier­dza, słusz­no­ść dzia­ła­nia rad­ny­ch Ko­ali­cji Miesz­kań­ców Pro­jekt Ur­sy­nów+IMU pod­ję­te w po­ło­wie 2023 r. zmie­rza­ją­ce do przy­spie­sze­nia pro­ce­du­ry pla­ni­stycz­nej.

  Du­że po­par­cie ma kon­cep­cja za­bu­do­wy te­re­nu po Te­sco obiek­tem han­dlo­wo – usłu­go­wym, któ­re­go w ty­ch oko­li­ca­ch bar­dzo bra­ku­je, uzu­peł­nio­nym o funk­cje kul­tu­ral­ne. W tym miej­scu po­ja­wiał się po­stu­lat bu­do­wy tam ki­na, co ko­re­lu­je z li­kwi­da­cją Mul­ti­ki­na.

  Spo­śród in­ny­ch po­stu­la­tów znaj­du­ją się mię­dzy in­ny­mi do­świe­tle­nia przej­ść dla pie­szy­ch, uspraw­nie­nia ru­chu po­jaz­dów i roz­bu­do­wa par­kin­gów, co po­twier­dza, ja­kie prio­ry­te­ty ma­ją miesz­kań­cy Ka­bat i dla­te­go bę­dzie­my z Pań­stwem na ten te­mat roz­ma­wiać i wdra­żać te po­my­sły w ży­cie! Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ak­tyw­no­ść i pro­si­my o wię­cej.

  Tak owoc­na współ­pra­ca słu­żą­ca wszyst­kim miesz­kań­com bę­dzie moż­li­wa w znacz­nie więk­szym stop­niu niż do­tych­czas, je­śli ob­da­rzy­cie nas Pań­stwo za­ufa­niem i od­da­cie na nas swój głos w wy­bo­ra­ch sa­mo­rzą­do­wy­ch 7 kwiet­nia 2024 r.

Adam Ło­ziń­ski, li­sta 17, okręg 5, miej­sce 3

Data:
Kategoria: Polska Lokalna

Grzegorz Świderski

Pupilla Libertatis - https://www.mpolska24.pl/blog/gps111

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.