Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Pseudopatrioci na służbie u Putina

W Pol­sce ma­my pseu­do­pa­trio­tów, któ­rzy w każ­dej kry­ty­ce rzą­dzą­ce­go w Pol­sce PiS-u upa­tru­ją ru­ską agen­tu­rę. Kto się nie zga­dza z Ka­czyń­skim, ten je­st ru­skim trol­lem. Tyl­ko ru­skie onu­ce kry­ty­ku­ją rząd Mo­ra­wiec­kie­go. Ta­ka nar­ra­cja słu­ży Ro­sji, bo re­ali­zu­je ich stra­te­gię dzie­le­nia na­ro­du.

Pseudopatrioci na służbie u Putina
źródło: Internet

  Każ­dy świa­do­my pol­ski pa­trio­ta wi­dzi, że rząd PiS-u pro­wa­dzi naj­gor­szą po­li­ty­kę we­wnętrz­ną, szcze­gól­nie go­spo­dar­czą, cze­go naj­lep­szym do­wo­dem je­st udział w prze­krę­cie ko­wi­do­wym i ogra­bie­nie oby­wa­te­li na mi­liar­dy zło­ty­ch, ale po­wi­nien przy­znać, że po­li­ty­ka za­gra­nicz­na je­st bar­dzo do­bra. Nie­mniej to nie je­st wiel­ka za­słu­ga PiS-u, bo oko­licz­no­ści geo­po­li­tycz­ne nas zmu­sza­ją do te­go, by po­ma­gać Ukra­inie, bo do­bi­cie Ro­sji to ży­wot­na ra­cja sta­nu Pol­ski.

  Mo­im zda­niem pseu­do­pa­trio­ci, któ­rzy za każ­dą kry­ty­kę so­cja­li­stycz­ny­ch dzia­łań PiS-u oskar­ża­ją ty­ch kry­ty­ków o ru­ską agen­tu­ral­no­ść, są rów­nie szko­dli­wi, co jaw­ni zwo­len­ni­cy so­ju­szu z Ro­sją. Obie po­sta­wy słu­żą Ro­sji, bo pro­wa­dzą do nie­me­ry­to­rycz­ne­go skłó­ca­nia Po­la­ków.

  Bra­to­bój­cza, hej­ter­ska, dzie­lą­ca pol­skie ro­dzi­ny na pół, wal­ka PO z PiS, par­tia­mi wy­zna­ją­cy­mi tę sa­mą so­cjal­de­mo­kra­tycz­ną ide­olo­gię, je­st dla Pol­ski wie­lo­kroć bar­dziej szko­dli­wa niż ni­szo­we por­ta­li­ki ru­ski­ch ko­la­bo­ran­tów, czy ja­kie­kol­wiek pró­by uspra­wie­dli­wia­na Pu­ti­na lub szu­ka­nia so­ju­szu z Ro­sją. Bo ta wal­ka po­wo­du­je, że kto­kol­wiek by nie wy­grał wy­bo­rów, to i tak za­wsze wy­gry­wa so­cjal­de­mo­kra­cja — a to je­st cho­ler­nie de­struk­cyj­na ide­olo­gia. Ta ide­olo­gia zo­sta­ła do nas przy­nie­sio­na na ru­ski­ch ba­gne­ta­ch i do dziś zo­sta­ła sil­nie wsz­cze­pio­na w men­tal­no­ść Po­la­ków. A to słu­ży Ro­sji, bo sła­ba, so­cja­li­stycz­na, bied­na, skłó­co­na Pol­ska je­st ła­twa do pod­bi­cia.

  Każ­dy kry­tyk eta­ty­stycz­nej po­li­ty­ki PiS-u w isto­cie je­st wro­giem Ro­sji, bo wol­no­ryn­ko­wa, ka­pi­ta­li­stycz­na, li­be­ral­na Pol­ska by­ła­by dla ni­ch po­waż­ny­ch kon­ku­ren­tem w dą­że­niu do mo­car­stwo­wo­ści. PiS roz­wi­ja­jąc w Pol­sce so­cja­li­zm, słu­ży w isto­cie Ro­sji, bo osła­bia na­sze bo­gac­two. O si­le kra­ju sta­no­wią sil­ni, bo­ga­ci, zdro­wi, in­te­li­gent­ni miesz­kań­cy, a nie sil­ne struk­tu­ry biu­ro­kra­tycz­ne. Praw­dzi­wy pa­trio­ta po­pie­ra w Pol­sce wol­no­ść go­spo­dar­czą, wła­sno­ść pry­wat­ną i ka­pi­ta­li­zm. A pe­seu­do­pa­trio­ta wszę­dzie wę­szy ru­ski­ch szpie­gów — każ­dy li­be­rał czy wol­no­ryn­ko­wiec, to dla nie­go ru­skie onu­ce.

  Twór­cy tej an­ty­li­be­ral­nej nar­ra­cji są z pew­no­ścią przez Ro­sję opła­ce­ni i za­da­nio­wa­ni, ale więk­szo­ść ty­ch, któ­rzy te­mu ule­ga­ją, to po­ży­tecz­ni idio­ci. Ka­czyń­ski, Mo­ra­wiec­ki i in­ni przy­wód­cy PiS, też pew­nie wdra­ża­ją w Pol­sce so­cja­li­zm bez po­ro­zu­mie­nia z Ro­sją, ro­bią to, bo po pro­stu zo­sta­li wy­cho­wa­ni w so­cjal­de­mo­kra­tycz­nym du­chu, bo ta­kie wy­cho­wa­nie do­mi­no­wa­ło w PRL-u. Nikt się wte­dy nie uczył z dzieł Mi­se­sa, Hay­eka, Ro­th­bar­da, ale wszy­scy zna­li dzie­ła Le­ni­na i Mark­sa. So­wie­tom uda­ło się sku­tecz­nie wpo­ić w Pol­sce ich sta­to­la­trię, na­wet tym, któ­rzy zo­sta­li wy­cho­wa­ni we wro­go­ści do za­bor­czej Ro­sji. Ro­sji nie­na­wi­dzą, ale ich sys­tem go­spo­dar­czy glo­ry­fi­ku­ją. For­mal­nie na­zy­wa­ją się an­ty­ko­mu­ni­sta­mi, ale w isto­cie to, co re­ali­zu­ją, to od­mia­na mark­si­zmu-le­ni­ni­zmu. W efek­cie wszyst­ki­ch wro­gów so­cja­li­zmu uzna­ją za ru­ski­ch szpie­gów.

  To je­st cho­ler­ne nie­szczę­ście Pol­ski. Przy ta­kim po­dej­ściu nie da się to­czyć rze­tel­nej de­ba­ty na ar­gu­men­ty, nie da się dys­ku­to­wać me­ry­to­rycz­nie, bo każ­da ta­ka pró­ba koń­czy się wza­jem­ny­mi oskar­że­nia­mi o służ­bę Ro­sji. A kwe­stia tej służ­by je­st ła­twa do roz­po­zna­nia, je­st moż­li­wa do obiek­tyw­ne­go stwier­dze­nie. Ro­sji w Pol­sce słu­żą ci, któ­rzy po­pie­ra­ją so­cjal­de­mo­kra­cję. I nie tyl­ko w Pol­sce – wszę­dzie na świe­cie mar­ki­sm-le­ni­ni­zm, i je­go demokratyczna od­mia­na zwa­na so­cjal­de­mo­kra­cją, zo­sta­ła wpro­wa­dzo­na na sku­tek ro­syj­ski­ch wpły­wów, ru­skiej agen­tu­ry. Bo so­wie­ci bar­dzo in­ten­syw­nie pra­co­wa­li nad tym, by ca­łe­mu świa­tu za­szcze­pić ich do­mi­nu­ją­cą ide­olo­gię.

  Pa­ra­dok­sal­nie Ukra­inie bę­dzie du­żo ła­twiej wy­zwo­lić się spod so­wiec­ki­ch wpły­wów, niż Pol­sce, któ­rej to się nie uda­je od 40 lat. Agre­sja Ro­sji spo­wo­do­wa­ła ta­ką nie­na­wi­ść do Ro­sjan, że nie tyl­ko bu­rzy się na Ukra­inie po­mni­ki Le­ni­na, nie tyl­ko zmie­nia się wszel­kie na­zwy ulic ko­ja­rzą­ce się z Ro­sją, ale za­czy­na­ją już od­rzu­cać wszel­kie ustro­jo­we i go­spo­dar­cze roz­wią­za­nia ko­ja­rzo­ne z oku­pan­tem. A im wszel­kie so­cja­li­stycz­ne roz­wią­za­nia ko­ja­rzą się z lu­do­bój­cą ze wscho­du. My po­dob­nie nie czu­je­my, bo wy­da­je się nam, że so­cja­li­zm przy­sze­dł z za­cho­du. To praw­da, za­chod­nia wer­sja so­cja­li­zmu przy­szła z za­cho­du, ale tam we­szła ze wscho­du. W PRL-u wdrażaliśmy socjalizm sowiecki, a dziś to samo do nas wraca z zachodu. Ukra­iń­cy po woj­nie nie da­dzą się na to na­brać tak jak my.

  W niedawno napisanej not­ce: Ukraina rajem podatkowym!!!, wska­za­łem pierw­sze ja­skół­ki te­go, że Ukra­ina dą­ży do peł­ne­go wol­ne­go ryn­ku, ka­pi­ta­li­zmu i swo­bo­dy go­spo­dar­czej. Jak nie po­dą­ży­my tą sa­mą dro­gą, to 10 lat po woj­nie bę­dzie­my słab­si go­spo­dar­czo, po­li­tycz­nie, mi­li­tar­nie i kul­tu­ro­wo od Ukra­iny. Do­brze, że bę­dzie­my wte­dy sil­nie z ni­mi zin­te­gro­wa­ni, bo bę­dzie moż­na pro­wa­dzić biz­nes, re­je­stru­jąc się u ni­ch. PiS moc­no po­ma­ga­jąc Ukra­inie dzia­ła na wła­sną zgu­bę, bo Ukra­ina mo­że się stać na­szą furt­ką, przez któ­rą wresz­cie wyj­dzie­my z so­cja­li­zmu. I za to na­le­ży PiS chwa­lić. A ga­nić za to, że nie ro­bią te­go wpro­st, ale na­oko­ło. No ale może nie mogą wprost, bo są ubezwłasnowolnieni przez Unię Europejską, która marksizm wprowadza u nas bez proszenia partię rządzącą o zgodę – bo PO wspólnie z PiS-em już dawno suwerenność sprzedali.

  A po­za tym są­dzę, że Fe­de­ra­cję Ro­syj­ską na­le­ży znisz­czyć.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

Data:

Grzegorz Świderski

Pupilla Libertatis - https://www.mpolska24.pl/blog/gps111

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: twitter.com/gps65. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mo­je tek­sty, to pro­szę o prze­lew kwo­ty 1 zł na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: paypal.me/gps1965

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.