Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Reformy demokracji zamiast hejtu

Polacy dystansują się od spraw publicznych z powodu wadliwego działania demokracji. To zagrożenie dla społeczeństwa obywatelskiego. Celem proponowanych reform jest wzrost partycypacji obywatelskiej, w tym frekwencji wyborczej, zwiększenie świadomości obywatelskiej oraz poprawa jakości debaty publicznej i decyzji politycznych. Reformy mają charakter kompleksowy od prawa wyborczego i referendalnego, edukacji, mediów, dostępu do informacji publicznej, stowarzyszeń, po zapewnienie na realizację zakreślonych celów niezależnego od parlamentu finansowania bez podnoszenia podatków. Inwestycje w kapitał społeczny Polaków będą finansowane przez bank centralny z renty emisyjnej (senioratu) bezzwrotnie i bez odsetek. Część kapitału społecznego będzie stanowił dochód obywatelski wypłacany obywatelem biorącym udział w wyborach i referendach.

Reformy prawa wyborczego

Głosowanie za pośrednictwem elektronicznych terminali oraz przez Internet – zmniejszenie kosztów wyborów (rezygnacja z drukowania kart do głosowania oraz ograniczenie liczby czynności komisji wyborczych), sprawność ustalenia wyników wyborów, możliwość sprawdzenia przez wyborcę zaliczenia głosu z zachowaniem zasady tajności (kryptografia), wykluczenie oddania nieważnego głosu (walidacja danych).

Wprowadzenie opcji „Nie ma odpowiedniego kandydata” jako pierwszej opcji wyboru w trakcie głosowania.

Obniżenie progu wyborczego do 1 % - zwiększenie proporcjonalności wyborów, praktyczne wyeliminowanie zmarnowanego głosu, wyeliminowanie wyborczego uprzywilejowania mniejszości narodowych.

Zebranie niższej niż obecnie liczby podpisów pod kandydaturami albo, według uznania kandydatów, wpłata kaucji wyborczej zwracanej po uzyskaniu wyniku ponad 1 % i przepadającej na rzecz Skarbu Państwa w przypadku niższego poparcia.

Zastosowanie w podziale mandatów metody Hare`a-Niemeyera nie faworyzującej ani wielkich (jak obecnie), ani drobnych komitetów wyborczych – zapewnienie proporcjonalnej reprezentacji politycznej poszczególnych grup społeczeństwa (równość polityczna).

Głosowanie dwudniowe (niedziela oraz poniedziałek) – jeden dzień wolny od pracy a drugi roboczy zwiększy frekwencję.

Obniżenie wieku uprawniającego do głosowania (bierne prawo wyborcze) do 16 lat – praktyczne włączenie do społeczeństwa obywatelskiego młodzieży kończącej gimnazja.

Wypłata każdemu głosującemu kwoty 100-200 zł rocznie (im wyższa absencja wyborcza tym wyższa wypłata na osobę głosującą) dochodu obywatelskiego jako zryczałtowanych kosztów udziału w głosowaniu finansowanych z renty emisyjnej banku centralnego – zmniejszenie wykluczenia wyborczego w małych miejscowościach, częściowa rekompensata kosztu utraconych korzyści w związku z aktywnością obywatelską.

Finansowanie przeprowadzania wyborów i referendów z renty emisyjnej banku centralnego.

Reformy prawa referendalnego

Obowiązek przeprowadzenia referendum przez organ wyborczy po zebraniu niższej niż obecnie liczby podpisów, albo po wpłacie kaucji, zwracanej po poparciu projektu przez co najmniej 10 % głosujących – likwidacja mielenia podpisów (odrzucania obywatelskich propozycji referendów przez parlament).

Umocowanie przez referendum przedstawiciela do prac parlamentarnych nad projektem. Przedstawiciel będzie reprezentował głosujących za projektem. Będzie uczestniczył w głosowaniach w Parlamencie (komisje i posiedzenia izb) z wagą głosu równą udziałowi głosujących na tak w referendum do ogółu uprawnionych do głosowania. Parlamentarzyści będą reprezentować nie głosujących za projektem (głosy przeciw projektowi oraz nie uczestniczących w referendum). Głosy parlamentarzystów będą ważone udziałem nie popierających propozycji (w tym absencja) do ogółu uprawnionych do głosowania. Zapewni to równowagę pomiędzy demokracją uczestniczącą, a przedstawicielską, nadanie realnej rangi bezpośredniemu wyborowi obywateli stosownie do poparcia dla projektu w referendum oraz możliwość ulepszenia projektu w debacie parlamentarnej.

Obowiązek uzasadnienia propozycji referendalnej w tym wpływu na zatrudnienie, dochody do dyspozycji i oszacowanie kosztów realizacji propozycji w relacji do PKB ze wskazaniem stałych źródeł ich finansowania.

Ocena prawidłowości części ekonomicznej uzasadnienia projektu referendalnego przez Parlamentarne Biuro Budżetu, w tym oszacowanie skali koniecznej podwyżki podatku VAT i cen w przypadku niedoboru w finansowaniu propozycji.

Informacja o skutkach ekonomicznych projektu będzie obowiązkową częścią pytania referendalnego.

Przeprowadzanie referendów w dniu 30 maja.

Reformy systemu przedstawicielskiego

Wprowadzenie kadencyjności (do 3 kadencji nie dłuższych niż łącznie 12 lat) wszystkich wybieralnych stanowisk publicznych.

Zastąpienie budżetowego finansowania partii politycznych finansowaniem z renty emisyjnej banku centralnego - pozbawienie polityków bezpośredniego wpływu na wysokość publicznego finansowania partii politycznych.

Przyznawanie partiom, które statutowo desygnują kandydatów na stanowiska wybieralne w głosowaniu wszystkich członków partii (prawybory) subwencji zwiększonej o 100 % sumy podstawowej – promowanie demokracji wewnątrzpartyjnej.

Zniesienie limitów wydatków wyborczych dla komitetów wyborczych nie korzystających z subwencji państwowych.

Powołanie Parlamentarnego Biura Budżetu oceniającego koszty wszystkich projektów ustawodawczych i źródeł ich finansowania oraz przygotowującego niezależne od rządu analizy i prognozy finansowe krótko i długoterminowe w zakresie finansów publicznych, rachunków narodowych i zatrudnienia.

Edukacja obywatelska

Dostosowanie programu nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” do podjęcie przez 16 latka społecznej roli czynnego politycznie obywatela, w tym umiejętności debatowania (retoryka/erystyka)  i podejmowania decyzji w sprawach publicznych.

Kampania społeczna o metodach propagandy – zwiększenie świadomości obywatelskiej, racjonalniejsze wybory polityczne.

Ustanowienie państwowego święta wolności i demokracji w dniu 30 maja, wolnego od pracy, w rocznicę ustanowienia w 1505 r. Konstytucji „Nic o nas bez nas” stanowiącej polityczny fundament potęgi Rzeczypospolitej w jej dotychczas złotym wieku. Z okazji święta wypłacanie kapitału społecznego obywatelom uczestniczącym w głosowaniach.

Organizacja w dniu 30 maja każdego roku finału olimpiady wiedzy obywatelskiej o Rzeczypospolitej oraz finału zawodów w strzelectwie obronnym z wysokimi nagrodami pieniężnymi dla zwycięzców, uczestnikami mogą być rodziny z ziem wchodzących w skład I Rzeczpospolitej oraz z obszaru Międzymorza i Unii Europejskiej. Promocja polskiej kultury i języka.

Coroczna bezpłatna wycieczka szkolna dla każdego ucznia po Polsce z programem wzbudzającym dumę z osiągnięć obywateli Rzeczypospolitej i jej zwycięstw militarnych. Zapewnienie równości szans dzieciom-przeciwdziałanie wykluczeniu z powodu niskich dochodów rodziców.

Bezpłatne szkolenia dla członków partii politycznych i organizacji pozarządowych z politologii, socjologii, ekonomii i psychologii, w tym z komunikacji politycznej i publicznej.

Bezpłatny egzemplarz zbioru podstawowych praw Rzeczypospolitej dla każdego uzyskującego bierne prawo wyborcze (Konstytucja, prawo o stowarzyszeniach, ustawa o partiach politycznych, kodeks wyborczy, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o mediach publicznych).

Reformy mediów elektronicznych

Zniesienie opłaty abonamentowej, finansowanie misji publicznej radia i telewizji z renty emisyjnej banku centralnego.

Publiczny kanał TVP info z ośrodkami regionalnymi, bez emisji reklam.

Utworzenie publicznego kanału telewizji obywatelskiej TVP jako miejsca debaty publicznej, spotkań z publicznością, informacji o aktywności społecznej oraz edukacji obywatelskiej, bez emisji reklam. Perswazja zamiast propagandy.

Wprowadzenie 30 % podatku od sprzedaży czasu antenowego na emisję reklam wyborczych – ograniczenie szkodliwych społecznie narzędzi propagandy.

Obowiązek zawarcia w reklamach wyborczych oświadczenia lidera reklamującej się organizacji  politycznej „nazywam się … i akceptuję treść tego przekazu” w celu przeciwdziałania reklamie negatywnej.

Współfinansowanie z renty emisyjnej banku centralnego debat wyborczych prowadzonych w kanałach komercyjnych – promowanie merytorycznej debaty o sprawach publicznych.

Tantiemy dla twórców publikujących w Internecie w domenie .pl finansowane z renty emisyjnej banku centralnego dzielone w zależności od generowanego ruchu, ogółem odpowiadające ok. 10 % opłat za dostęp do Internetu – zapewnienie środków na rozwój internetowego kanału komunikacji społecznej.

Reformy w dostępie do informacji publicznej

Dostęp w Internecie do danych o dochodach i wydatkach państwowych (w tym budżetu i funduszy okołobudżetowych) oraz o wydatkach partii politycznych i organizacji pożytku publicznego otrzymujących środki państwowe, obejmujące w szczególności faktury i operacje kartami płatniczymi za wyjątkiem danych chronionych ustawową klauzulą tajności.

Zakaz stosowania w umowach dotyczących wydatkowania środków państwowych umownych klauzul wykluczających jawność umowy.

Publikacja wszystkich umów zawieranych przez państwo w Internecie za wyjątkiem chronionych ustawową klauzulą tajności.

Przekaz na żywo posiedzeń Rady Ministrów za wyjątkiem spraw objętych ustawową klauzulą tajności.

Przystępna pisemna informacja dla podatników o wydatkach sfinansowanych z dochodów państwa, po złożeniu zeznania podatkowego.

Reformy zwiększające aktywność społeczną

Wybór części projektów finansowanych ze środków budżetowych na podstawie głosowania obywateli – rozszerzenie budżetu obywatelskiego.

Subwencje dla organizacji pożytku publicznego finansowane z renty emisyjnej banku centralnego na projekty przedstawiane przez organizacje. Kwota subwencji proporcjonalna do liczby głosów oddanych na projekt w głosowaniu obywateli.

Likwidacja nadzoru państwowego i samorządowego nad działalnością stowarzyszeń, wykraczającego poza kontrolę na podstawie przepisów ogólnych.

Rejestracja stowarzyszeń bez badania przez organ rejestrowy postanowień statutu poza informacjami ujawnianymi w KRS (np. sposób reprezentacji).

Finansowania kapitału społecznego

Powyższe reformy zwiększą kapitał społeczny Polaków i siłę społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej. Ustrojowe znaczenie kapitału społecznego uzasadnia jego finansowanie z renty emisyjnej. Renta emisyjna to zysk banku centralnego z emisji pieniądza - fundamentu gospodarki wolnorynkowej. Finansowanie aktywności obywatelskiej stanie się niezależne od parlamentu.


Nakłady na kapitał społeczny z renty emisyjnej banku centralnego

Kwota rocznie

Dochód obywatelski dla głosujących w wyborach i referendach

3,00 mld zł

Coroczne wycieczki szkolne po Polsce dla każdego dziecka

1,50 mld zł

Nakłady na edukację obywatelską (szkolenia, olimpiada i zawody)

0,04 mld zł

Subwencja dla TVP i PR (w tym kanały TV: informacyjny, obywatelski)

1,00 mld zł

Koszty debat wyborczych w mediach komercyjnych

0,04 mld zł

Subwencje dla organizacji pożytku publicznego

0,50 mld zł

Tantiemy dla twórców w Internecie

0,50 mld zł

Koszty organizacji wyborów i referendów

0,30 mld zł

Subwencje dla partii politycznych i zwrot kosztów kampanii

0,12 mld zł

Ogółem

7,00 mld zł

 

Kryzys 2009 r. ujawnił potrzebę emisji pieniądza przez bank centralny bezpośrednio do systemu gospodarczego (luzowanie ilościowe). Przeznaczenie części renty emisyjnej (w czasach nie kryzysowych ok. połowy emisji) na finansowanie (ok. 0,4 % PKB) kapitału społecznego jest środkiem stabilizującym cykl koniunkturalny. Jednocześnie władze monetarne zyskują nowy środek polityki monetarnej w postaci kierowania podaży pieniądza banku centralnego bezpośrednio do obywateli. W transmisji omawianego strumienia monetarnego pominięty zostanie budżet uchwalany przez parlament. Jest to celowe, aby nie dochodziło do nadużyć hiperinflacyjnych (następstwo finansowania dynamicznie rosnącego deficytu budżetowego przez bank centralny). Transmisja proponowanego środka polityki monetarnej nie będzie również zależała od banków komercyjnych (przeciwdziałanie skutkom procyklicznej uznaniowości akcji kredytowej).

Proponowane finansowanie fundamentów demokracji i społeczeństwa obywatelskiego przez bank centralny będzie odbywało się w sposób bezzwrotny. Z tego tytułu nie będzie zatem rósł dług publiczny oraz odsetki od niego. Przedstawiane inwestycje w kapitał społeczny mają charakter niekomercyjny lub generują ekonomiczne korzyści zewnętrzne, których rynek nie wycenia.

Efektem monetarnym będzie ograniczona instytucjonalnie emisja pieniądza bez jednoczesnego wzrostu zadłużenia. Pieniądz banku centralnego jest dotychczas emitowany głównie jako pożyczki dla rządu własnego (w Polsce od 1997 r. konstytucyjnie zakazane) lub rządów obcych (praktykowane w Polsce). Emisja pieniądza skutkuje zatem globalnym narastaniem długu. Paradoksalnie dług ten formalnie jest zwrotny, ale nieformalnie nie zakłada się jego zwrotu (ciągłe rolowanie długu). Wielkość emisji na kapitał społeczny będzie mniejsza niż dotychczasowa emisja pieniądza przez bank centralny. Pozwoli to na zakup tradycyjnych aktywów rezerwowych w granicach dotychczasowej, nie pobudzającej inflacji emisji.

Dyspozycyjne dochody Polaków wzrosną o 3 mld zł (za udział w wyborach), a rodziny z dziećmi w wieku szkolnym zaoszczędzą dodatkowo ok. 2-3 mld zł tytułem finansowania wycieczek szkolnych ze środków publicznych. W trakcie reform nastąpi również zniesienie opłaty abonamentowej, co zwiększy dyspozycyjne dochody Polaków o ok. 600 mln zł rocznie oraz obniżenie wydatków budżetu państwa o: koszty przeprowadzania wyborów (ok. 300 mln zł), subwencje dla partii politycznych (ok. 50 mln zł rocznie) i zwrot kosztów kampanii wyborczych (ok. 100 mln zł).

Podsumowanie

Wolność i demokracja to ustrojowe podstawy szczęścia, samorealizacji i wzrostu zamożności. O wolność i demokrację musimy dbać m.in. zapewniając stabilne środki na ich zachowanie i pielęgnowanie. Czasami wolność i demokracja zaczynają szwankować. Na przełomie XV i XVI w. możni skupieni wokół synów Kazimierza Jagiellończyka podjęli próby ograniczenia wolności i demokracji. Obywatele Rzeczypospolitej przeciwstawili się temu. Zorganizowali się i zaczęli starania o egzekucję praw zagrożonych przez oligarchię. Dokonali reformy ustroju państwa. Wolność i demokracja w Polsce w XVI w. stały się fundamentem zamożności, awansu cywilizacyjnego, rozwoju nauki i sztuki. Stały się marzeniem wielu ciemiężonych narodów i przedmiotem nienawiści ówczesnych despotów i oligarchów.

Zapraszam do debaty.

Tomasz Urbaś


Bibliografia on line:

Batorski D., Drabek M., Gałązka M., Zbieranek J. Wyborca 2.0 Młode pokolenie wobec procedur demokratycznych, ISP 2012 (kliknij tutaj)

Bilans Narodowego Banku Polskiego ujęcie monetarne (kliknij tutaj)

Blyth M., Lonergan R., Print Less but Transfer More. Why Central Banks Should Give Money Directly to the People, Foreign Affairs CFR 2014 (kliknij tutaj)

Cześnik M., Partycypacja wyborcza Polaków, ISP 2009 (kliknij tutaj)

Cześnik M., O Empirycznym badaniu demokracji w Polsce – program badawczy, ISP PAN 2011 (kliknij tutaj)

Dragan A., Korzeniowska D., Tracz-Dral J., Finansowanie partii politycznych w wybranych krajach europejskich, Senat 2011 (kliknij tutaj)

Finansowanie partii politycznych. Konferencje i seminaria, Sejm 2000 (kliknij tutaj)

Gałązka M., Solon-Lipiński M., Zbieranek J., Przejrzystość finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych. Wybrane problemy i rekomendacje, ISP 2012 (kliknij tutaj)

Goś-Wójcicka K., Nałęcz S., Olszewska D., Sekuła T., Organizacje pożytku publicznego i 1 %, GUS 2013 (kliknij tutaj)

Kinowska Z., Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Sejm 2014 (kliknij tutaj)

Mider D., Partycypacja polityczna, a legitymizacja systemu politycznego, UW 2013 (kliknij tutaj)

Owsiak S., Czekaj J. Szkodliwa doktryna o szkodliwości długu, Rzeczpospolita 2014 (kliknij tutaj)

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 r. UKE 2014 (kliknij tutaj)

Rulka M., Zbieranek J., Kaucje wyborcze jako mechanizm przejrzystości procesu wyborczego, ISP 2012 (kliknij tutaj)

Solon-Lipiński M., Aktywizowanie wyborców w Polsce. Inicjatywy profrekwencyjne w latach 2001-2011, ISP 2012 (kliknij tutaj)

Sierocińska K. Kapitał społeczny, definiowanie, pomiar i typy, PAN 2011 (kliknij tutaj)

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku, KRRiT 2014 (kliknij tutaj)

Szepietowska B., Zasada proporcjonalności w prawie wyborczym - wybrane systemy rozdziału mandatów, Sejm 1999 (kliknij tutaj)

Uruszczak W. „Sejm walny wszystkich państw naszych” Sejm w  Radomiu  i Konstytucja  Nihil Novi  z 1505 roku, UJ (kliknij tutaj)

Waszak M., Zbieranek J., Propozycja obniżenia wieku czynnego prawa wyborczego do lat 16. Wybrane zagadnienia, ISP 2010 (kliknij tutaj)

Zawadzki J., System finansowania partii politycznych w Polsce – praktyka i kierunki rozwoju, Poznań 2012 (kliknij tutaj)

Data:
Kategoria: Polska
Komentarze 15 skomentuj »

Witam,
wybory piątek-sobota,

dzień wolny jak za oddanie krwi,

do odebrania przez 3mc od dnia wyborów.

prawo wyborcze tylko dla płacących podatki w PL lub zarejestrowanych bezrobotnych UP/MOPS,

brałeś udział +50PLN do kwoty wolnej od podatku,

nie brałeś -50PLN od kwoty wolnej od podatku,

głosowanie przez internet, GSM, ( wymagający pobrania kluczy w urzędzie, możliwe już na 6mc przed wyborami )

"Głosowanie za pośrednictwem elektronicznych terminali oraz przez Internet" - TO DOPIERO POLE DO NADUŻYĆ I FAŁSZERSTW. W dobie zaawansowanych technologii hakerskich, powszechnej elektronicznej inwigilacji, brak możliwości zweryfikowania elektronicznych wyników za pomocą papierowego dokumentu to droga do technokratycznej dyktatury, którą opisał swojej książce "Between Two Ages : America's Role in the Technetronic Era." Z. Brzeziński.
Resztę przeczytam w wolnej chwili. Pozdrawiam.

Oczywiście, że da się to zweryfikować i zabezpieczyć za pomocą kluczy kryptograficznych. Przykład - wsadza się kartę / urna ją skanuje i dostaje się wydruk z qrcodem + np. jakimś numerem/stringiem.

W domu można przez internet sprawdzić jak został "zaksięgowany" głos.
To wymaga co prawda wizyty w komisji.

Dodatkowo pozwalałoby np. pokazać od razu tablicę z aktualnymi danymi głosy ważne /nieważne. Można przed zamknięciem komisji zobaczyć i później nie byłoby 50% nieważnych głosów.

Estonia sobie z problemami poradziła. Nawet pokazała kod źródłowy.

https://github.com/vvk-ehk/evalimine

Przy okazji zapytam, jak tam wniosek do TK w sprawie progów wyborczych ?

Estonia to postsowiecki kraj pilotażowy.

Protest wyborczy do SN został odrzucony. Ważąc wniesienie sprawy do TK względnie kampanię o zmianę przepisów na drodze legislacyjnej przeważyła druga opcja jako efektywniejsza. Pozdrawiam.

W dokumentach papierowych pole do nadużyć jest większe. Zasada tajności uniemożliwia weryfikację, czy oddany głos został policzony, uwzględniony w wynikach, czy też doszło do jego sfałszowania przez dodanie drugiego x. Kryptografia (klucze prywatne/publiczne) umożliwia na żądanie wyborcy zweryfikowanie wszystkich tych okoliczności.

Postulat e-głosowania nie jest nowy. Projekt ustawy przygotował Wincent Elsner z postępowej niegdyś partii TR. Nie mam fachowej wiedzy na temat głosowania elektronicznego, dlatego posłużę się opinią człowieka, którego uważam za autorytet w dziedzinie informatyzacji i którego zdanie w tej kwestii podzielam, a także uzasadnieniem wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec w sprawie e-głosowania w Niemczech.

Polecam lekturę: http://prawo.vagla.pl/node/9899

"II. B. 3. Maszyny wyborcze, które elektronicznie zbierają głosy i przesyłają wyniki głosowania, mogą być stosowane tylko po spełnieniu ścisłych wymagań Ustawy Zasadniczej.
Polecam też zapoznanie się z opinią

a) Korzystanie z elektronicznych maszyn wyborczych podczas obsługi głosowania i przekazywania wyników wyborów musi podlegać kontroli obywateli. Taka kontrola procesu wyborczego nie powinna wymagać specjalistycznej wiedzy. Konieczność takiej kontroli wynika również z faktu, że maszyny są podatne na błędy i mogą być manipulowane. Zbieranie głosów i przekazywanie wyników w maszynach wyborczych jest wynikiem działania procesu obliczeniowego, który jest niemożliwy do weryfikacji przez osoby bez specjalistycznej wiedzy informatycznej. Z tego powodu błędy w oprogramowaniu maszyn wyborczych są trudne go wykrycia, do tego błędy te mogą wpłynąć na działanie wszystkich zastosowanych maszyn, a nie pojedynczo. O ile fałszerstwo lub manipulacja na kartach papierowych są możliwe, o tyle ich przeprowadzenie wiąże się z dużymi nakładami i wysokim ryzykiem odkrycia fałszerstwa, to w przypadku elektronicznych maszyn do głosowania istnieje możliwość manipulacji z użyciem stosunkowo niewielkich środków na dużą skalę. W przypadku dokonania manipulacji w jednej maszynie wyborczej zmiany mogą dotyczyć wszystkich głosów oddanych przy pomocy tej maszyny - a nie tylko pojedynczych kart. Istnieje poważne ryzyko błędów wyborczych o szerokim zasięgu, w przypadku gdy modyfikacje lub błędy oprogramowania staną się udziałem wielu maszyn. Potencjalnie poważne skutki ewentualnych błędów i manipulacji nakazują szczególne zwrócenie uwagi na zapewnienie gwarantowanej przez Ustawę Zasadniczej jawności procesu wyborczego."

Żaden system nie daje 100 % gwarancji. Papierowy również. System elektroniczny od strony prawnej oczywiście powinien być zaimplementowany ustawą, a nie aktem wykonawczym do ustawy, co podważył niemiecki TK.

Od strony informatycznej projekt musi uwzględniać taką kombincję klucz prywatny/klucz publiczny/podpis cyfrowy aby:
1) państwo nie mogło zdekodować głosującego na podstawie oddanego głosu,
2) głosujący móg ustalić, że głos został zaliczony zgodnie z jego treścią,
3) głosujący mógł dowieść treści oddanego głosu (np. w sprawie o ważność wyborów) - dobrowolna rezygnacja z tajności wyłącznie z inicjatwy głosującego.
Taki system elektroniczny miałby jakościową przewagę nad system papierowym, gdzie nie ma możliwości ustalenia przez wyborcę co stało się z jego głosem (poza przypadkiem typu oddania głosu na kandydata, który otrzymał 0 głosów, ale nawet w tym przypadku wyborca staje przed problemem dowiedzenia treści swojego głosu).

Powtórzę kwintesencję przytoczonego wyimka:
"O ile fałszerstwo lub manipulacja na kartach papierowych są możliwe, o tyle ich przeprowadzenie wiąże się z dużymi nakładami i wysokim ryzykiem odkrycia fałszerstwa, to w przypadku elektronicznych maszyn do głosowania istnieje możliwość manipulacji z użyciem stosunkowo niewielkich środków na dużą skalę. W przypadku dokonania manipulacji w jednej maszynie wyborczej zmiany mogą dotyczyć wszystkich głosów oddanych przy pomocy tej maszyny - a nie tylko pojedynczych kart. Istnieje poważne ryzyko błędów wyborczych o szerokim zasięgu, w przypadku gdy modyfikacje lub błędy oprogramowania staną się udziałem wielu maszyn."

Zdaniem PiS do tego fałszerstwa właśnie doszło. Obiektywnie dopisanie x na karcie nie wymaga dużych nakładów, a głos taki jest nie do wyłowienia z wszystkich głosów, poza przyłapaniem na gorącym uczynku. Stopień podatności oprogramowania na manipulacje zależy od człowieka, a zabezpieczenia (w tym kryptogafia, wydzielona zaszyfrowana sieć) pozwalają zminimalizowac ryzyko w stopniu większym niź w systemie tradycyjnym. Nakłady czasu na złamanie szyfru mogą przekraczać dla najlszybszych na świecie komputerów wiek wszechświata.

Proszę nie bujać w obłokach. Informatyzacja "w domu i zagrodzie" nie rozwiązuje automatycznie wszystkich problemów, a często wręcz kreuje nowe, których rozwiązanie wymaga znacznie większych nakładów, czego zajawkę mieliśmy w przypadku ostatnich wyborów samorządowych.

Inormatyzacja to maleńka część propozycji przedstawionych w artykule. Zachęcam do jego lektury. Pozdrawiam.

Powtórzę swój wpis z FB, inspirowany swoimi myślami: "Czasami, zbyt często ostatnimi czasami, chce mi się napisać FB-ku: "Ogarnij się Narodzie!"
Zrób Narodzie, co trzeba, słuchając młodszych niż ja, bo ja to już tylko od tych młodych zależę.
Tych, którzy nie wyjechali i coś im się chce, jak tu: http://www.mpolska24.pl/ ,
a szczególnie teraz polecam działania: http://www.mpolska24.pl/…/…/reformy-demokracji-zamiast-hejtu
Żeby nie było, że tylko młodzi (z racji wieku) mają patent na wynalazki, na poprawę naszego wszystkiego, chcę polecić uwadze młodych, doświadczenie i młody umysł w starszym ciele tego pana: http://democyfro.blogspot.com/.
Proszę, zainteresuj się tym pomysłem mpolsko!
(Wiem, że trzeba się tam dokopać od podstaw strony i jest tego dużo, ale porozmawiać z autorem możecie zawsze, jeśli tylko chcecie wsparcia do waszych słusznych pomysłów.)

mPolska24 - Wszystkie informacje w jednym miejscu
Wszystkie informacje w jednym miejscu.
MPOLSKA24.PL|OD: MACIEJ 'MAKG' GIEREJ

Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.