Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Naszym dzieciom

Wizja Polski w przyszłości.

Preambuła

Polska jest wspólnotą w której Polacy tworzą warunki do krzewienia wolności i godności każdego człowieka od początku życia do śmierci.

Prawa do wolności i godności są niezbywalne i przyrodzone człowiekowi. Wolność i godność są podstawami ładu społecznego i gospodarczego w stosunkach wewnątrzpaństwowych oraz w nawiązywanych przez Polskę stosunkach  międzynarodowych.

Polska zapewnia Polakom wolność. Brak zniewolenia oraz swoboda podejmowania decyzji umożliwia każdemu wybór własnej drogi do szczęścia. Rodzi poczucie odpowiedzialności za dokonywane wybory osobiste oraz obywatelskie. Godność jest niezbędnym warunkiem rozkwitu wolności. Polska ugruntowuje godność poprzez  przyznanie każdemu Polakowi praw do dóbr przyrodzonych, które z natury mają charakter monopolistyczny. Wspólnota gwarantuje każdemu Polakowi finansowanie edukacji i leczenia.

Źródłami postępu cywilizacyjnego jest praca i rozwój nauki dzięki powszechnej edukacji oraz wykorzystywaniu ludzkich talentów. Postęp zwiększa szanse godnego życia dla wszystkich ludzi. Wzrost liczby ludności ułatwia wyławianie talentów, odkrycia i wynalazki. Celem badań jest poznanie i wykorzystanie praw nauki dla czynienia przyjaznego życiu środowiska na Ziemi oraz poza Ziemią.

Polacy chronią wolność i godność wykorzystując własne siły oraz współdziałają w tym celu z bratnimi narodami. Polacy działają w celu pokojowego zakończenia toczących się na świecie wojen.

Polacy kultywują braterskie więzy z narodami, którym bliskie są zasady wolności i godności. Podstawą integracji jest suwerenność każdego narodu. Uznanie i pozycję pierwszego między równymi naród osiąga dzięki postępowi cywilizacyjnemu.

Zasady

Wolność i godność

Wolność i godność umożliwiające najpełniejszy rozkwit szczęścia, pracowitości i pomysłowości ludzkiej.

Polacy korzystają z wolności od niewolnictwa, prześladowań, głodu, ingerencji państwa w zdrowie i biologiczne życie oraz z wolności słowa, sumienia, wyznania, gospodarczej, zgromadzeń i uczestniczenia w życiu publicznym.

Instytucjonalną podstawą godności Polaków jest udział Polaków w równych częściach we własności przedsiębiorstw dysponujących dobrami przyrodzonymi.

Dobrami przyrodzonymi są dobra o charakterze monopolu naturalnego oraz pieniądz. Oprócz pieniądza są nimi bogactwa naturalne, infrastruktura: drogi, wodociągi, sieci energetyczne, rurociągi, pasma częstotliwości do nadawania fal elektromagnetycznych, wiodące szpitale, szkoły i uczelnie wyższe.

Obywatelskie prawo własności do przedsiębiorstw dysponujących dobrami przyrodzonymi przysługuje z mocy prawa w czasie życia Polaka. Prawo to ma charakter osobisty i niezbywalny, nie może być zastawiane. Dochody banku centralnego oraz ze sprzedaży bogactw naturalnych i eksploatacji infrastruktury stanowią prawo korporacyjne. Dochód Polaka z banku centralnego nie podlega egzekucji.

Dochody z dóbr przyrodzonych są podstawą bezpieczeństwa ekonomicznego każdego Polaka bez względu na sytuację w której się znajduje. Są wyrazem solidaryzmu społecznego oraz równości szans.

Polska wyrównuje szanse dzieci, młodzieży oraz grup społecznie wykluczonych poprzez powszechną i obowiązkową edukację. Polacy gwarantują finansowanie edukacji każdemu na każdym szczeblu nauki.

Polacy mają bezwarunkowe prawo do gwarancji finansowania przez Wspólnotę wydatków na ochronę zdrowia. Gwarancja zapewnia leczenie każdemu, nawet nie posiadającemu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub środków własnych.

Każdy kto skorzystał z gwarancji Polaków pokrycia kosztów edukacji oraz leczenia zwraca poniesione przez społeczeństwo nakłady w ciągu swego życia w formie daniny publicznej.

Postęp

Wspólnota zachęca do podejmowania pracy zapewniając wolność jej podejmowania jako przedsiębiorca lub pracownik. Dzięki pracy Polacy stwarzają warunki coraz łatwiejszego zaspokojenia rosnących potrzeb o charakterze materialnymi i niematerialnym. Wzrost liczby pracujących oraz wydajności pracy daje w rezultacie większą liczbę produktów zaspakajających potrzeby. Dzięki masowej produkcji podstawowe potrzeby Polaków są coraz łatwiej zaspakajane i Wspólnota może coraz więcej środków przeznaczyć m.in. na prace badawczo-rozwojowe.

Prace badawczo-rozwojowe oraz rozkrzewienie edukacji i osiągnięć nauki wpływają na wzrost wydajności pracy. Praca przynosi coraz więcej owoców i staję się łatwiejsza i coraz bardziej satysfakcjonująca.

Wydatki Wspólnoty na prace badawczo-rozwojowe generują zapotrzebowanie na talenty. Wykształcenie i innowacyjność są w Polsce źródłami awansu społecznego.

Wspólnota zapewnia ochronę patentową oraz praw autorskich w zakresie nie tworzącym długoterminowego monopolu oraz nie zawłaszczającym dotychczasowego dorobku ludzkości.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wewnętrzne opiera się o prawo Polaków do samoobrony oraz o wysokie sankcje karne dla osób łamiących nakazy prawa. Przyznanie Polakom praw do dóbr przyrodzonych zmniejsza skalę przestępczości.

Bezpieczeństwo zewnętrzne Polacy zapewniają własnymi działaniami, wynikającymi z odwagi, męstwa oraz umiłowania wolności i godności. Głównym celem obrony jest zachowanie potencjału ludnościowego Polski.

Siła obronna Polski opiera się na powszechnym uzbrojeniu Polaków oraz profesjonalnemu dowództwu. Potencjał obronny jest zwiększany dzięki sojuszom militarnym.

Polacy stwarzają warunki do negocjacji pokojowych pomiędzy wszystkimi zwaśnionymi stronami wojen na świecie bez względu na różnice w tym etniczne, religijne i polityczne oraz popełnione zbrodnie. Wspólnota w imię pokoju gwarantuje uczestnikom rozmów pokojowych bezpieczeństwo na terenie Polski. Polacy zachęcają do zawieszenia działań zbrojnych w celu ułatwienia przystąpienia do negocjacji i zawarcia pokoju.

Integracja

Polska nawiązuje więzi, które korzeniami sięgają historycznego braterstwa narodów. Dzięki połączeniu wysiłków narody dynamizują postęp cywilizacyjny oraz zwiększają bezpieczeństwo.

Polska dąży do objęcia integracją wszystkich narodów na zasadzie suwerenności każdego z nich. Każdy naród ma niezbywalne i bezwarunkowe prawo do wypowiedzenia każdej umowy międzynarodowej.

Polacy przywracają więzi braterstwa począwszy od swych etnicznych sąsiadów, z którymi dzielą historię, aż po narody na innych kontynentach, z którymi bliskie więzy zanikły w trakcie kolonizacji Ziemi.

Integracja obejmuje wspólne: przedsięwzięcia naukowe, zasady edukacji, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, politykę obronną, wspólny obszar gospodarczy oraz w najwyższej formie wspólne konfederacyjne państwo. 

Polska integruje się gospodarczo z narodami zapewniającymi swoim obywatelom wolność i godność. Obywatelska własność banku centralnego oraz przedsiębiorstw dysponujących bogactwami naturalnymi i infrastrukturą zmniejsza różnice majątkowe w obrębie narodów i pomiędzy narodami. Umożliwia to uwolnienie przepływu towarów, oszczędności i inwestycji między narodami celem uczciwej wymiany i inwestycji pomnażających dobrobyt każdego narodu.

Jedną z form integracji jest unia gospodarcza oparta o obywatelską własność przedsiębiorstw dysponujących dobrami przyrodzonymi przez wszystkich obywateli integrujących się narodów. Zwieńczeniem integracji jest zniesienie formalnych granic państwowych dla członków odradzającej się wspólnoty w ramach konfederacji wolnych narodów.

Polacy stosują ograniczenie w przepływie towarów i kapitału w stosunkach z państwami, które wykorzystują nieuczciwe praktyki handlowe i finansowe w celu przejęcia kontroli nad majątkiem Polaków.

Rozwiązania

Edukacja

Edukacja kształtuje zdolność Polaków do logicznego myślenia, umiejętność zdobywania i wykorzystywania informacji o świecie oraz odkrywania praw natury.

Koszty edukacji mogą być pokrywane bezpośrednio przez rodziców uczącego się, przez uczącego się, stypendia oraz przez Wspólnotę.

Zapłata bezpośrednio przez uczącego się jest ułatwiona dzięki jego dochodom z dóbr przyrodzonych.

Zapłata za edukację każdego Polaka jest gwarantowana przez Wspólnotę. Gwarancja przysługuje z mocy prawa bez żadnych dodatkowych procedur poza identyfikacją uczącego się. Środki wypłacone za edukację przez Wspólnotę są zwracane przez uczącego się w formie daniny publicznej. Jej wysokość jest ustalana przez rozłożone ceny usługi edukacyjnej na równe nieoprocentowane raty płatne od ukończenia 25 roku życia przez czas statystycznego dalszego trwania życia nie krócej niż przez 10 lat.

Usługi edukacyjne są świadczone przez prywatne i publiczne szkoły oraz uczelnie wyższe. Własnością Wspólnoty pozostaje podstawowa sieć placówek edukacyjnych, w tym ośrodki uniwersyteckie. Stanowią one część infrastruktury, która stanowi własnością obywatelską. Szkoły publikują wyniki osiągnięte przez uczniów w jednolitych w skali Wspólnoty testach i egzaminach.

Wspólnota wyrównuje szanse grup społecznie wykluczonych przez przyznawanie bezzwrotnych stypendiów edukacyjnych i szkoleniowych. Ich celem jest m.in. zmniejszenie analfabetyzmu pierwotnego i wtórnego oraz społecznej bezradności. Programy te oprócz warstwy edukacyjnej zapewniają również wsparcie psychologiczne.

Edukacja jest promowana jako źródło awansu społecznego oraz postępu cywilizacyjnego.

Nauka

Wspólnota wspiera badania naukowe podstawowe i stosowane poprzez finansowanie ze źródeł publicznych.

Strategicznym celem badań naukowych Polaków są odkrycia i technologie umożliwiające kolonizację przestrzeni kosmicznej w tym: nowe źródła energii, napędy, materiały konstrukcyjne, techniki obliczeniowe, obserwacje kosmosu, tworzenie warunków do życia na innych ciałach niebieskich, pozyskiwanie bogactw naturalnych. Osiągnięcia przemysłu kosmicznego są przenoszone do pozostałych sektorów gospodarki.

Badania mają również charakter militarny. W miarę wzrostu bezpieczeństwa wzrasta udział wydatków na technologie cywilne kosztem technologii wojskowych. Wyniki finansowanych przez Polaków badań mających zastosowanie cywilne są jawne.

Leczenie

Polacy mają wolność wyboru miejsca oraz sposobu leczenia. Alokacja zasobów w sektorze usług zdrowotnych odbywa się na podstawie indywidualnych decyzji zgłaszających popyt pacjentów. Pacjentowi są dostępne różne formy zapłaty ceny za świadczone usługi: bezpośrednio przez leczonego, z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz z gwarancji Wspólnoty.

Zapłata bezpośrednio przez pacjenta jest ułatwiona dzięki jego dochodom z dóbr przyrodzonych.

Ubezpieczenia zdrowotne są dobrowolne. Wysokość składki nie może być uzależniona od stanu zdrowia i wieku ubezpieczonego.

Każdy Polak ma prawo do gwarancji finansowych Wspólnoty na zapłatę za świadczone mu usługi medyczne. Gwarancja przysługuje z mocy prawa bez żadnych dodatkowych procedur poza identyfikacją leczonego.

Środki wypłacone za leczenie przez Wspólnotę są zwracane przez leczonego w formie daniny publicznej. Jej wysokość jest ustalana przez rozłożone ceny usługi na równe nieoprocentowane raty płatne od ukończenia 25 roku życia przez czas statystycznego dalszego trwania życia nie krócej niż przez 10 lat.

Usługi medyczne są świadczone przez prywatne i publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Własnością Wspólnoty pozostaje podstawowa sieć zakładów zdrowotnych, w tym ośrodki uniwersyteckie. Stanowią one część infrastruktury, która stanowi własnością obywatelską.

Ceny usług są ustalane na podstawie umowy pomiędzy zakładem opieki zdrowotnej, a leczonym. Cenniki są publicznie dostępne, a o cenie usługi zakład obowiązany jest informować leczonego w ramach uzyskiwania zgody na rozpoczęcie leczenia. Zakłady opieki zdrowotnej publikują informacje o efektywności leczenia, powikłaniach i śmiertelności.

Ubezpieczenia społeczne

Wspólnotową formę zabezpieczenia społecznego stanowią należne każdemu Polakowi dochody z dóbr przyrodzonych.

Polacy korzystają z wolności form oszczędzania i inwestowania. Korzystanie z funduszy emerytalnych, ubezpieczeń rentowych, na wypadek utraty pracy jest dobrowolne.

Przejście na emeryturę jest indywidualną decyzją każdego Polaka opartą wyłącznie o osobistą kalkulację korzyści i kosztów. Brak przymusu zakończenia aktywności zawodowej umożliwia Wspólnocie odnoszenie korzyści z talentów i doświadczeń Polaków bez względu na osiągnięty wiek.

Demografia

Wspólnota stwarza warunki sprzyjające wzrostowi liczby Polaków. 

Dzieci od chwili ustalenia poczęcia mają prawo do dóbr przyrodzonych. W okresie ciąży dochodami z dóbr przyrodzonych dysponuje w imieniu dziecka ciężarna kobieta, po urodzeniu do uzyskania przez dziecko pełnoletniości rodzice lub inni opiekunowie prawni.

Rodzice zrzekający się praw opiekuńczych do dziecka, zwłaszcza nowonarodzonego, mają prawo otrzymać od wspólnoty jednorazowe świadczenie z tytułu trudów ciąży.  Z chwilą adopcji dziecka, rodzice adopcyjni wnoszą wspólnocie opłatę zwracającą wypłacone rodzicom biologicznym świadczenie.

Dziecko ma pełne prawo do skorzystania z gwarancji wspólnoty na finansowanie edukacji i leczenia. Nakłady na edukację i leczenie sfinansowane przez wspólnotę w okresie do ukończenia przez Polaka 25 lat, zobowiązany jest on po przekroczeniu tego wieku zwracać wspólnocie w formie daniny publicznej.

Faktyczna dostępność każdego Polaka do usług medycznych zmniejsza śmiertelność. Większa skuteczność leczenia jest wynikiem rozwoju badań naukowych.

Bankowość

Bank centralny w Polsce stanowi własność obywatelską wszystkich Polaków. Bank centralny ma wyłączne prawo emisji pieniądza na terenie Polski. Renta emisyjna stanowi dochód banku centralnego dzielony między jego właścicieli.

Bank centralny utrzymuje podaż pieniądza zapewniającą stabilność średniego poziomu cen. Bank centralny zwiększa podaż pieniądza wraz ze wzrostem gospodarczym wyrażającym się wzrostem ilości towarów na rynku. W przypadku upadłości banku komercyjnego i obniżenia podaży pieniądza bank centralny dokonuje emisji uzupełniającej lukę.

Bank centralny nie finansuje długu publicznego Polski oraz innych państw.

Bank centralny prowadzi bieżące konta o podstawowej funkcjonalności dla jego właścicieli. Koszt ich prowadzenia jest pokrywany przez bank centralny.

Banki komercyjne prowadzą konta bieżące o rozszerzonej i zindywidualizowanej funkcjonalności. Banki komercyjne są zobowiązane utrzymywać w banku centralnym pełne rezerwy od kont bieżących.

Banki komercyjne prowadzące konta bieżące i terminowe nie mogą prowadzić działalności inwestycyjnej na rynku kapitałowym, ani oferować klientom produktów opartych o aktywa rynku kapitałowego, a zwłaszcza pochodnych instrumentów finansowych.

Międzynarodowe przepływy towarów i kapitału

Polacy ułatwiają uczciwą międzynarodową wymianę dóbr i przepływ kapitału w stosunkach z innymi narodami. Wymiana produktów z innymi narodami umożliwia zwiększenie dobrobytu każdego z narodu oraz zacieśnia pokojową współpracę między nimi.

Poprzez ograniczenia w przepływie kapitału, w tym spekulacyjnego, cła i inne bariery Wspólnota utrzymuje sprawiedliwą równowagę w stosunkach z państwami stosującymi nieuczciwe praktyki handlowe i finansowe. Polska znosi te ograniczenia  proporcjonalnie do rezygnacji przez  państwo z stosowania takich praktyk.

Wymiar sprawiedliwości

Polacy mają prawo do samoobrony. Każde działanie poszkodowanego w trakcie zamachu na jego dobra korzysta z domniemania zagrożenia zdrowia i życia w stopniu uzasadniającym zabicie sprawcy.

Kary dla przestępców są wysokie i mają cel odstraszający. Najwyższym wymiarem kary za najcięższe zbrodnie jest kara śmierci. Kara śmierci nie jest wykonywana, gdy inne państwo na wniosek skazanego zgodzi się osadzić go na swym terytorium celem odbycia kary dożywotniego więzienia.

Elementem wyroku skazującego jest orzeczenie o zadośćuczynieniu poszkodowanemu lub jego rodzinie, w tym za utratę zdolności do pracy i śmierć. Skazani są resocjalizowani poprzez pracę przy utrzymaniu i rozbudowie infrastruktury oraz zapobieganiu oraz usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

Wojsko

Obronę Polski zapewniają: ochotnicza gwardia narodowa oraz zawodowa armia.

Gwardia narodowa jest terytorialną formacją ochotniczą. Gwardia narodowa zapewnia spokój publiczny w czasie klęsk żywiołowych, przeciwdziała ich skutkom, wspiera usuwanie ich skutków. W przypadku wojny potencjał gwardii narodowej jest wykorzystywany do szybkiego rozwinięcia strategicznego polskiej armii. Żołnierze gwardii narodowej w czasie pokoju przechowują broń osobistą, a w okresie zagrożenia bezpieczeństwa Polski również przenośne środki rażenia celów zmechanizowanych i lotniczych przeciwnika.

Armia jest formacją zawodową. Siła armii oparta jest o innowacyjne wykorzystanie osiągnięć nauki do przeciwdziałania agresji przeciwnika. Osiągnięcia armii w badaniach podstawowych oraz stosowanych są stopniowo wykorzystywane do celów pozamilitarnych. Armia działa na wszystkich obszarach działań wojennych z wykorzystaniem najnowocześniejszych środków rozpoznania i rażenia przeciwnika.

Armia organizuje obronę Polski integrując jednostki gwardii narodowej w celu realizacji strategicznego planu obrony narodu. Poszczególne jednostki są zdolne do samodzielnego działania w przypadku dezintegracji systemu dowodzenia.

Władze

Władza ustawodawcza należy do parlamentu oraz prezydenta. Parlament jest jednoizbowy z liczbą posłów nie przekraczającą stu osób. Posłowie są wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Podstawowymi kompetencjami parlamentu są decyzje w sprawie wysokości podatków, liczby urzędników, wyrażenie zgody na ratyfikację umów międzynarodowych oraz w sprawie wojny i użycia polskiej armii.

Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. Prezydent posiada prawo wydawania dekretów z mocą ustawy. Prezydent powołuje radę o charakterze doradczo-naukowym.

Władzę wykonawczą sprawuje premier mianowany przez prezydenta.

Wspólnota jest chroniona przed rozrostem władz poprzez ograniczenie kompetencji władz, określenie maksymalnej liczby urzędników oraz przypisane do finansowania poszczególnych funkcji publicznych konkretnych podatków.

Finanse publiczne

O finansowaniu funkcji publicznych Polacy decydują bezpośrednio lub pośrednio przez swoich przedstawicieli w parlamencie.

Polacy bezpośrednio wpływają na finansowanie usług edukacyjnych i zdrowotnych poprzez decydowanie przez każdego o zakupie danej usługi na rynku i formie płatności za nią. Strumień finansowania tych usług składa się z płatności gotówkowych uczących się i leczących się oraz z płatności funduszu gwarancyjnego zasilanego przez rozłożoną w czasie zapłatę za wyświadczone usługi. Fundusze gwarancyjne mogą być bilansowane ze środków budżetowych w przypadku niedoborów. Ponadto budżet może zasilać fundusze gwarancyjne płatnościami za programy ograniczające wykluczenie społeczne.

Polacy finansują pośrednio przez budżet przede wszystkim badania badawczo-rozwojowe, bezpieczeństwo oraz inwestycje infrastrukturalne. Na finansowanie każdego rodzaj działalności publicznej Wspólnota przeznacza określone podatkowe źródło dochodu.

Zapewnienie godności każdemu Polakowi w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego odbywa się poza systemem finansów publicznych dzięki dochodom z obywatelskiej własności dóbr przyrodzonych.

Podatki mają prostą konstrukcję obniżającą koszt ich wyliczania i poboru. Podatki dochodowe są oparte o zasadę proporcjonalności. Ciężar podatków konsumpcyjnych jest rozłożony w sposób minimalizujący zakłócenia relacji cen na rynku.

Budżet nie może wykazywać deficytu przekraczającego zakumulowane nadwyżki z lat poprzednich.

Informacje o wszystkich nie utajnionych operacjach budżetowych są publicznie dostępne. Dane są jawne na każdym poziomie analitycznym począwszy od operacji jednostkowych, w formie umożliwiającej ich różnorodną agregację. Wspólnota utajnia informacje finansowe wyłącznie w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Partie polityczne nie są finansowane ze środków publicznych Wspólnoty.

 

Artykuł opublikowany w dniu 15 sierpnia 2010 r. na urbas.blog.onet.pl

__________________________

Autor, specjalista finansów i bankowości, jest jednym z kilku ekonomistów, którzy ostrzegali o grożącej drugiej fali kryzysu, która uderzy w Polskę.

Swoje przewidywania publikuje od 2009 r. w formie bloga, zapewniając każdemu możliwość weryfikacji sądów.

Autor konsultuje praktyków życia gospodarczego w sprawach kryzysu postrzeganego jako zagrożenie, ale i szansa. Uczestniczy w spotkaniach publicznych i niepublicznych.

Data:
Kategoria: Polska

Tomasz Urbaś

Jak nie wiadomo o co chodzi... - https://www.mpolska24.pl/blog/urbas1

Ekonomista i publicysta.

Pasjonuje się makroekonomią, polityką pieniężną oraz finansami publicznymi i międzynarodowymi. Miłośnik książek, nauk ścisłych i historii.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.