Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Kiedy w PL będzie praworządność? Przeczytaj Rezolucję PE.

Kiedy, zdaniem Parlamentu Europejskiego, w Polsce będzie praworządność? Kiedy polski parlament i Prezydent RP wszystkie ważniejsze ustawy będą konsultować z Komisją Europejską, a te odnośnie sądownictwa uchwalą tylko po zgodzie Komisji. Gdy nie będzie zgromadzeń cyklicznych i Instytutu Wolności, kobiety i dziewczęta będą się łatwiej puszczać, a Marsz Niepodległości zostanie potępiony. Nie wierzysz? Przeczytaj rezolucję PE.

Przyznam, że mimo wszystko, uznawałem PE za instytucję. Poważną. Sądziłem też, że gdy do poważnej instytucji trafia sprawa tak ważna jak uznanie czy państwo członkowskie spełnia zobowiązania traktatowe, to PE podchodzi do tego poważnie. Czyli po pierwsze bada sprawę, po drugie, zgodnie z kanonami prawa rzymskiego wysłuchuje stanowiska stron, po trzecie rozstrzyga kwestię dokładnie wskazując gdzie i jak dochodzi do ewentualnego łamania traktatów, bądź dlaczego do takiego łamania nie dochodzi.
Z ciekawością sięgnąłem więc po Rezolucję PE w kwestii PL. A tam zero jakiegokolwiek śladu takich działań. Zero, null. Parlament jedynie w trzech miejscach wskazuje, że PL łamie prawo europejskie 
a. potwierdzenie stanowiska KE, że różny wiek wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest niezgodny z prawem UE (dość kuriozalna opinia bo w wielu państwach członkowskich takie rozróżnienie występuje)
b.Stwierdzenie, iż PL nie stosuje się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE, wydanego w dniu 27 lipca 2017 r. dot. wstrzymania masowej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, (przypomnijmy, że przed tymże Trybunałem trwa właśnie proces, czy PL stosuje się do tego postanowienia czy nie. Wyroku nie ma.)
c. Stwierdzenie że PL nie stosuje się do środków tymczasowych wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w celu powstrzymania wydalania na Białoruś w trybie przyspieszonym (o tej sprawie nic nie wiem.)

Poza tymi trzema stwierdzeniami, mającymi raczej charakter publicystyczny nie ma śladu własnych badań PE nad kwestią praworządności w PL. Infantylizm i lekceważenie powagi tej sprawy przez PE widoczne jest również w treści tzw. rezolucji gdzie PE powołuje się na doniesienia prasowe (w dobie fake newsów) w ogóle nie wypowiadając się na temat ich wiarygodności.

Warto więc jeszcze raz podkreślić Parlament Europejski nie badał w obiektywny, rzetelny, chłodny sposób kwestii praworządności w PL. Nawet powołując się na badania instytucji zewnętrznych PE nie wskazuje którym ich ustaleniom daje wiarę, którym nie. Nie ma też śladu by PE badał, zgodnie z rzymskim kanonem, stanowisko drugiej strony czyli Polski. Jest jedynie powołanie się na 1 odpowiedź PL do KE czyli instytucji zewnętrznej w stosunku do PE.  

Jeśli więc stanowisko PE nie jest efektem obiektywnych badań posłów to czym jest? Moim zdaniem jest to zwykłe polityczne ultimatum. PE stawia Polsce warunki do wypełnienia grożąc sankcją w postaci zastosowania art. 7. 

Jakie są warunki ultimatum?
Sformułowane są one w dwóch trybach: jako apel (czyli rozumiem, że PL powinna to zrobić) i jako wezwanie (rozumiem że PL musi je wypełnić):

1. PL powinna stosować Kartę Praw Podstawowych UE, niezależnie od tego czy ją ratyfikowała (przypomnijmy, że nie ratyfikowała)

2. PL powinna konsultować z KE zmiany prawa w takich dziedzinach jak media publiczne, praw karne, ustawa o policji, o służbie cywilnej, o zwalczaniu terroryzmu i o organizacjach pozarządowych, prawo azylowe, wolność zgromadzeń i prawa kobiet;

3. Kwestie TK rząd PiS powinien konsultować z opozycją i uzyskać jej aprobatę jeśli nie powinien zdać się na rozstrzygnięcia instytucji międzynarodowych.

4 - 5. Zmiany w sądownictwie muszą być szeroko konsultowane i musi być w nich uwzględnione stanowisko instytucji unijnych, jeśli nie Prezydent RP musi odmówić podpisu pod nimi

6. PE popiera działania KE zmierzające do objęcia PL monitoringiem i kuratelą celem czuwania nad ustawami uchwalanymi przez polski parlament

7. PL musi stosować wszystkie zalecenia KE, zwłaszcza te dot. sądownictwa. Żadne przepisy w tej kwestii nie mogą być uchwalane bez zgody KE i komisji weneckiej.

8. PL musi zaprzestać wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej, musi zaprzestać wydalania osób na Białoruś w trybie przyspieszonym, musi dać pełny dostęp do procedury azylowej każdemu kto wyrazi wolę ubiegania się o nią u granic PL.

9. PL musi uchylić ustawę o zgromadzeniach cyklicznych oraz powinna zaprzestać stosować sankcje karne wobec osób biorących udział w "pokojowych demonstracjach"

10.  PL musi uchylić ustawę o Narodowym Instytucie Wolności, oraz zapewnić organizacjom przeciwnym dzisiejszemu rządowi współudział w decydowaniu o rozdziale środków publicznych oraz dostęp do tych środków.

11.PE niepokoi się "medialnymi doniesieniami" o nadzorze policyjnym nad liderami opozycji. PL musi więc sprawę tę zbadać i wyjaśnić.

12. PL powinna zapewnić kobietom i dziewczętom bezpłatną aborcję i łatwy (bez recepty) dostęp do pigułek antykoncepcyjnych

13. PL w żadnym wypadku nie powinna zaostrzać obowiązującej ustawy antyaborcyjnej, a łatwy dostęp do zdrowia reprodukcyjnego (in vitro?) to podstawowe prawo człowieka

14 -15. PL powinna nie tylko przestrzegać wszelkich traktatów ale robić to w dialogu z KE, a KE powinna składać z tego Parlamentowi cykliczne sprawozdania.

16. Jeśli nie UE zastosuje sankcje w postaci zastosowania art 7 Traktatu o UE.

17. Przestrzeganie praworządności powinno być monitorowane we wszystkich państwach UE

18. Rząd PL powinien zdecydowanie potępić faszystowski i ksenofobiczny marsz z 11 listopada w W-wie (Marsz Niepodległości?) i podjąć stosowne sankcje wobec jego uczestników

19. Przewodniczący parlamentu ma przekazać rezolucję odpowiednim państwom, instytucjom i organizacjom.
 
Czyli w skrócie: Praworządność w Polce nastąpi wtedy gdy
a. We wszystkich najważniejszych kwestiach związanych, zwłaszcza w kwestii sądownictwa parlament i prezydent PL mogą podejmować decyzje wyłącznie po konsultacjach i po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej.
b. uchylone zostaną ustawy o zgromadzeniach cyklicznych i NIW, zaprzestana wycinka drzew w Białowieży i uproszczona ekstradycja na Białoruś.
c. każdy chętny musi zostać objęty pełną procedurą ubiegania się o azyl w PL
d. kobiety i dziewczęta będą miały łatwość puszczania się
e. Marsz Niepodległości zostanie uznany za faszystowski i ksenofobiczny i potępiony przez władze a jego uczestnicy sankcjonowani.

_________________________________________________________________________

Jak to skomentować?
Jakoś nie potrafię. Ogarnia mnie jedynie pusty śmiech. Plus niedowierzanie: no jak można być tak głupim i trzepniętym by uznać, że jakikolwiek kraj demokratyczny, czy ogólnie szanujący się uzna i zastosuje się do takiej rezolucji? 
Toż nawet Hitler i Stalin gdy pokojowo podbijali państwa nie stawiali publicznie tak głupich, trzepniętych żądań. 
I w dodatku znalazło się w PL 6 pajaców którzy za tym głosowali.
Czy ludzie którzy zagłosowali za powyższymi warunkami w ogóle mają mózgi i używają ich do myślenia? 
A ta szóstka? No co o nich można powiedzieć aby nie użyć słów obelżywych?

Poniżej link do pełnego tekstu rezolucji
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0442+0+DOC+PDF+V0//PL(link is external)

Oraz, dla leniwych, oryginalny spis warunków postawionych PL przez PE.

 1. podkreśla zasadnicze znaczenie ochrony wspólnych europejskich wartości wymienionych w art. 2 TUE i Konstytucji RP oraz zagwarantowania praw podstawowych określonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;
2. potwierdza stanowisko wyrażone w rezolucji z dnia 13 kwietnia 2016 r. i z dnia 14 września 2016 r.; przypomina w szczególności obawy dotyczące pospiesznego wprowadzania zmian legislacyjnych w wielu dziedzinach bez odpowiednich konsultacji i bez umożliwienia niezależnej i uprawnionej kontroli konstytucyjności, co oznacza ryzyko systematycznego naruszania podstawowych praw człowieka, demokratycznych mechanizmów równowagi i kontroli oraz praworządności; ponownie wyraża obawy dotyczące takich zmian w dziedzinie mediów publicznych, prawa karnego, ustawy o policji, o służbie cywilnej, o zwalczaniu terroryzmu i o organizacjach pozarządowych, prawa azylowego, wolności zgromadzeń i praw kobiet;
3. wyraża głębokie ubolewanie i rosnące zaniepokojenie faktem, że nie znaleziono kompromisowego rozwiązania zasadniczego problemu, jakim jest należyte funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego (kwestia jego niezależności i legitymacji, a także publikowania i wykonywania wszystkich wyroków), co niebezpiecznie podważa Konstytucję RP oraz zasady demokracji i praworządności w Polsce; zauważa z głębokim ubolewaniem, że rząd polski odmawia uwzględnienia konstruktywnej krytyki ze strony polskiego społeczeństwa oraz instytucji krajowych, międzynarodowych i unijnych, oraz że nie zapowiedziano podjęcia działań mających pomóc rozwiać wyrażane obawy;
4. jest głęboko zaniepokojony zmianami w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa, zwłaszcza że mogą one strukturalnie zagrozić niezawisłości sądów i osłabić praworządność w Polsce; 5. zauważa, że w dniu 27 lipca 2017 r. prezydent Andrzej Duda zawetował dwie kontrowersyjne ustawy przyjęte przez Sejm RP, gdyż uznał je za niezgodne z Konstytucją RP i stwierdził, że poważnie zagrażają one niezawisłości sądownictwa w Polsce; wzywa do przeprowadzenia na szczeblu krajowym, z udziałem wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, szeroko zakrojonej debaty o reformie sądownictwa, przy zachowaniu zasad praworządności oraz zgodności z prawem UE i europejskimi standardami niezawisłości sądów; wzywa prezydenta RP, by nie składał podpisu pod nowymi ustawami, jeżeli nie będą one w pełni gwarantować niezawisłości sądownictwa;
6. popiera zalecenia Komisji w sprawie praworządności oraz wszczęcie przez nią postępowania przeciwko Polsce w sprawie naruszenia zobowiązań państwa członkowskiego w odniesieniu do naruszenia prawa UE; odnotowuje determinację Komisji, która jako strażniczka traktatów chce monitorować sytuację w Polsce oraz działania podjęte przez władze polskie na podstawie wydanych zaleceń, a jednocześnie w pełni wspierać Polskę w poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań służących umacnianiu praworządności;
7. wzywa Sejm i rząd RP do pełnego wdrożenia wszystkich zaleceń Komisji oraz komisji weneckiej, a także do powstrzymania się od wszelkich reform, które mogą zagrażać praworządności, a zwłaszcza niezawisłości sądownictwa; w związku z tym wzywa do odroczenia przyjmowania jakichkolwiek przepisów do czasu przeprowadzenia należytej oceny przez Komisję Europejską i komisję wenecką;
8. wzywa rząd RP do przestrzegania postanowienia w przedmiocie środka tymczasowego Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie C-441/17 oraz do natychmiastowego zawieszenia masowej wycinki w Puszczy Białowieskiej, która może przynieść poważne i nieodwracalne szkody na tym obszarze, uznanym przez UNESCO za element światowego dziedzictwa przyrodniczego; wzywa rząd RP, by wstrzymał wydalanie na Białoruś w trybie przyspieszonym, a tym samym zastosował się do wiążących tymczasowych zarządzeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 czerwca 2017 r., a także do zapewnienia każdemu, kto wyrazi wolę ubiegania się o azyl lub ochronę międzynarodową u granic Polski, pełnego dostępu do polskiej procedury azylowej, stosownie do zobowiązań międzynarodowych i zgodnie z prawem UE;
9. wzywa rząd RP do przestrzegania prawa do wolności zgromadzania się przez usunięcie z obecnej ustawy o zgromadzeniach zapisów dotyczących priorytetowego traktowania tzw. cyklicznych zgromadzeń cieszących się poparciem rządu; apeluje do władz o niestosowanie sankcji karnych wobec osób biorących udział w pokojowych zgromadzeniach lub kontrdemonstracjach oraz o wycofanie zarzutów karnych przeciwko pokojowym demonstrantom;
10. apeluje do rządu RP o uchylenie ustawy o utworzeniu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która utrudnia krytycznym grupom społeczeństwa obywatelskiego dostęp do środków publicznych, a także o zapewnienie rozdziału środków publicznych wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego w sposób uczciwy, bezstronny, przejrzysty i gwarantujący pluralistyczną reprezentację;
11. wyraża zaniepokojenie z powodu medialnych doniesień o objęciu przywódców opozycji i społeczeństwa obywatelskiego nadzorem policyjnym oraz wzywa władze polskie do zbadania tych doniesień i pełnego poszanowania prywatności wszystkich obywateli;
12. apeluje do rządu polskiego o zdecydowaną obronę praw kobiet i dziewcząt poprzez zapewnienie – w sposób pozbawiony dyskryminacji – dostępu do bezpłatnej antykoncepcji i udostępnienie antykoncepcji doraźnej bez recepty; w związku z tym apeluje o uchylenie ustawy ograniczającej dostęp kobiet i dziewcząt do doustnej antykoncepcji doraźnej;
13. ostro krytykuje wszelkie wnioski ustawodawcze z myślą o zakazie aborcji w przypadku poważnych lub śmiertelnych wad płodu; podkreśla, że powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, w tym do opieki w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz do związanych z nią praw, jest jednym z podstawowych praw człowieka; zdecydowanie i po raz kolejny podkreśla swoje poparcie dla organizacji broniących praw kobiet, gdyż w ostatnim czasie stały się one celem środków prawnych;
14. apeluje do rządu polskiego o przestrzeganie wszystkich postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych, zapisanych w traktatach, Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, europejskiej konwencji praw człowieka i w międzynarodowych normach odnoszących się do praw człowieka, a także o podjęcie bezpośredniego dialogu z Komisją;
15. wzywa Komisję, by regularnie, szczegółowo i w sposób przejrzysty informowała Parlament o osiąganych postępach i podejmowanych działaniach;
16. uważa, że obecna sytuacja w Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartości, o których mowa w art. 2 TUE; zobowiązuje Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do opracowania specjalnego sprawozdania zgodnie z art. 83 ust. 1 lit. a) Regulaminu w celu przeprowadzenia głosowania na posiedzeniu plenarnym w sprawie uzasadnionego wniosku wzywającego Radę do podjęcia działań zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE;
17. przypomina o potrzebie regularnego monitorowania i dialogu obejmującego wszystkie państwa członkowskie, by chronić podstawowe wartości UE – demokrację, prawa podstawowe i praworządność – z udziałem Rady, Komisji i Parlamentu, do czego wezwano w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 r. zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych1 ;
18. apeluje do rządu polskiego o podjęcie stosownych działań w związku z ksenofobicznym i faszystowskim marszem, jaki miał miejsce w Warszawie w sobotę 11 listopada 2017 r., oraz o zdecydowane potępienie tego marszu;
19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Polski, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy i OBWE.

Data:
Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.