Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Konstytucja Korony Rzeczypospolitej

W odpowiedzi na apel Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy, o dyskusję nad kształtem nowej ustawy zasadniczej, przedstawiam projekt takiej ustawy, która mogłaby być jednocześnie drogą wyjścia z obecnego kryzysu. Mam pełną świadomość, iż jest to jeszcze wersja, do której należy wprowadzić szereg poprawek i liczę na pomysły i sugestie dotyczące ostatecznego kształtu nowej ustawy zasadniczej. W związku ze zbliżającym się referendum konstytucyjnym stawiam w tym projekcie pytania o fundamenty przyszłego ładu społecznego, zasad sprawowania władzy i zakresy odpowiedzialności, zapraszam do dyskusji i współpracy.Na końcu znajduje się schemat ze strukturą i opisem trójpodziału władzy.

Konstytucja Korony Rzeczypospolitej
Jarosław Narymunt Rożyński - Konstytucja Korony Rzeczypospolitej
źródło: Jarosław Narymunt Rożyński - Konstytucja Korony Rzeczypospolitejunia-jagiellonska.png


KONSTYTUCJA KORONY RZECZYPOSPOLITEJ

WSTĘP
Unia Jagiellońska

Rozdział I
Korona Rzeczypospolitej

Rozdział II
Źródła prawa Korony Rzeczypospolitej

Rozdział III
Obywatel Korony Rzeczypospolitej

Rozdział IV
Król Korony Rzeczypospolitej

Rozdział V
Rada Regencyjna

Rozdział VI
Hetman Wielki Koronny

Rozdział VII
Kanclerz Wielki Koronny

Rozdział VIII
Skarbnik Wielki Koronny

Rozdział IX
Prokurator Wielki Koronny

Rozdział X
Premier i Rada Ministrów

Rozdział XI
Senat Koronny

Rozdział XII
Trybunał Konstytucyjny

Rozdział XIII
Wojewoda Koronny

Rozdział XIV
Sejm Wojewódzki

Rozdział XV
Rzecznik Praw Obywatelskich

Wstęp
UNIA JAGIELLOŃSKA

My Naród,
Potomni Królestwa Polskiego,
Potomni Wielkiego Księstwa Litewskiego,
Potomni Rusi Kijowskiej,
Białorusy, Litwini, Polacy, Ukraińcy,
W pragnieniu wolności, pokoju, wiary chrześcijańskiej i miłości,
Niosąc w sercu Złoty Wiek Rzeczypospolitej,
W historii Unii lubelskiej, Unii hadziackiej, Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Kładziemy myśl i fundamenty pod nowy ład i porządek Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

REX POLONIAE
Nie z mieczem, lecz ze Słowem Bożym w sercu przychodzę,
Z odwagą, wolną wolą, z czystą wiarą, z miłością do Ojczyzny.
Ojcem, przewodnikiem, pierwszym sługą i pierwszym winnym wskazany,
Przez ciemną dolinę tylko wiara mnie prowadzi,
Sam duszę swoją przez ciemność niosę.

PAX CHRISTIANA
Jest jeden Bóg, a Jezus Chrystus jest jego Synem.
Ład społeczny winien zbudowany być na fundamentach wiary chrześcijańskiej.
Wszystkie chrześcijańskie kościoły równe są w oczach Boga.
Wszystkie domy i świątynie równe w swoich prawach.

PAX JAGIELLONIA
Przelanej krwi naszych braci nie zliczymy.
Nigdy więcej Rzeczpospolita pomiędzy braci podzielona nie będzie.
Nigdy więcej ręki na bratnią krew nie podniesiemy.
Nie ugnie się Rzeczypospolitej Korona,
Ani przed wschodem, ani przed zachodem, ani przed północą, ani przed południem.
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

LIBERTATEM
Swobód wszelakich przestrzegać będziemy w jednej Rzeczypospolitej Koronie,
Przecząc prywatnym pożytkom chciwości, przecząc interesom wybranych przeciw Korony jedności.
Wolność myśli, wolność słowa, wolność miłości, wolność wyboru, wolność podatku, wolność chrześcijańskiej wiary.
Wolność w sercu nosić będziemy, wolności prawem i czynem bronić będziemy.

CORONA REGNI JAGIELLONIA

Nie tyranom, nie dyktatorom, nie szlachcicom, nie politykom, nie magnatatom, nie fałszywym prorokom służyć będziemy,
Lecz jednej Rzeczypospolitej Koronie.
Nie zaszczytnej pod Koroną głowie lecz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Koronie.
Ojczyźnie jedynej, matce narodów, życie i krew poświęcać bez trudu.
Przyszłym pokoleniom wolność budując, pokój, wiarę i miłość.

Tak nam dopomóż Bóg.

Rozdział I
KORONA RZECZYPOSPOLITEJ

Art. 1.

Korona Rzeczypospolitej jest dobrem wspólnym wszystkich jej Obywateli.

Art. 2.

Korona Rzeczypospolitej jest państwem prawa.

Art. 3.

Korona Rzeczypospolitej jest państwem unitarnym, zdecentralizowanym, wielonarodowym, świeckim.

Art. 4.

Formą rządu jest monarchia konstytucyjna.

Art. 5.

Władza wykonawcza należy do Króla, Hetmana Wielkiego Koronnego, Kanclerza Wielkiego Koronnego, Skarbnika Wielkiego Koronnego, Prokuratora Wielkiego Koronnego, Premiera i Rady Ministrów.

Art. 6.

Władza ustawodawcza należy do Króla, Senatu Koronnego, Premiera i Rady Ministrów, Rady Regencyjnej, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Art. 7.

Władza sądownicza należy do sądów i Trybunału Konstytucyjnego.

Art. 8.

Korona Rzeczypospolitej strzeże swojej niepodległości, ciągłości, terytorium, majątku, wolności, praw człowieka, bezpieczeństwa obywateli, dziedzictwa narodowego, kultury, środowiska.

Art. 9.

Językiem urzędowym w Koronie Rzeczypospolitej jest język ustalony przez Sejm Wojewódzki na terenie danego województwa. Oprócz jednego języka urzędowego musi być również drugi język pomocniczy.

Art. 10.

Godłem Korony Rzeczypospotitej jest Herb Królewski na środku tarczy podzielonej na cztery części, zawierającej w lewej górnej części Orła Białego Polski w koronie, w prawej górnej części Pogoń Białoruską, w lewej dolnej częśći Pogoń Litewską oraz w prawej dolnej części postać Świętego Michała patrona Ukrainy.
Art. 11.

Barwami Korony Rzeczypospolitej są kolory biały i czerwony. Kolor biały symbolizuje wolność, pokorę, szlachetność, dobro i honor narodu. Kolor czerwony symbolizuje miłość i krew przelaną za wolność oraz ciągłość historyczną pokoleń.

Art. 12.

Flagą Korony Rzeczypospolitej są trzy poziome pasy równej szerokości i wysokości. Górny i dolny pas są koloru czerwonego, środkowy pas jest biały. W lewej części flagi znajduje się godło Korony Rzeczypospolitej.

Art. 13.

Herb Królewski jest znakiem rozpoznawczym Króla, wyrazem ciągłości historycznej jego rodu i powinien godnie reprezentować i identyfikować Króla i Koronę Rzeczypospolitej.

Art. 14.

Herb Królewski zatwierdza Dekretem Król w dniu koronacji.

Art. 15.

Finansowanie partii i organizacji politycznych, związków wyznaniowych i kościołów, związków zawodowych, organizacji społecznych i organizacji publicznych jest jawne.

Art. 16.

Zabronione jest finansowanie partii i organizacji politycznych, związków wyznaniowych i kościołów, związków zawodowych, organizacji społecznych i organizacji publicznych z budżetu państwa.

Art. 17.

Administracja publiczna finansowana jest wyłącznie z budżetu państwa.

Art. 18.

Umowy międzynarodowe podpisuje i rozwiązuje Król i Premier razem.

Art. 19.

Siły Zbrojne Korony Rzeczypospolitej służą ochronie Korony Rzeczypospolitej oraz interesów jej Obywateli Korony Rzeczypospolitej.

Art. 20 .

Siły Zbrojne Korony Rzeczypospolitej zachowują neutralność w sprawach politycznych i wykonują rozkazy Króla i w imieniu Króla.

Art. 21.

Stolicą Korony Rzeczypospolitej jest miasto Warszawa.

Art. 22.

Siedzibą Króla jest Zamek Królewski na Wawelu.

Rozdział II
ŹRÓDŁA PRAWA KORONY RZECZYPOSPOLITEJ

Art. 23.

Konstytucja jest najwyższym aktem prawnym Korony Rzeczypospolitej.

Art. 24.

Żaden akt prawny, Dekret Królewski czy Ustawa, nie mogą stać w sprzeczności z Konstytucją Korony Rzeczypospolitej.

Art. 25.

Przepisy Konstytucji Korony Rzeczypospolitej stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja Korony Rzeczypospolitej stanowi inaczej.

Art. 26.

Wszyscy Obywatele Korony Rzeczypospolitej i mieszkańcy Korony Rzeczypospolitej podlegają Konstytucji Korony Rzeczypospolitej.

Art. 27.

Dekret Królewski wydaje Król, chyba że Konstytucja Korony Rzeczypospolitej w wyjątkowych przypadkach stanowi inaczej.

Art. 28.

Dekret Królewski musi zawierać datę wydania : dzień, miesiąc i rok

Art. 29.

Dekret Królewski musi zostać podpisany osobiście, pełnym imieniem i nazwiskiem przez wydającego.

Art. 30.

Dekret Królewski jest aktem prawnym wydanym wyłącznie na podstawie Konstytucji Korony Rzeczypospolitej w granicach określonych w Konstytucji Korony Rzeczypospolitej.

Art. 31.

Dekret Królewski na podstawie Konstytucji Korony Rzeczypospolitej jest ostateczny, chyba że przepisy Konstytucji Korony Rzeczypospolitej stanowią inaczej.

Art. 32.

Dekret Królewski wchodzi w życie w czasie jego publikacji, chyba że Dekret Królewski lub Konstytucja Korony Rzeczypospolitej wskazuje inaczej.

Art. 33.

O zgodności Dekretu Królewskiego z Konstytucją Korony Rzeczypospolitej orzeka Trybunał Konstytucyjny zwykłą większością głosów minimum połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 34.

Dekret osądzony przez Trybunał Konstytucyjny zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy uprawnionych Sędziów, jako niezgodny z Konstytucją Korony Rzeczypospolitej zostaje uznany za nieważny w momencie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny i nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.

Art. 35.

Jeżeli Dekret Królewski nie zostanie wydany przez Króla w terminie określonym w Konstytucji Korony Rzeczypospolitej, prawo do wydania tego Dekretu Królewskiego określonego w Konstytucji Korony Rzeczypospolitej przechodzi na Radę Regencyjną bezpowrotnie na okres 7 dni.

Art. 36.

Dekret Królewski w przypadku braku wydania przez Króla, wymaga do wydania przez Radę Regencyjną zgody zwykłej większości głosów Rady Regencyjnej przy udziale minimum połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 37.

Jeżeli Rada Regencyjna nie wyda Dekretu Królewskiego po upłynięciu terminu określonego w Konstytucji Korony Rzeczypospolitej i po upłynięciu 7 dni od tego terminu, prawo do wydania tego Dekretu Królewskiego określonego w Konstytucji Korony Rzeczypospolitej przechodzi na Premiera bezpowrotnie na okres 7 dni.

Art. 38.

Jeżeli Król, Rada Regencyjna i Premier nie wydadzą Dekretu Królewskiego określonego w Konstytucji Korony Rzeczypospolitej we wskazanych w Konstytucji Korony Rzeczypospolitej terminach, Dekret Królewski ustanawia najstarszy wiekiem Senator, a jeżeli brak takiego – najstarszy wiekiem Obywatel w obecności przynajmniej jednego przedstawiciela organu reprezentującego Koronę Rzeczypospolitej.

Art. 39.

Dekret Królewski nie może działacz wstecz.

Art. 40.

Ustawę uchwala Senat Koronny poprzez uchwałę popartą zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy Senatorów uprawnionych do głosowania.

Art. 41.

Ustawa musi zawierać datę wydania : dzień, miesiąc i rok.

Art. 42.

Ustawa musi zostać podpisana osobiście przez Marszałka Senatu, pełnym imieniem i nazwiskiem.

Art. 43.

Ustawa nie może działać wstecz.

Art. 44.

Ustawa jest aktem prawnym wydanym wyłącznie na podstawie Konstytucji Korony Rzeczypospolitej w granicach prawa określonych w Konstytucji Korony Rzeczypospolitej.

Art. 45.

Ustawa nie może być sprzeczna z inną Ustawą lub Dekretem Królewskim.

Art. 46.

Ustawa wchodzi w życie po uchwaleniu przez Senat Koronny od dnia wskazanego w Ustawie, po orzeczeniu o zgodności z Konstytucją Korony Rzeczypospolitej przez Trybunał Konstytucyjny, po zatwierdzeniu przez Króla lub Radę Regencyjną zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Rady Regencyjnej w przypadku braku decyzji Króla.

Art. 47.

Trybunał Konstytucyjny zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy uprawnionych do głosowania rozpatruje Ustawy o zgodności z Konstytucją Korony Rzeczypospolitej w ciągu 30 dni od dnia uchwalenia przez Senat Koronny.

Art. 48.

Jeżeli Trybunał Konstytucyjny nie wyda orzeczenia o braku zgodności z Konstytucją Korony Rzeczypospolitej, uznaje się że ustawa jest zgodna z Konstytucją Korony Rzeczypospolitej.

Art. 49.

Ustawy niezgodne z Konstytucją Korony Rzeczypospolitej na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie wchodzą w życie, nie są rozpatrywane przez Króla i Radę Regencyjną, nie są ponownie rozpatrywane przez Trybunał Konstytucyjny.

Art. 50.

Król zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia Ustawy zgodnej z Konstytucją Korony Rzeczypospolitej na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w ciągu 30 dni od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o braku zgodności z Konstytucją Korony Rzeczypospolitej.

Art. 51.

Jeżeli Król nie zatwierdzi i nie odmówi zatwierdzenia Ustawy w ciągu 30 dni, prawo do zatwierdzenia Ustawy na podstawie Konstytucji Korony Rzeczypospolitej przechodzi bezpowrotnie na Radę Regencyjną na okres 30 dni.
Art. 52.

Zatwierdzenie Ustawy przez Radę Regencyjną wymaga zgody większości głosów przy udziale co najmniej połowy członków Rady Regencyjnej.

Art. 53.

Jeżeli Rada Regencyjna nie zatwierdzi ustawy i nie odmówi zatwierdzenia ustawy w ciągu 60 dni od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ustawa wchodzi w życie dnia 91-ego od dnia uchwalenia ustawy przez Senat Koronny.

Art. 54.

Co nie jest zabronione w Konstytucji Korony Rzeczypospolitej, Ustawie lub w Dekrecie Królewskim - jest dozwolone.

Art. 55.

Wszyscy Obywatele, a zwłaszcza Król, Trybunał Konstytucyjny, Senat Koronny, Premier i Ministrowie, Sądy i Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rada Regencyjna, organy publiczne oraz jej przedstawiciele - działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 56.

Zmiana Konstytucji wymaga Referendum Konstytucyjnego i poparcia nie mniej niż 50% głosujących Obywateli Korony Rzeczypospolitej przy frekwencji nie mniejszej niż 50% uprawnionych do głosowania.

Art. 57.

Każdy Obywatel Korony Rzeczypospolitej, który ukończył 16 lat jest uprawniony do głosowania w Referendum Konstytucyjnego, za wyjątkiem Obywateli, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem karnym pozbawienia wolności lat 5 i powyżej.

Art. 58.

Przestępstwa karne nie ulegają przedawnieniu.

Art. 59.

Za wychowanie niepełnoletnich dzieci, odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Art. 60.

Za opiekę nad rodzicami, odpowiadają pełnoletnie dzieci lub opiekunowie prawni.

Rozdział III
OBYWATEL KORONY RZECZYPOSPOLITEJ

Art. 61.

Wszyscy Obywatele Korony Rzeczypospolitej podlegają Konstytucji Korony Rzeczypospolitej.

Art. 62.

Obywatelem Korony Rzeczypospolitej jest każdy człowiek, który urodził się na terenie Korony Rzeczypospolitej, lub którego syn lub córka, wnuk lub wnuczka, prawnuk lub prawnuczka, ojciec lub matka, dziadek lub babcia, pradziad lub prababcia urodzili się na terenie Korony Rzeczypospolitej,

Art. 63.

Obywatelem Korony Rzeczypospolitej może zostać człowiek na własną prośbę skierowaną do Króla, a Król może nadać obywatelstwo na podstawie Dekretu Królewskiego.

Art. 64.

Obywatelstwa Korony Rzeczypospolitej nie można się zrzec.

Art. 65.

Każdy człowiek niezależnie od swojego pochodzenia, który znajduje się na terenie Korony Rzeczypospolitej, musi przestrzegać praw zapisanych w Konstytucji Korony Rzeczypospolitej, w Dekretach Królewskich oraz w Ustawach i innych przepisach prawa.

Art. 66.

Wszyscy Obywatele Korony Rzeczypospolitej płacą podatki na podstawie Dekretu Królewskiego.

Art. 67.

Każdy Obywatel ma obowiązek bronić i przestrzegać prawa zawartego w Konstytucji Korony Rzeczypospolitej , Dekretach Królewskich oraz w Ustawach.

Art. 68.

Korona Rzeczypospolitej nie jest stroną w umowach zawartych pomiędzy Obywatelami Korony Rzeczypospolitej, które zostały zawarte zgodnie z Konstytucją Korony Rzeczypospolitej.

Art. 69.

Każdy Obywatel Korony Rzeczypospolitej od dnia ukończenia 65 roku życia otrzymuje od Korony Rzeczypospolitej swoją Emeryturę Obywatelską.

Art. 70.

Prawo do osiedlania się i zakupu ziemi przysługuje wyłącznie Obywatelom Korony Rzeczypospolitej.
Art. 71.

Obywatel Korony Rzeczypospolitej zyskuje pełnoletność w dniu ukończenia 16 lat.

Art. 72.

Własność prywatna Obywatela Korony Rzeczypospolitej nie jest własnością Korony Rzeczypospolitej.

Art. 73.

Żaden Dekret Królewski lub Ustawa nie może naruszać prawa własności Obywatela Korony Rzeczypospolitej.

Art. 74.

Nie wolno naruszać wolności Obywatela Korony Rzeczypospolitej, który nie został skazany na podstawie prawomocnego wyroku karnego lub postawiony w stan oskarżenia, lub postawiony w stan podejrzanego o popełnienie przestępstwa karnego.

Art. 75.

Pozbawienie wolności Obywatela Korony Rzeczypospolitej może nastąpić wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku karnego lub decyzji Prokuratora o zatrzymaniu.

Art. 76.

Ekstradycja Obywatela Korony Rzeczypospolitej jest zabroniona.

Rodział IV
KRÓL KORONY RZECZYPOSPOLITEJ

Art. 77.

Król odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Korony Rzeczypospolitej i Obywateli Korony Rzeczypospolitej.

Art. 78.

Król musi być Obywatelem Korony Rzeczypospolitej.

Art. 79.

Król musi mieć ukończone 30 lat.

Art. 80.

Król musi ustąpić, najpóźniej w dniu, w którym ukończy 65 lat.

Art. 81.

Król, który ustąpił, jest członkiem Rady Regencyjnej.

Art. 82.

Król nie może panować w innych państwach bez zgody Senatu Koronnego, Trybunału Konstytucyjnego i Rady Regencyjnej.

Art. 83.

Zgodę na panowanie w innych państwach Senat Koronny wyraża poprzez Ustawę, Trybunał Konstytucyjny poprzez poparcie zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy Sędziów Trybunału Konstytucyjnego uprawnionych do głosowania, Rada Regencyjna poprzez poparcie zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy członków Rady Regencyjnej.

Art. 84.

Senat Koronny, Rada Regencyjna i Trybunał Konstytucyjny razem wybierają Króla na podstawie jawnego głosowania zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy członków uprawnionych do głosowania :

a) w pierwszej turze spośród :
- wszystkich byłych i obecnych Wojewodów, którzy spełniają warunki by być Królem i ogłoszą się kandydatami do tronu, oznajmiając ów fakt Radzie Regencyjnej,
- jednego kandydata wskazanego przez Radę Regencyjną, który spełnia warunki by być Królem i nie jest członkiem Rady Regencyjnej,
- jednego kandydata wskazanego przez Trybunał Konstytucyjny, który spełnia warunki by być Królem i nie jest członkiem Rady Regencyjnej,

b) w drugiej turze, natychmiast po pierwszej turze sposród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, lub wszystkich kandydatów którzy otrzymali najwyższą równą liczbę głosów

c) jeżeli w drugiej turze wynik dwóch lub więcej kandydatów jest równy, Rada Regencyjna natychmiast wybiera jawnie Króla spośród kandydatów z drugiej tury, zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy uprawnionych do głosowania

d) jeżeli Rada Regencyjna w głosowaniu po drugiej turze nie wyłoni Króla, Królem zostaje najstarszy służbą, a następnie wiekiem Wojewoda spośród kandydatów z drugiej tury.

Art. 85.

Król natychmiast po wybraniu, składa wobec wszystkich Obywateli Korony Rzeczypospolitej uroczyste przyrzeczenie na piśmie, że będzie wiernie przestrzegać Konstytucji Korony Rzeczypospolitej.

Art. 86.

Sporządza się 9 oryginalnych egzemplarzy po jednym dla : Króla, Hetmana Wielkiego Koronnego, Kanclerza Wielkiego Koronnego, Skarbnika Wielkiego Koronnego, Prokuratora Wielkiego Koronnego, Senatu Koronnego, Rady Regencyjnej, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Art. 87.

Do czasu złożenia przyrzeczenia przez Króla, władzę sprawuje ostatni żywy władca Korony Rzeczypospolitej - członek Rady Regencyjnej, a gdy brak takiego władzę sprawuje najstarszy Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a następnie najstarszy Sędzia Okręgowy, a następnie najstarszy Sędzia Rejonowy, a gdy brak takiego najstarszy Senator, a gdy brak takiego najstarszy Obywatel Korony Rzeczypospolitej.

Art. 88.

Król musi być osobą nie skazaną wyrokiem prawomocnym za przestępstwo karne.

Art. 89.

Król, który został skazany prawomocnym wyrokiem karnym, musi ustąpić natychmiast na wniosek Rady Regencyjnej złożony do Trybunału Konstytucyjnego.

Art. 90.

Wniosek Rady Regencyjnej o abdykację z powodu skazania za przestępstwo karne Króla, musi zawierać datę wydania oraz datę wyborów w terminie najbliższej soboty i niedzieli tygodnia, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Art. 91.

Król musi mieć minimum wykształcenie wyższe.

Art. 92.

Król otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10-krotnej stawki średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 93.

Król, którego rządy zakończyły się, staje się dożywotnio członkiem Rady Regencyjnej, chyba że został prawomocnie skazany za przestępstwo karne, w takim wypadku opuszcza dożywotnio Radę Regencyjną.

Art. 94.

Król nie może zajmować innego stanowiska państwowego ani pozostawać w innym stosunku pracy, ani przyjmować dochodów z jakichkolwiek innych źródeł, ani być członkiem jakiejkolwiek innej organizacji.

Art. 95.

Król może dobrowolnie ustąpić z urzędu, jeżeli złoży Akt Abdykacji podpisany osobiście, Radzie Regencyjnej, albo trzem lub więcej Senatorom, albo trzem lub więcej Sędziom Trybunału Konstytucyjnego, a oni składając swoje podpisy osobiście Akt Abdykacji przyjmą, wskazując na nim datę wyborów w terminie najbliższej soboty i niedzieli tygodnia, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 dni.

Art. 96.

Król, który dobrowolnie abdykował, nie może być członkiem Rady Regencyjnej.

Art. 97.

Sporządza się 9 oryginalnych egzemplarzy Aktu Abdykacji, po jednym dla : Króla, Hetmana Wielkiego Koronnego, Kanclerza Wielkiego Koronnego, Skarbnika Wielkiego Koronnego, Prokuratora Wielkiego Koronnego, Senatu Koronnego, Rady Regencyjnej, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Art. 98.

Królowi nie wolno wchodzić do Senatu Koronnego, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Głównego Koronnego ani Sądu Okręgowego ani Sądu Rejonowego.

Art. 99.

Król może złożyć wniosek do Senatu Koronnego o wypowiedzenie wojny albo zawarcie pokoju lub wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Art. 100.

Król ma prawo weta na wniosek Senatu Koronnego o wypowiedzenie wojny albo zawarcie pokoju lub wprowadzenie stanu wyjątkowego.


Art. 101.

Król może Dekretem Królewskim w trybie natychmiastowym podjąć wypowiedzenie wojny lub wprowadzić stan wyjątkowy na podstawie oświadczenia o napaści zbrojnej na Koronę Rzeczypospolitej złożonej i podpisanej przez przynajmniej 10 Senatorów lub 3 Sędziów Trybunału Konstytucyjnego lub 5 Sędziów Okręgowych lub 10 Sędziów Regionowych.

Art. 102.

Król ma prawo wnieść Ustawę do Senatu Koronnego.

Art. 103.

Król ma prawo liberum veto wobec ustawy wniesionej przez Senat Koronny.

Art. 104.

Król nadaje ordery i odznaczenia.

Rozdział V
RADA REGENCYJNA

Art. 105.

Rada Regencyjna jest organem, w którego skład wchodzą byli Prezydenci i Królowie, władzę sprawujący uprzednio na ziemiach Korony Rzeczypospolitej.

Art. 106.

Członek Rady Regencyjnej skazany za przestępstwo karne, opuszcza Radę Regencyjną w trybie natychmiastowym.

Art. 107.

Członek Rady Regencyjnej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5-krotnej stawki średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 108.

Członek Rady Regencyjnej nie może zajmować innego stanowiska państwowego ani pozostawać w innym stosunku pracy ani przyjmować dochodów z jakichkolwiek innych źródeł, ani być członkiem jakiejkolwiek innej organizacji.

Art. 109.

Stanowiska w Radzie Regencyjnej, nie można się zrzec.

Art. 110.

Ostatni żyjący władca Korony Rzeczypospolitej, który nie abdykował, nosi tytuł Regenta Seniora, a jeżeli brak takiego, Regentem Seniorem zostaje najstarszy Senator, który zostaje tym samym członkiem Rady Regencyjnej na czas trwania aktualnej kadencji Senatu Koronnego.

Art. 111.

Rada Regencyjna na podstawie głosowania zwykłą większością głosów, może wnieść do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o abdykację Króla :

a) Wniosek musi posiadać wyczerpujące uzasadnienie prawne i moralne.

b) Trybunał Konstytucyjny przekazuje lub odrzuca wniosek o abdykację na podstawie zwykłej większości głosów w terminie 7 dni od złożenia wniosku przez Radę Regencyjną. Brak rozpatrzenia w ciągu 7 dni przenosi wniosek do Senatu Koronnego.

c) Wniosek o abdykację Króla przyjęty do Senatu Koronnego zostaje następnie poddany głosowaniu o abdykację. Głosowanie musi odbyć się w najbliższym możliwym czasie. Jeżeli został przyjęty zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy uprawnionych do głosowania – Król abdykuje ze skutkiem natychmiastowym, a władzę tymczasowo przejmuje Regent Senior.

Rozdział VI
HETMAN WIELKI KORONNY

Art. 112.

Hetman Wielki Koronny jest najwyższym dowódcą wojskowym i wykonuje rozkazy Króla i w imieniu Króla.

Art. 113.

Hetmana Wielkiego Koronnego powołuje i odwołuje Król na podstawie Dekretu Królewskiego.

Art. 114.

Hetman Wielki Koronny odpowiada wyłącznie przed Królem, a gdy brak takiego – przed Regentem Seniorem.

Art. 115.

Hetman Wielki Koronny posiada pełną w zakresie prawa władzę nad Królewską Agencją Wywiadu, Królewską Strażą Pożarną, Królewskimi Siłami Zbrojnymi, Królewską Strażą Graniczną.

Art. 116.

Hetman Wielki Koronny musi mieć ukończone 30 lat.

Art. 117.

Hetman Wielki Koronny musi być Obywatelem Rzeczypospolitej.

Art. 118.

Hetman Wielki Koronny musi być żołnierzem zawodowym w stopniu generała lub wyższym.

Art. 119.

Hetman Wielki Koronny musi posiadać tytuł naukowy doktora lub wyższy, zdobyty na uczelni wojskowej.

Art. 120.

Hetman Wielki Koronny nie może zajmować żadnego innego stanowiska państwowego ani pozostawać w innym stosunku pracy ani przyjmować dochodów z jakichkolwiek innych źródeł, ani być członkiem jakiejkolwiek innej organizacji.

Art. 121.

Hetman Wielki Koronny musi być nie karany wyrokiem prawomocnym za przestępstwa karne.

Art. 122.

Hetman Wielki Koronny otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5-krotnej stawki średniego wynagrodzenia miesięcznego oraz przysługujący mu z tytułu służby wojskowej żołd i honoraria.

Rozdział VII
KANCLERZ WIELKI KORONNY

Art. 123.

Kanclerz Wielki Koronny jest pierwszym urzędnikiem państwowym i wykonuje rozkazy Króla i w imieniu Króla.

Art. 124.

Kanclerza Wielkiego Koronnego powołuje i odwołuje Król na podstawie Dekretu Wielkiego Koronnego.

Art. 125.

Kanclerz Wielki Koronny odpowiada wyłącznie przed Królem, a gdy brak takiego – przed Regentem Seniorem.

Art. 126.

Kanclerz Wielki Koronny posiada pełną w zakresie prawa władzę nad Królewską Agencją Bezpieczeństwa, Radą Królewską, Królewską Strażą Antykorupcyjną, Strażą Królewską.

Art. 127.

Kanclerz Wielki Koronny musi mieć ukończone 30 lat.

Art. 128.

Kanclerz Wielki Koronny musi być Obywatelem Korony Rzeczypospolitej.

Art. 129.

Kanclerz Wielki Koronny musi posiadać stopień naukowy doktora lub wyższy.

Art. 130.

Kanclerz Wielki Koronny nie może zajmować żadnego innego stanowiska państwowego ani pozostawać w innym stosunku pracy ani przyjmować dochodów z jakichkolwiek innych źródeł, ani być członkiem jakiejkolwiek innej organizacji.

Art. 131.

Kanclerz Wielki Koronny musi być nie skazany prawomocnie za przestępstwo karne.

Art. 132.

Kanclerz Wielki Koronny otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5-krotnej stawki średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Rozdział VIII
SKARBNIK WIELKI KORONNY

Art. 133.

Skarbnik Wielki Koronny jest strażnikiem finansów Korony Rzeczypospolitej i wykonuje rozkasy Króla i w imieniu Króla.

Art. 134.

Skarbnika Wielkiego Koronnego powołuje i odwołuje Król na podstawie Dekretu Wielkiego Koronnego.

Art. 135.

Skarbnik Wielki Koronny odpowiada wyłącznie przed Królem, a gdy brak takiego – przed Regentem Seniorem.

Art. 136.

Skarbnik Wielki Koronny posiada pełną w zakresie prawa władzę nad Bankiem Królewskim, Królewską Strażą Finansową, Królewską Izbą Kontroli.

Art. 137.

Skarbnik Wielki Koronny musi mieć ukończone 30 lat.

Art. 138.

Skarbnik Wielki Koronny musi być Obywatelem Korony Rzeczypospolitej.

Art. 139.

Skarbnik Wielki Koronny musi posiadać stopień naukowy doktora lub wyższy.

Art. 140.

Skarbnik Wielki Koronny nie może zajmować żadnego innego stanowiska państwowego ani pozostawać w innym stosunku pracy ani przyjmować dochodów z jakichkolwiek innych źródeł, ani być członkiem jakiejkolwiek innej organizacji.

Art. 141.

Skarbnik Wielki Koronny musi nie skazany prawomocnie za przestępstwo karne.

Art. 142.

Skarbnik Koronny otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5-krotnej stawki średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 143.

Skarbnik Koronny ustala przeciętne miesięczne wynagrodzenie minimum raz kwartał, zawsze w ostatni dzień miesiąca.

Rozdział IX
PROKURATOR WIELKI KORONNY

Art. 144.

Prokurator Wielki Koronny stoi na straży prawa Korony Rzeczypospolitej i wykonuje rozkasy Króla i w imieniu Króla.

Art. 145.

Prokuratora Wielkiego Koronnego powołuje i odwołuje Król na podstawie Dekretu Wielkiego Koronnego.

Art. 146.

Prokurator Wielki Koronny odpowiada wyłącznie przed Królem, a gdy brak takiego – przed Regentem Seniorem.

Art. 147.

Prokurator Wielki Koronny posiada pełną w zakresie prawa władzę nad Policją Królewską, Królewską, Strażą Więzienną, Prokuraturą Królewską, Królewskim Biurem Śledczym.

Art. 148.

Prokurator Wielki Koronny musi mieć ukończone 30 lat.

Art. 149.

Prokurator Wielki Koronny musi być Obywatelem Korony Rzeczypospolitej.

Art. 150.

Prokurator Wielki Koronny musi posiadać stopień naukowy doktora lub wyższy.

Art. 151.

Prokurator Wielki Koronny nie może zajmować żadnego innego stanowiska państwowego ani pozostawać w innym stosunku pracy ani przyjmować dochodów z jakichkolwiek innych źródeł, ani być członkiem jakiejkolwiek innej organizacji.

Art. 152.

Prokurator Wielki Koronny musi być nie skazany prawomocnie za przestępstwo karne.

Art. 153.

Prokurator Wielki Koronny otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5-krotnej stawki średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 154.

Prokurator Wielki Koronny powołuje i odwołuje Prokuratorów Regionalnych.

Art. 155.

Postanowienie Prokuratora Wielkiego Koronnego jest nadrzędne nad postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego oraz Prokuratora Regionalnego.

Art. 156.

Postanowienie Prokuratora Regionalnego nie może być sprzeczne z postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego i Prokuratora Wielkiego Koronnego. Postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego nie może być sprzeczne z postanowieniem Prokuratora Wielkiego Koronnego.

Art. 157.

Prokurator Wielki Koronny swoim postanowieniem ma prawo odwołać postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego i Regionalnego. Prokurator Wojewódzki swoim postanowieniem ma prawo odwołać postanowienie Prokuratora Regionalnego.

Rozdział X
PREMIER I RADA MINISTRÓW

Art. 158.

Premier jest odpowiedzialny za rozwój gospodarczy i społeczny Korony Rzeczypospolitej.

Art. 159.

Premiera zwykłą większością głosów wybiera Senat Koronny przy udziale minimum połowy Senatorów uprawnionych do głosowania.

Art. 160.

Premier powołuje i odwołuje Ministrów przy czym każde Ministerstwo musi mieć osobnego, jednego właściwego Ministra.

Art. 161.

Premier musi mieć ukończone 30 lat.

Art. 162.

Premier musi być Obywatelem Korony Rzeczypospolitej.

Art. 163.

Minister musi być Obywatelem Korony Rzeczypospolitej.

Art. 164.

Minister musi mieć ukończone 30 lat.

Art. 165.

Premier musi posiadać wykształcenie wyższe.

Art. 166.

Minister musi posiadać wykształcenie wyższe.

Art. 167.

Premier nie może zajmować żadnego innego stanowiska państwowego ani pozostawać w innym stosunku pracy ani przyjmować dochodów z jakichkolwiek innych źródeł, ani być członkiem jakiejkolwiek innej organizacji.

Art. 168.

Premier musi być nie skazany prawomocnie za przestępstwo karne.


Art. 169.

Premier otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5-krotnej stawki średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 170.

Minister otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4-krotnej stawki średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Art. 171.

Premier mianuje i odwołuje Ministrów na podstawie wniesionej Ustawy do Senatu Koronnego.

Rozdział XI
SENAT KORONNY

Art. 172.

Senat Koronny jest władzą ustawodawczą, izbą debaty publicznej, wsparcia rozwoju społecznego i gospodarczego Korony Rzeczypospolitej.

Art. 173.

Senat Koronny sprawuje kontrolę nad działalnością Premiera i Radę Ministrów w zakresie określonym przez Konstytucję Rzeczypospolitej i ustawy.

Art. 174.

Senat Koronny wnosi Ustawy poprzez uchwałę popartą zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy Senatorów uprawnionych do głosowania.

Art. 175.

Senat Koronny ma prawo liberum veto wobec Ustawy Króla, poprzez uchwałę popartą większością 3/4 głosów przy udziale minimum 3/4 Senatorów uprawnionych do głosowania.

Art. 176.

Senat Koronny składa się ze 100 Senatorów.

Art. 177.

Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 178.

Senat wybierany jest na 5 letnią kadencję.

Art. 179.

Kandydat na Senatora musi zebrać minimum 100 tysięcy podpisów osób uprawnionych do głosowania, którzy nie udzielili jednocześnie poparcia innemu kandydatowi do Senatu Koronnego.

Art. 180.

Dokładną datę wyborów, które odbywają się w najbliższą końcu kadencji sobotę i niedzielę, ustala Król w Dekrecie Królewskim.

Art. 181.

Senat Koronny może skrócić swoją kadencję poprzez uchwałę popartą zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy Senatorów uprawnionych do głosowania.

Art. 182.

Senator musi mieć ukończone 30 lat.

Art. 183.

Senator musi posiadać wykształcenie wyższe.

Art. 184.

Senator musi być Obywatelem Korony Rzeczypospolitej.

Art. 185.

Senator nie może zajmować innego stanowiska państwowego.

Art. 186.

Senator musi być nie karany prawomocnie za przestępstwo karne.

Art. 187.

Senator otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3-krotnej stawki średniego wynagrodzenie miesięcznego.

Art. 188.

Senat wybiera jednego Marszałka Senatu Koronnego poprzez uchwałę popartą zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy Senatorów uprawnionych do głosowania.

Art. 189.

Marszałek Senatu przewodniczy obradom Senatu Koronnego, strzeże praw Senatu Koronnego oraz reprezentuje Senat Koronny na zewnątrz.

Art. 190.

Senator może zrzec się mandatu poprzez dobrowolne złożenie oświadczenia na piśmie 3 lub więcej Senatorom.

Art. 191.

Senator może zostać odwołany w trybie natychmisastowym z urzędu jeżeli wniosek taki podpisze jedna dziesiąta Obywateli Korony Rzeczypospolitej uprawionych do głosowania i złożą go do Trybunału Konstytucyjnego.

Art. 192.

Na jednym wniosku o odwołanie Senatora może być umieszczony jeden Senator.

Art. 193.

Trybunał Konstytucyjny orzeka o poprawności wniosku w ciągu 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Art. 194.

Posiedzenia Senatu Koronnego są jawne.

Art. 195.

Senat Koronny obraduje na posiedzeniach w soboty od godziny 8 rano do niedzieli do godziny 20 wieczorem.

Art. 196.

Senat Koronny może złożyć do Króla wniosek o wypowiedzenie wojny albo zawarcie pokoju lub o wprowadzenie stanu wyjątkowego poprzez uchwałę popartą zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy Senatorów uprawnionych do głosowania.

Art. 197.

Senat Koronny może odrzucić wniosek Króla o wypowiedzenie wojny albo zawarcie pokoju lub o wprowadzenie stanu wyjątkowego poprzez uchwałę popartą zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy Senatorów uprawnionych do głosowania.

Rozdział XII
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY I SĄDY

Art. 198.

Trybunał Konstytucyjny stoi na straży sprawiedliwości i praworządności Korony Rzeczypospolitej.

Art. 199.

Sędzia Trybunału Wielkiego Koronnego nie może zajmować innego stanowiska państwowego ani pozostawać w innym stosunku pracy ani przyjmować dochodów z jakichkolwiek innych źródeł, ani być członkiem jakiejkolwiek innej organizacji.

Art. 200.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi być Obywatelem Korony Rzeczypospolitej.

Art. 201.

Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów z najdłuższym stażem służby a wobec równych stażem najstarszych wiekiem.

Art. 202.

Trybunał Konstytucyjny wybiera swojego Sędziego Przewodniczącego i dwóch zastępców spośród swoich członków w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy udziale minimum połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 203.

Władza Trybunału Konstytucyjnego podlega wyłącznie Konstytucji.

Art. 204.

Wszyscy Obywatele podlegają wyrokom Trybunału Konstytucyjnego.

Art. 205.

Do Trybunału Konstytucyjnego mogą zostać wniesione tylko te sprawy, które dotyczą wyłącznie Konstytucji Korony Rzeczypospolitej.

Art. 206.

Wyrok Trybunał Konstytucyjny orzeka w składzie minimum 3-osobowym.

Art. 207.

Skład Sędziowski do rozpatrzenia sprawy ustala przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, lub wskazany przez niego zastępca.

Art. 208.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być pozbawiony urzędu.

Art. 209.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego ustępuje, gdy osiągnie wiek 65 lat.

Art. 210.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 5-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego przez Skarbnika Wielkiego Koronnego.

Art. 211.

Od wyroku Sądu Rejonowego można odwołać się wyłącznie do Sądu Okręgowego.

Art. 212.

Od wyroku Sądu Okręgowego można odwołać się wyłącznie do Trybunału Głównego Koronnego.

Art. 213.

Sędzia Okręgowy musi posiadać wykształcenie minimum wyższe.

Art. 214.

Sędzia Rejonowy i Sędzia Trybunału Głównego Koronnego musi posiadać minimum stopień naukowy doktora prawa.

Art. 215.

Sędziów Rejonowych na podstawie decyzji powołuje i odwołuje na stanowisko Premier.

Art. 216.

Sędziów Okręgowych na podstawie Dekretu Królewskiego powołuje i odwołuje Król.

Art. 217.

Sędziowie Trybunału Głównego Koronnego powoływani i odwoływani są spośród Sędziów Rejonowych i Sędziów Okręgowych przez Trybunał Konstytucyjny zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział XIII
WOJEWODA KORONNY

Art. 218.

Wojewoda Koronny jest odpowiedzialny za rozwój gospodarczy i społeczny Województwa oraz jego Obywateli Korony Rzeczypospolitej i przyszłych pokoleń.

Art. 219.

Wojewodę Koronnego wybiera i odwołuje Sejmik Województwa zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 220.

Kandydata na Wojewodę Koronnego może wskazać, co najmniej 10 Radnych.

Art. 221.

Każdy Radny może poprzeć tylko jednego kandydata na Wojewodę Koronnego.

Art. 222.

Wojewoda Koronny musi mieć ukończone 30 lat.

Art. 213.

Wojewoda Koronny musi posiadać wykształcenie wyższe.

Art. 214.

Wojewoda Koronny musi być Obywatelem Korony Rzeczypospolitej.

Art. 215.

Wojewoda Koronny nie może zajmować żadnego innego stanowiska państwowego ani pozostawać w innym stosunku pracy ani przyjmować dochodów z jakichkolwiek innych źródeł, ani być członkiem jakiejkolwiek innej organizacji.

Art. 216.

Wojewoda Koronny musi być nie skazany prawomocnie za przestępstwo karne.

Art. 217.

Wojewoda Koronny otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3-krotnej stawki średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Rozdział XIV
SEJMIKI WOJEWÓDZKIE

Art. 218.

Sejmik Województwa to organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa.

Art. 219.

Sejmik Województwa tworzy 100 Radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich i jawnych.

Art. 220.

Radny musi mieć ukończone 16 lat.

Art. 221.

Radny musi być Obywatelem Korony Rzeczypospolitej.

Art. 222.

Radny musi być nie karany prawomocnie za przestępstwo karne.

Art. 223.

Radny otrzymuje wynagrodzenie miesięcznie w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego przez Skarbnika Wielkiego Koronnego.

Art. 224.

Kadencja Sejmiku Województwa trwa 5 lat.

Art. 225.

Obowiązki Radnych określa Ustawa.

Art. 226.

Datę kolejnych wyborów odbywających się w sobotę i niedzielę, Dekretem Królewskim wyznacza Król.

Rozdział XV
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Art. 227.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności, sprawiedliwości społecznej, praw człowieka i Obywatela,

Art. 228.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależny, a w szczególności niezależny od Króla, Premiera, Rady Ministrów, Senatu Koronnego i Senatorów.

Art. 229.

Rzecznik Praw Obywatelskich musi być Obywatelem Korony Rzeczypospolitej.

Art. 230.

Rzecznik Praw Obywatelskich musi mieć ukończone 30 lat.

Art. 231.

Rzecznik Praw Obywatelskich musi mieć wykształcenie minimum wyższe.

Art. 232.

Rzecznik Praw Obywatelskich wybierany jest w wyborach bezpośrednich i jawnych.

Art. 233.

Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 4 lata.

Art. 234.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3-krotnej stawki średniego wynagrodzenie miesięcznego.

Art. 235.

Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść do Senatu Koronnego Ustawę.

Art. 236.

Ustawa wniesiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich musi zawierać podpis pełnym imieniem i nazwiska Rzecznika Praw Obywatelskich oraz datę : dzień, miesiąc, rok.

Art. 237.

Ustawa wniesiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich musi być rozpatrzona przez Senat Koronny w ciągu 14 dni od daty jej wniesienia.

Art. 238.

Prawa i obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich określa Ustawa.

- Jarosław Narymunt Rożyński,
www.prezydent.org.pl struktura-korony-rzeczypospolitej.png
Data:
Kategoria: Polska

Narymunt

Jarosław Narymunt Rożyński - https://www.mpolska24.pl/blog/narymunt

Ojciec, patriota, przedsiębiorca. Zawodowo od lat związany z informatyką i nowoczesnymi technologiami. Więcej informacji pod adresem :

www.prezydent.org.pl

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.