Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

ROLA ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ W SPORZE ZBIOROWYM Z PRACODAWCĄ.

”SZKOLENIE PRZEWODNICZĄCYCH OKREGÓW I PRZEWODNICZĄCYCH ODDZIAŁÓW” CIECHOCINEK 22-23 LUTEGO 2007r.

”SZKOLENIE PRZEWODNICZĄCYCH OKREGÓW I PRZEWODNICZĄCYCH ODDZIAŁÓW” CIECHOCINEK 22-23 LUTEGO 2007r.

Gdyby ktoś dokładnie chciał się dowiedzieć jak legalnie można doprowadzić do strajku polecam krótkie szkolenie, a może jest to też potrzebne niekturym naszym związkowcom w Tyskim Fiacie.

USTAWA z dnia 23 maja 1991r. "O rozwiązywaniu sporów zbiorowych" Dz. U z 1991r. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.)


STRONAMI SPORU ZBIOROWEGO MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE PRACODAWCY I PRACOWNICY.

PRAWA I INTERESY PRACOWNIKÓW SĄ REPREZENTOWANE PRZEZ ZWIAZKI ZAWODOWE.

REPREZENTACJA STRON SPORU:

W PRZYPADKU DZIAŁANIA W ZAKŁADZIE PRACY WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ KAŻDA Z NICH MA PRAWO REPREZENTOWAĆ W SPORZE ZBIOROWYM INTERESY STANOWIĄCE PRZEDMIOT SPORU.
ETAPY SPORU ZBIOROWEGO:


1. ROKOWANIA – obligatoryjne:


- ROKOWANIA SĄ PIERWSZYM OBLIGATORYJNYM DLA OBU STRON ETAPEM ROZWIĄZYWANIA SPORU ZBIOROWEGO.


- ROKOWANIA MOGĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ ZAWARCIEM PRZEZ STRONY POROZUMIENIA LUB SPORZĄDZENIEM PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI.


2. MEDIACJA W PRZYPADKU GDY PRACODAWCA ODRZUCI ŻĄDANIA, SPÓR PRZECHODZI DO KOLEJNEJ OBLIGATORYJNEGO ETAPU – MEDIACJI:


- JEŻELI PODCZAS MEDIACJI STRONY OSIĄGNĄ KOMPROMIS NASTĘPUJE PODPISANIE POROZUMIENIA KOŃCZĄCEGO SPÓR ZBIOROWY.


3. ARBITRAŻ.


4. STRAJK OSTRZEGAWCZY:


- JEŻELI PRZEBIEG POSTĘPOWANIA UZASADNIA OCENĘ, ŻE NIE DOPROWADZI ONO DO ROZWIĄZANIA SPORÓW, ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA MOŻE ZORGANIZOWAĆSTRAJK OSTRZEGAWCZY


- STRAJK OSTRZEGAWCZY POLEGA NA ZBIOROWYM POWSTRZYMANIU SIĘ PRACOWNIKÓW OD WYKONYWANIA PRACY, MOŻE BYĆ ZORGANIZOWANY TYLKO JEDEN RAZ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 2 GODZIN. PRZESŁANKĄ PRZEPROWADZENIA JEST UZASADNIONA OCENA, ŻE SPÓR NIE ZOSTANIE ROZWIĄZANY PRZED UPŁYWEM TERMINU ZORGANIZOWANIA STRAJKU

„WŁAŚCIWEGO” OKREŚLONEGO W ZGŁOSZENIU SPORU ZBIOROWEGO.


Definicja „STRAJK”. Strajkiem jest protest pracowniczy, który ŁĄCZNIE spełnia następujące kryteria:


- jest aktem zbiorowym


- polega na powstrzymywaniu się od wykonywania pracy


- jest prowadzony w sprawach dotyczących warunków pracy, płac, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych.


AKCJA NIE SPEŁNIAJĄCA POWYŻSZYCH WARUNKÓW NIE JEST STRAJKIEM!!!


Nie są strajkiem również akcje:


- protestacyjne niemające charakteru zbiorowego (indywidualny protest pojedynczych osób), - nie powodujące przerwania ciągłości wykonywania pracy (umyślne spowolnienie tempa pracy), - prowadzone w innym celu niż obrona zbiorowych praw i interesów pracowniczych (np. w celach politycznych)

STRAJK Jest najostrzejszą i ostateczną formą protestu pracowniczego.

Strajk musi być poprzedzony przeprowadzeniem rokowań i mediacji

Warunek ten nie obowiązuje jeżeli pracodawca swoim bezprawnym działaniem uniemożliwił polubowne zakończenie sporu.

STRAJK I KLAUZULA ROZSĄDKU:

Rozumiemy przez nią zasadę proporcjonalności nakazującą organizatorowi strajku wyważenie i ocenę współmierności żądań i postulatów z realną, racjonalną możliwością ich spełnienia przez pracodawcę.


UDZIAŁ W STRAJKU JEST DOBROWOLNY

Zasada dobrowolności przyznaje pracownikom swobodę w podjęciu decyzji o przystąpieniu lub odmowie przystąpienia do strajku.

Zakazane jest wywieranie na pracownika jakiejkolwiek presji w celu zmuszenia go do udziału bądź odmowy udziału w strajku.


OGŁOSZENIE STRAJKU.

Strajk ogłaszany jest przez zakładową organizację związkową.

Warunkiem przeprowadzenia akcji strajkowej jest uprzednie zorganizowanie REFERENDUM

Strajk można ogłosić:

- jeżeli w referendum większość głosujących pracowników wyrazi na to zgodę,

- jeżeli w referendum weźmie udział co najmniej 50% pracowników zakładu.

Organizatorzy strajku są obowiązani współdziałać z kierownikiem zakładu pracy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu pracy i nieprzerwanej pracy obiektów, urządzeń i instalacji.

Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych – art.23 ust.1

W okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia

Czas trwania strajku wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

INNE FORMY PROTESTU:

W obronie praw i interesów pracowniczych mogą być stosowane inne niż strajk formy akcji protestacyjnej.

Inne akcje protestacyjne mogą być podejmowane i prowadzone:
wyłącznie w sprawach dotyczących warunków pracy i płacy, świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników, po wyczerpaniu trybu rokowań, w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu, zgodnie z obowiązującym prawem.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY


Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:

1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego,


2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie

- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Tej samej karze podlega ten, kto kieruje strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY

Za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Wajcha.

Data:
Kategoria: Polska

Fiatowiec

Zawsze na straży prawa. Opinie i wywiady z ciekawymi ludźmi. - https://www.mpolska24.pl/blog/zawsze-na-strazy-prawa-opinie-i-wywiady-z-ciekawymi-ludzmi

Fiatowiec: bloger, dziennikarz obywatelski, publicysta współpracujący z "Warszawską Gazetą". Jestem długoletnim pracownikiem FIATA.Pomagam ludziom pracy oraz prowadzę projekty obywatelskie.

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.