Leszek Smyrski                                                                                                Rzeszów 22 II 2016

Powstańców Listopadowych 23

35 – 606 Rzeszów

 

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

 

 

   Szanowny Panie Ministrze. Jestem socjologiem i zajmuję się spółdzielczością socjalną. W 2013 roku utworzyłem dziesięcioosobową spółdzielnię, która otrzymała łącznie 380 tysięcy złotych ze wsparcia unijnego i pomostowego. Pieniądze te zostały zdefraudowane przez zarząd w czasie gdy ja broniłem moją pracę magisterską o spółdzielniach socjalnych. Wspólnikiem zarządu w defraudacji pieniędzy była koordynatorka projektu, księgowa i prezes z podmiotu, który był operatorem projektu, Stowarzyszenie „B-4”. Kiedy zgłosiłem sprawę do prokuratury została ona podzielona na kilka drobniejszych, umorzonych z powodu braku dowodów, z powodów proceduralnych. Ten element który był udowodniony został umorzony z powodu niskiej szkodliwości społecznej ( przypominam, kwota pomocy publicznej to 380 tysięcy złotych.)

 

   Obecnie jestem na drugim roku studiów doktoranckich i opisuję sprawę mojej spółdzielni w artykułach naukowych. W sądzie cywilnym ma odbyć się rozprawa o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni socjalnej „Akacja” w Krasnem, z powodu uchybienia przedstawienia wymaganych wielokrotnie ustnie i dwukrotnie na piśmie dokumentów dotyczących działań spółdzielni, najpóźniej w dniu walnego zgromadzenia.

 

   Zwracam się do Pana Ministra, jako do osoby sprawującej nadzór nad pracami prokuratury o podjęcie sprawy defraudacji pieniędzy w Spółdzielni Socjalnej „Akacja” w Krasnem przez zarząd tejże spółdzielni przy udziale operatora projektu, Stowarzyszenia „B-4”. Proszę jednak o wyznaczenie prokuratury innej niż rzeszowska.

 

   Jednocześnie zwracam się o zbadanie powodów zmiany w regulaminie przyznawania dotacji dla podmiotów ekonomii społecznej, które przewidują przyznawanie dotacji spółkom kapitałowym. Według mojej wiedzy zmiana ta ma na celu uniemożliwienie wykrycia nieprawidłowości przy tworzeniu spółek, ponieważ moje żądanie dostępu do dokumentów było jedynym wyłomem w systemie ochrony nieprawidłowości. Po przyznaniu dotacji spółkom można będzie bezkarnie dokonywać defraudacji pieniędzy pomocowych. Zmiany tej dokonać zamierza Ministerstwo Rozwoju.

 

Dane spółdzielni:  SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA AKACJA  Krasne 506   36-007 Krasne KRS: 0000466052, NIP: 5170363106, REGON: 180989965.

 

Dane operatora: Stowarzyszenie B-4  ul. Zagłoby 7b  35-304 Rzeszów. KRS 0000000894 NIP 813-16-44-630 Regon 690 427 764

 

Numer projektu utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Akacja”. – POKL 7.2.2 projekt 07020218038/11

 

Sprawa umorzona w prokuraturze w Rzeszowie – 4 DS. 410/14

 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie moich wniosków.

 

Z poważaniem

 

Leszek Smyrski.