Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Nowe unijne dyrektywy koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych, ważne od 18 kwietnia 2016

Czas wdrożenia nowych dyrektywy do prawa krajowego został wyznaczony do dnia 18 kwietnia 2016 r. Państwa członkowskie mogą przedłużyć termin do dnia 18 października 2018 r. , ale tylko w przypadku przepisów wprowadzających komunikację elektroniczną, przy czym komunikacja elektroniczna tyczy się tylko centralnych jednostek zamawiających. Która to powinna stać się obowiązkowa najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2017 r. Obowiązujące obecnie Dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE uchyla się ze skutkiem od dnia 18 kwietnia 2016 r.

W dniu 28 marca 2014 r. opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej trzy nowe dyrektywy:

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, nowa dyrektywa klasyczna

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, nowa dyrektywa sektorowa

 i

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji 

Czas wdrożenia nowych dyrektywy do prawa krajowego został wyznaczony do dnia 18 kwietnia 2016 r. Państwa członkowskie mogą przedłużyć termin do dnia 18 października 2018 r. , ale tylko w przypadku przepisów wprowadzających komunikację elektroniczną, przy czym komunikacja elektroniczna tyczy się tylko centralnych jednostek zamawiających. Która to powinna stać się obowiązkowa najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2017 r. Obowiązujące obecnie Dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE uchyla się ze skutkiem od dnia 18 kwietnia 2016 r. 

Regulacje w dyrektywach tyczą się generalnie, realizacji celów strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, do których należą rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej oraz wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia. Zamówienia publiczne są postrzegane jako jeden z instrumentów rynkowych, które mogą przyczynić się do osiągnięcia wyżej wymienionych celów m.in. poprzez poprawę otoczenia biznesu i warunków wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach, poprzez sprzyjanie szerszemu wykorzystaniu ekologicznych zamówień publicznych, a także poprzez sprzyjanie otwartości rynków i wydajnemu wydatkowaniu środków publicznych. 

Nowe dyrektywy zostały przyjęte po to by: 

- poprawić skuteczność wydatkowania wydatków publicznych, poprzez uproszczeniu i uelastycznieniu obowiązujących zasad udzielania zamówień publicznych

- umożliwić lepsze wykorzystanie zamówień przez zamawiających do wspierania wspólnych celów społecznych, takich jak: ochrona środowiska, bardziej efektywne gospodarowanie zasobami i większa efektywność energetyczna, przeciwdziałanie zmianom klimatu, promowanie innowacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, a także zapewnić możliwie najlepsze warunki dla świadczenia wysokiej jakości usług publicznych.  

Dyrektywy wprowadzają nową procedurę udzielania zamówień, jaką jest partnerstwo innowacyjne, uelastyczniając warunki umożliwiające skorzystanie z procedury konkurencyjnej z negocjacjami (będącej odpowiednikiem obecnej procedury negocjacyjnej z uprzednią publikacją ogłoszenia, czyli negocjacje z ogłoszeniem) oraz dialogu konkurencyjnego, a także wprowadzając pewne nowe możliwości dla tzw. zamawiających poniżej szczebla centralnego czy skracając terminy na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert. Skrócenie minimalnych terminów wiąże się także z inną istotną zmianą wprowadzoną nowymi dyrektywami, a mianowicie z obowiązkowym przejściem na komunikację elektroniczną w zamówieniach publicznych.  

Zmiany dotyczą również kryteriów oceny ofert, aczkolwiek należy podkreślić, że mimo, iż dyrektywa modyfikuje podejście w tym zakresie, promując zastosowanie pozacenowych kryteriów, a także kładąc nacisk na możliwość uwzględniania kosztów cyklu życia produktu, cena nadal może być jedynym kryterium stosowanym przez zamawiającego, chyba że ta możliwość zostanie ograniczona przez państwo członkowskie. 

Nowe regulacje mają też zmniejszyć obciążenia po stronie wykonawców. Z tego względu wprowadzone zostały zmiany m.in. w zasadach dotyczących potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Na mocy nowych przepisów, instytucje zamawiające na potrzeby kwalifikacji do udziału w postępowaniu będą musiały akceptować oświadczenia własne wykonawców, składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, natomiast stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu co do zasady będą mogły wymagać tylko od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ekonomicznie. Warto też wskazać na regulacje nowe w przepisach unijnych, znane już jednak polskiemu systemowi zamówień publicznych, takie jak: możliwość dokonywania przez instytucje zamawiające płatności bezpośrednich na rzecz podwykonawców (wynik nieszczęsnych autostrad), możliwość ograniczenia podwykonawstwa w przypadku kluczowych części zamówienia czy rozwiązania w zakresie eliminowania konfliktu interesów w zamówieniach publicznych. 

Dyrektywy zawierają również szereg regulacji umożliwiających uwzględnienie w szerszym stopniu kwestii społecznych w zamówieniach. Rozszerzają zakres tzw. zamówień zastrzeżonych, wprowadzają nowy reżim dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, ale też zawierają przepisy nakładające na państwa członkowskie zobowiązanie do zapewnienia, że wykonawcy przestrzegają podczas realizacji zamówienia obowiązków z zakresu prawa środowiskowego, socjalnego czy prawa pracy określonych w regulacjach unijnych, krajowych, układach zbiorowych lub stosownych umowach międzynarodowych. 

  * pisząc artykuł powoływałam się na literaturę i informację z UZP

Data:
Kategoria: Gospodarka

Justyna Cienka

ZamówieniaPubliczne - https://www.mpolska24.pl/blog/zamowieniapubliczne

W zamówieniach publicznych pływam jak ryba w wodzie. Posiadam ponad szesnastoletnie doświadczenie. Moją mocną stroną jest solidna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych. Obecnie prowadzę firmę pod nazwą Innowacje w przetargu – Justyna Cienka, która daje mi dużo satysfakcji, gdzie moje doświadczenie mogę przekazać odpowiednim służbom od zamówień publicznych. Jestem i będę zawsze osobą innowacyjną, która nakierowuje innych w sposób prawidłowy i oczywiście zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, aby ich jednostki czy firmy rozwijały się odpowiednio. Warto mnie mieć w swojej kadrze, gdyż cechuje mnie doświadczenie, a przede wszystkim profesjonalizm.
Na swym koncie posiadam wiele sukcesów od strony zamawiającego, jak i od strony wykonawcy. Zarządzałam dużym przetargiem na wielomilionową kwotę dotyczącą usługi powiązanej z IT w transporcie aglomeracyjnym, prowadziłam negocjacji z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wraz z lokalnym operatorem komunikacji miejskiej na potrzeby zawartej umowy. Brałam udział w przygotowywaniu wybudowania (na zasadzie zaprojektuj i wybuduj) dużej inwestycji.
Występuję jako biegły sądowy przy badaniu prawidłowości i zasadności postępowań o zamówienia publiczne na zlecenie np. urzędu państwowego powołanego do stania na straży praworządności.

Reprezentowałam instytucje w Krajowej Izbie Odwoławczej przy wniesionym odwołaniu.
Pozyskiwałam dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw kontrakty, między innymi w szpitalach. Przygotowywałam projekty regulaminów dla instytucji gdzie zostały wdrożone z sukcesem.

Jestem autorką publikacji w magazynie na terenie Polski w piśmie branżowym oraz na swym blogu. Prowadzę również cyklicznie na zaproszenie wykłady dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Posiadam:

- doświadczenie w zarządzaniu działem zamówień publicznych
- doświadczenie w zarządzaniu zespołami przetargowymi
- doświadczenie w strategicznych postępowaniach, np. dialog konkurencyjny
- doświadczenie w nadzorze komisji przetargowych
- doświadczenie w prowadzeniu profesjonalnych negocjacji
- doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń
- doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu Prawa zamówień publicznych

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.