Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

Akida (kredo) państwa islamskiego

Przetłumaczona na język polski 19-punktowa akida (credo) Państwa Islamskiego. Podstawy doktryny funkcjonujące i konsekwentnie realizowane jeszcze od czasu ISI.

Akida (kredo) państwa islamskiego
źródło: is
Materiał powstał początkowo na potrzeby moich studentów, ale jestem przekonany, że zainteresuje wszystkich tych, którzy zajmują się zawodowo lub z zamiłowania stosunkami międzynarodowymi.
Tekst pozwala zrozumieć uzasadnienie i podstawy  działania IS, oraz to, że nie nie są one przypadkowe, ale konsekwentnie realizują przyjęte kredo.
Akida została podyktowana przez pierwszego emira Państwa Islamskiego w Iraku, Abu Omara al-Husainiy al-Bagdadi al-Quraisiy

(w tłumaczeniu poniżej mogą być ciągle drobne błędy)

To jest nasza Akida

Rzeczywiście, ludzie poczynili wiele fałszywych oskarżeń, które były bezpodstawne i były to jawne kłamstwa o naszej aqeedah. Zarzucono nam, że czynimy takfeer wobec wszystkich muzułmanów i oskarżono nas o uzasadnianie przelewania krwi i przejmowania majątków muzułmanów, i oskarżono nas o zmuszanie ludzi do przyłączenia się do Państwa Islamskiego przy pomocy miecza (z użyciem przemocy). W odpowiedzi na te twierdzenia, to jest nasze wyjaśnienie zaprzeczające ich oskarżeniom, tak, aby nie mieli już podstawy do rozpowszechniania kłamstw i wątpliwości na nasz temat.

1.
Wierzymy i będziemy dokonywać zniszczenia i unicestwienia wszelkich form shirk (bałwochwalstwa) i będziemy zakazywać wszystkiego, co prowadzi ludzi do shirk (bałwochwalstwa)

Imam Muslim, jak to jest wspomniane u Sahih Abi Al-Hayyaj Al-Asadiy, powiedział: zostało mi powiedziane przez Alego (radiyallahu anhu), pamiętaj, że będę was posyłał jak Wysłannik Allaha posłał mnie, "Nie pozostawiaj rzeźby, aż nie zostanie zniszczona, i nie pozostawiaj grobu aby był czczony i uwielbiany, dopóki go nie zniszczysz.”

2.
Wierzymy, że Rafidha (szyici) to grupa bałwochwalców i apostatów, są oni również grupą, która sprzeciwia się pełnemu wprowadzeniu islamskiego prawa szariatu

3.
Wierzymy, że praktykujący czary są apostatami i stali się niewiernymi, i jest naszym obowiązkiem ich zabić, a ich pokuta (wyrzeczenie się apostazji) nie będzie akceptowana przez sądy. Omar bin Khatthab (radiyallahu anhu) powiedział: "Karą dla magika (tego, kto praktykuje czary) jest ucięcie mu głowy mieczem”

4.
Nie czynimy takfir wobec muzułmanów, którzy modlą się twarzą do Qibla powodu ich grzechów, takich jak cudzołóstwo, picie i kradzież, tak długo, jak nie twierdzą, że czynienie tego jest halal (dozwolone). Nasza wiara jest drogą środka (tawasuth), między Khawarij którzy ghuluw (są ekstremistami w sprawach religii) oraz między Ahlu Irja którzy Aremufrithin (ludzmi, którzy są niedbali lub nadmiernie tolerancyjni).
 
A ci, którzy wyznają swoją wiarę i przedstawią nam swój islam, a nie dokonania aktu wykluczającego ich z łona islamu, to traktujemy ich tak jak traktujemy muzułmanów. I pozostawiamy (osąd) tego co jest w ich sercach Allahowi

I mamy przekonanie, że istnieją dwie kategorie kufr, czyli kufr akbar i kufr ashgar, i że zaprzeczanie prawdzie może być spowodowane przez czyjeś przekonania, słowa lub działania. Jeśli chodzi o takfir dotyczący danej osoby, zależy to od spełnienia wymagań (syuruth) praz od braku mawani "(okoliczności, które uniemożliwiają takfir)

5.
Wierzymy, że tahaakum (odwoływanie się do czyjegoś wyroku) odbywa się tylko wg szariatu Allaha Ta'ala w każdej sprawie rozstrzyganej w sądach państwa islamskiego. W sprawie odwoływania się do ustawodawstw tawaghit, takich jak odwoływanie się do praw ustanawianych przez człowieka, prawa plemiennego i innych, to neguje Islam danej osoby i prowadzi do niewiary (nawaqidul Islam).

Allah ta'ala mówi: "A ci, którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są niewiernymi." (Al-Maidah 05:44)

6.
Wierzymy w nasze ukorzenie się przed prorokiem Mahometem (sal allahu salllam), i że to jest haram ignorować jego słowa. I to jest haram, aby czynić takfir na tych, którzy zdobyli najwyższe stopnie i najszlachetniejszą pozycje, wśród których są czterej prawowierni kalifowie (Abu Bakr, Umar, Osman i Ali), Sahabah (towarzysze Proroka sal allahu salllam), i członkowie jego rodziny.

Allah powiedział: " Zaprawdę, wysłaliśmy ciebie jako świadka, głosiciela radosnej wieści i jako ostrzegającego; abyście uwierzyli w Boga i Jego Posłańca, abyście mu pomagali,. . Abyście go szanowali i abyście głosili Jego chwałę o świcie i o zmierzchu."(Al-Fath 48: 8-9)

Muhammad jest posłańcem Boga. Ci, którzy są razem z nim, są gwałtowni wobec niewiernych, a miłosierni względem siebie. Widzisz ich kłaniających się, wybijających pokłony, poszukujących łaski Boga i Jego zadowolenia. Ich znamię jest na ich twarzach, od śladów wybijania pokłonów. Taka jest ich przypowieść w Torze i taka jest ich przypowieść w Ewangelii: "Są oni jak ziarno zasiane, które wypuszcza kiełek i wzmacnia go, i staje się twardy, i trzyma się prosto na swoim źdźble, wprawiając w podziw siewców" - to, żeby przez nich doprowadzić do wściekłości niewiernych. Bóg obiecał tym spośród nich, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła, przebaczenie i nagrodę ogromną."(Al-Fath 48:29)

7.
Wierzymy, że sekularyzm w różnych formach i doktrynach, takich jak nacjonalizm, socjalizm i komunizm, jest równoznaczny z kufr, że anuluje własne wyznanie wiary i odciąga ludzi od religii islamu. I wierzymy, że każdy, kto jest związany i uczestniczy w jakiejkolwiek partii politycznej / aktywności, takich jak Ad-Dailamiy, Al-Hasyimiy, i innych stał się apostatą. To dlatego, że te akty zmieniają prawo Allaha i przekazują lojalność i moc ummah wrogom Allaha takim jak krzyżowcy i szyici (rafidhah).

Allah Ta'ala mówi o statusie osoby, która zgodzi się wymienić nawet tylko jedną sprawę, która jest częścią prawa Allaha Ta'ala, " I zaprawdę, szatani nakłaniają swoich popleczników, aby się z wami sprzeczali. Ale jeśli ich posłuchacie, to z pewnością będziecie bałwochwalcami!"(Al-An'am 6: 121).
Ponieważ uważamy, że ideologia partii al-Islamiy (partia polityczna w Iraku) jest kufr i apostazją, nie ma żadnej różnicy, choć nazwa jest islamska, od wszystkich innych ideologii kufr i apostazji, takich jak partia Ja'fariy Alawiy. A liderzy tych partii to odstępcy i nie ma żadnej różnicy między tymi, którzy są w rządzie / parlamencie lub tymi, w oddziałach lokalnych. Ale nie czynimy takfir wobec wszystkich, którzy są w partii, tak długo, jak nie ma hujjah (argumentów / wyjaśnień) dostarczonych do nich.

8.
Wierzymy, że ci, którzy bronią władców niewiernych/apostatów są również odstępcami, podobnie jak ci, którzy pomagają im (władcom) każdym rodzajem obrony lub pomocy, takim jak odzież, żywność, lekarstwa lub cokolwiek innego, co może wzmocnić ich pozycję. Tak więc, ich działania (pomagające władcom - apostatom) w ten sposób stanowią uzasadnienie i powód dla nas do przelewania ich krwi (ze względu na ich apostazję).

9.
Wierzymy, że dżihad fi sabilillah (walka na ścieżce Allaha) jest obowiązkiem każdego muzułmanina od czasu upadku kalifatu w Andaluzji (Hiszpania) w dążeniu do wyzwolenia okupowanych ziem muzułmańskich. Oraz że obowiązek dżihadu jest jeden, niezmienny, które ma być prowadzony pod wodzą sprawiedliwego lidera lub nawet takiego, który jest fajir (grzesznikiem) i największym grzechem aż po kufr (niewiarę w Boga) jest do odrzucenia lub utrudnianie dżihadu fi sabilillah w czasie, gdy jest on wajib (obowiązkowiem) każdego muzułmanina.

10.
Wierzymy, że gdy kraj lub państwo jest pochłonięte uwielbieniem kufr, i to, co dominuje w nim są prawa oparte na kufr a nie prawa islamu, to te kraje i państwa są dar al-kufr (ziemiami niewiernych) , Jednak nie ogłaszamy takfir wobec każdego obywatela, który mieszka w tym kraju lub państwie.
A ponieważ kraje muzułmańskie dziś rządzone prawami taghut (tyranów) i niewiary, jesteśmy przekonani o kufr i apostazji władców tych ziem i ich sił zbrojnych. I walka z nimi jest bardziej obowiązkowa niż walka z liderów krzyża (krzyżowcami) i dajemy ostrzeżenia i przypomnienia, że będziemy walczyć jako Islamskie Państwo Iraku  z siłami których apostazja i lojalność wobec niewiernych są oczywiste, , nawet jeśli nazywają się Arabami i muzułmanami.
Doradzamy i ostrzegamy ich, żeby nie byli owcami ofiarnymi ich władców, bo tylko tyle sa warci w walce o wyplenienie krzyżowców z Iraku.

11.
Wierzymy, że jest obowiązkiem sprzeciwiać się policji i wojskom tyranów i rządów apostatów oraz ich instytucjom takim jak korporacje, firmy naftowe i inne. I wierzymy w konieczność niszczenia i likwidacji agencji, stowarzyszeń i instytucji które, co jest dla nas jasne, są tylko środkami do utrzymania się przy władzy tyranów.

12.
Wierzymy, że te z Ahlul Kitab (Ludy Księgi) i inne z Sabejczyków i ci, którzy znajdują się na terytorium państwa islamskiego dziś są Ahlul Harbi (osoby, przeciwko którym walka jest dozwolona) i że dhimma nie jest dla nich możliwa. To dlatego, że naruszyli wczesniejsze traktaty z państwem islamskim, a jeśli chcą pokoju i uniknąć walki, to są oni zobowiązani do zawarcia nowego traktatu z państwem islamskim i zgody na jego przepisy i prawa.

13.
Wierzymy, że członkowie innych jama’at (grup) dżihadu, którzy walczą na różnych frontach są naszymi braćmi w religii, i nigdy nie uzna ich za kafirs (niewiernych) lub asfajirs (grzeszników), o ile nie popadną w złe uczynki i nie oddalą od zobowiązań religii, ponieważ uważamy ich za braci pod tym samym sztandarem (sztandarem la ilaha illallah).

14.
Każda grupa lub osoba, którzy sprzymierzy się z władcami, z którymi jesteśmy w stanie wojny, uważamy ją za tą, którzy nie jest akceptowana przez nas, Państwo Islamskie. Przeciwnie, jest ona zła i odrzucamy ją. W związku z tym, należy bardzo rozważać zawieranie takich traktatów i umów bez zgody Państwa Islamskiego

15.
Wierzymy w traktowanie z miłością pobożnych uczonych, którzy postępują zgodne z prawdą i jesteśmy pokorni przed nimi, i odrzucamy ich błędy i niedociągnięcia, i będziemy ujawniać tych, którzy wspierają plany taghut, oszukują i szerzą nieprawdę o religii Allaha.

16.
Uważamy tych, którzy nas poprzedzili w dżihadzie, za godnych czci, a naszym obowiązkiem jest wsparcie rodzin mudżahedinów i ich majątku.

17.
Wierzymy w obowiązek, uwolnienia muzułmanów więźniów i uciśnionych z rąk niewiernych w drodze wojny lub okupu. Prorok powiedział: "Uwolnić więźniów", a tym samym jest to dla obowiązkiem traktować sprawiedliwie więźniów czy są oni z grona niewiernych czy męczenników.

18.
Wierzymy w obowiązek zapewnienia właściwego rozumienia i nauczania wspólnoty w sprawach religii, a kiedy zyskają coś z tego, to jest dla nich korzyścią doczesną i na wieczność. I czynimy obowiązkiem  poszukiwanie wiedzy świeckiej (takiej jak nauka), której wspólnota (umma) życzy sobie i wymaga. I tego co jest inne niż to co jest dopuszczalne, pod warunkiem, że nie odbiega od boskiej wiedzy objawienia.

19.
Uważamy, że zakazane są rzeczy, które prowadzą do haniebnych aktów i zła, takie jak kanały telewizji satelitarnej (które utrwalają nieprzyzwoitość i podłość). I to jest obowiązkowe dla kobiet, co zostało na nich z dowodzonych objawienia, że powinny okrywać się skromnie, jak zapisano w szariacie. I to jest obowiązkowe dla ich ochrony przed ikhtilat (swobodnych relacji między nie - krewnymi), tak aby mogły chronić swoją czystość.

I wreszcie, chwała niech będzie Allahowi, Panu światów, a Allah jest w pełni kontroli nad swymi sprawami, ale większość ludzi tego nie wie

Przedstawione ustnie (nagrane) i spisane przez:
Amirul Mukmineen Abu Omar al-Husainiy al-Bagdadi al-Quraisiy rahimahullah
(Pierwszego Emira Państwa Islamskiego)
Data:
Kategoria: Świat

Wojciech Szewko

Wojciech Szewko - https://www.mpolska24.pl/blog/wojciech-szewko

Wojciech Szewko PhD, economic expert, Left Democratic Alliance mb, (f.) deputy Minister of Science, Prime Minister's advisor, Republic of Poland

Komentarze 1 skomentuj »

Niech TK to rozpatrzy..:)

Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.